خلاصه نتایج نظرسنجی از مردم تهران درباره سریال همسایه ها : روابط ، صمیمانه تر شده است

به منظور آگاهی از نظر افراد12 سال و بالاتر ساکن در شهر تهران درباره مجموعه تلویزیونی همسایه ها در تاریخ 26/11/80 از آنان نظرخواهی شد نمونه مورد بررسی 982 نفر بودند که از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند
کد خبر: ۸۸۲۳
خلاصه نتایج این بررسی به شرح زیر است:69 درصد پاسخگویان به نحوی بیننده این مجموعه تلویزیونی بوده اند. زنان73 ) درصد( بیشتر از مردان 65 ) درصد( و افراد در گروه سنی 12-19 سال 90 ) درصد( بیش از دیگران این مجموعه تلویزیونی را تماشا کرده اند. همچنین ، افراد50 سال و بالاتر39 )درصد( کمتر از دیگران بیننده این مجموعه تلویزیونی بوده اند. گفتنی است با افزایش سن از میزان بیننده این مجموعه تلویزیونی کاسته شده است . افراد بی سواد و کم سواد40 ) درصد( و افراد با تحصیلات فوق لیسانس و بالاتر38 ) درصد( کمتر از دیگران بیننده این مجموعه بوده اند.74 درصد بینندگان از طریق تبلیغ تلویزیون ،11 درصد به طور اتفاقی و11 درصد نیز از طریق خانواده و دوستان و آشنایان از پخش این مجموعه آگاه شدند.تقریبا نیمی از بینندگان 47 ) درصد( از اولین قسمت پخش این مجموعه را تماشا کرده اند و18 درصد بینندگان از قسمت های دوم و سوم ، بیننده این مجموعه شده اند.28 درصد بینندگان همه قسمت ها، بیست ونه درصد شانزده تا بیست قسمت ،سی و سه درصد شش تا پانزده قسمت و ده درصد آنان نیز یک تا پنج قسمت این مجموعه را تماشا کرده اند. زنان34 ) درصد( بیشتر از مردان 19 ) درصد( همه قسمت های این مجموعه را تماشا کرده اند. همچنین افراد در گروه سنی 25 تا29 سال 34 ) درصد( بیشتر از سایر افراد در گروه های سنی دیگر همه قسمت های این مجموعه را دیده اند.از میان موضوع های مطرح شده در این مجموعه ، هجده درصد بینندگان )بالاترین درصد(موضوع دو زن داشتن شریفی نیا را در این مجموعه پسندیده اند.بازی امین حیایی )رضا( با22 درصد، محمدرضا شریفی نیا )امید( بیست درصد، علی نصیریان )فردوس (16 درصد، کیهان ملکی )جهانگیر(15 درصد، گوهر خیراندیش )فرنگیس (12 درصد، عاطفه رضوی )ستاره (4 درصد، کمند امیرسلیمانی )مرضیه ( سه درصد و فلوراسام )محبوبه ( سه درصد به ترتیب توجه بینندگان را جلب کرده است . مردان سی ویک درصد بیشتر از زنان شانزده درصد افراد در گروه های سنی زیر30 سال سی ویک درصد بیش از افراد در گروه سنی بالای سی سال و افراد با تحصیلات زیر دیپلم بیست وهفت درصد بیشتر از سایر افراد در گروه های تحصیلی دیگر بازی امین حیایی )رضا( را پسندیده اند. در میان هنرپیشه های زن این مجموعه ، بازی گوهر خیراندیش توجه 12 درصد بینندگان را جلب کرده است که زنان نوزده درصد بیشتر از مردان سه درصد(، افراد در گروه سنی 30 سال و بالاتر شانزده درصد بیشتر از افراد در گروه سنی زیر30 سال بازی این هنرپیشه را پسندیده اند. می توان گفت بازی این هنرپیشه تقریبا به یک نسبت ، مقبول گروه های تحصیلی مختلف قرار گرفته است زیر دیپلم و دیپلم دوزاده درصد و عالی یازده درصد بیست ویک درصد بینندگان شخصیت فردوس را در این مجموعه بیشتر پسندیده اند. مردان بیست وچهار درصد بیشتر از زنان نوزده درصد و افراد در گروه سنی 40 سال و بالاتر سی وسه درصد و با تحصیلات عالی بیست وهشت درصد بیشتر از سایر افراد در گروه های سنی و تحصیلی شخصیت فردوس را دوست داشته اند. بیست ونه درصد بینندگان به نشان دادن رابطه موجود بین همسایه ها به عنوان مهمترین پیام ارائه شده در این مجموعه اشاره کرده اند. همدلی و مشارکت با همسایه ها) هجده درصد(، آموزنده بودن سریال ) نه درصد( و به تصویر کشیدن موضوع ها و مسائل اجتماعی ) هشت درصد( در مراتب بعدی قرار دارند.نکات مثبتی که بینندگان اذعان کرده اند با تماشای این سریال یاد گرفته اند عبارتند از: با همسایه ها دوست باشیم 19 ) درصد(، همدل باشیم و با هم مشارکت داشته باشیم پانزده درصد و با هم مهربان و خوش اخلاق باشیم سیزده درصد. پنجاه ودو درصد بینندگان گفته اند این مجموعه نکته منفی ندارد تصنعی و بی محتوا بودن چهار درصد ، تکیه کلام های زشت و حرفهای بد بازیگران سه درصد ، کشدار و تکراری بودن دو درصد ، بازی بد بعضی هنرپیشه ها دو درصد و زن سالاری دو درصد از نکات منفی موجود در این مجموعه تلویزیونی هستند که از سوی بینندگان عنوان شده اند. پنجاه وشش درصد بینندگان در حد "زیاد"، سی وپنج درصد در حد "خیلی زیاد"، شش درصد در حد "کم "، سه درصد در حد "خیلی کم " دو درصد و اصلا یک درصد روابط بین همسایه ها را در این مجموعه پسندیده اند. افراد در گروه سنی 19-12 سال نودوپنج درصد بیش از سایر افراد در گروه های سنی دیگر، افراد با تحصیلات راهنمایی و دبیرستان نودوهفت درصد بیش از سایر افراد در دیگر گروه های تحصیلی و افراد مجرد نودودو درصد بیش از افراد متاهل نود درصد رابطه بین همسایه ها را در این مجموعه در حد زیاد و خیلی زیاد پسندیده اند بینندگانی که در منازل غیرآپارتمانی سکونت دارند، بیش از بینندگان آپارتمان نشین روابط بین همسایه ها را در این مجموعه در حد زیاد و خیلی زیاد پسندیده اند. پنجاه ودو درصد از بینندگان در حد زیاد ، بیست ونه درصد در حد خیلی زیاد، سیزده درصد در حد کم و شش درصد در حد خیلی کم چهار درصد و اصلا دو درصد تماشای این سریال را باعث بهبود روابط بین همسایه ها دانسته اند.بینندگانی که در خانه های غیر آپارتمانی سکونت دارند، بیش از بینندگان آپارتمان نشین تاثیر این سریال را در بهبود روابط همسایگی در حد زیاد و خیلی زیاد دانسته اند پنجاه ونه درصد بینندگان در حد "زیاد" از این مجموعه راضی هستند گفتنی است سی وسه درصد بینندگان در حد "خیلی زیاد"، شش درصد در حد "کم " و دو درصد در حد "خیلی کم " یک درصد و "اصلا" یک درصد از این مجموعه اظهار رضایت کرده اند. چهل وشش درصد بینندگان در حد "زیاد"، شانزده درصد در حد "خیلی زیاد"، بیست وچهار درصد در حد "کم " و چهارده درصد در حد "خیلی کم" نه درصد و اصلا پنج درصد با همسایه هایشان قبل از تماشای این سریال رابطه نزدیک و صمیمانه داشته اند. مردان چهل ونه درصد(بیش از زنان چهل و چهار درصد ، افراد در گروه سنی 19-12 سال پنجاه ویک درصد بیش از سایر افراد در گروه های سنی دیگر، افراد با تحصیلات راهنمایی و دبیرستان پنجاه درصد بیش از سایر افراد در گروه های تحصیلی دیگر و افراد مجرد پنجاه ویک درصد بیش از افراد متاهل چهل دو درصد قبل از تماشای این مجموعه در حد "زیاد" رابطه نزدیک و صمیمانه با همسایه هایشان داشته اند. شصت و نه درصد کسانی که پیش از تماشای مجموعه تلویزیونی "همسایه ها" رابطه خود را با همسایه هایشان در حد خیلی زیاد و زیاد نزدیک و صمیمانه دانسته اند، در منازل غیرآپارتمانی ساکن هستند.37 درصد بینندگان این سریال را در ایجاد روابط بهتر و صمیمانه تر با همسایه در حد زیاد موثر دانسته اند. افراد در گروه سنی 20-24 سال) چهل وسه درصد( بیش از سایر افراد در گروه های سنی دیگر، افرادبی سواد و کم سواد چهل وشش درصد بیش از سایر افراد در دیگر گروه های تحصیلی و افراد مجرد چهل درصد بیش از افراد متاهل سی وچهار درصد در حد زیاد این سریال را در ایجاد روابط بهتر و صمیمانه تر با همسایه ها موثر دانسته اند گفتنی است شصت ویک درصد کسانی که میزان تاثیر این سریال را در ایجاد روابط بهتر و صمیمانه تر با همسایه ها در حد زیاد و خیلی زیاد دانسته اند، در خانه های غیرآپارتمانی سکونت دارند.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها