بیانیه کشورهای عدم تعهد

ایسنا: جنبش عدم تعهد در بیانیهای بر اساس دستور کار 7 d، گزارش مدیرکل پیرامون اجرای موافقنامه پادمان NPT در جمهوری اسلامی ایران که توسط نماینده کوبا در نشست شورای حکام قرائت شد
کد خبر: ۱۴۵۶۷۵
، از تمامی طرفهای ذیربط در مساله هستهیی ایران خواست از اتخاذ اقدامهایی که فرآیند سازنده اخیر بین ایران و آژانس را به خطر می اندازد، پرهیز کنند.
متن کامل بیانیه به شرح زیر است:
1- از سوی گروه عدم تعهد در وین مایلم از مدیرکل برای گزارش اجرای موافقنامه پادمان NPT در جمهوری اسلامی ایران مندرج در سند GOV/48/2007 و همچنین دبیرخانه برای جلسه توجیهی در این خصوص تشکر کنم.
2- در ابتدا مایلم موضع اصولی عدم تعهد در این خصوص که در بیانیه عدم تعهد در خصوص که موضوع هستهیی جمهوری اسلامی ایران در چهاردهمین اجلاس سران عدم تعهد کنفرانس در هاوانا، کوبا از تاریخ 15 تا 16 سپتامبر 2006 که بشرح ذیل به تصویب رسید، مجددا یادآوری کنم. "روسای کشورها و دول، حق اساسی و غیر قابل انکار تمامی کشورها برای توسعه تحقیق، تولید و استفاده از انرژی اتمی برای مقاصد صلح آمیز را بدون هیچگونه تبعیض و در انطباق با وظایف مربوطه هریک از آنها مورد تاکید مجدد قرار دادند. بنابر این هیچ امری نبایستی بگونهای تعبیر شود که موجب جلوگیری یا ایجاد محدودیت در این حق کشورها در توسعه انرژی اتمی برای مقاصد صلح جویانه گردد. آنها همچنین تاکید کردند که انتخاب و تصمیم کشورها در زمینه استفاده صلح آمیز از فنآوری هستهیی و سیاستهای چرخه سوخت آنان بایستی محترم شمرده شود.
روسای کشورها و دولتها، آژانس بینالمللی انرژی اتمی (IAEA) را بعنوان تنها مرجع ذیصلاح برای راستی آزمایی وظایف پادمانی مربوطه کشورهای عضو تلقی کرده و تاکید کردند که هیچ فشار بی مورد یا مداخلهای در فعالیتهای آژانس به ویژه در فرآیند راستی آزمایی که موجه خدشه دار شدن کارآیی و اعتبار آژانس می گردد، نبایستی وجود داشته باشد.
روسای کشورها و دولتها، از همکاری که دولت جمهوری اسلامی ایران با آژانس انجام داده شامل اقدامات داوطلبانه اعتماد سازی که بمنظور حل و فصل مسائل باقیمانده اتخاذ کرده استقبال کردند. آنها ارزیابی مدیرکل آژانس مبنی بر اینکه تمامی مواد اعلام شده هستهیی توسط ایران مورد حسابرسی قرار گرفته را مورد توجه قرار دادند. آنها همچنین در نظر گرفتند که فرآیند تدوین یک نتیجه گیری در خصوص عدم وجود مواد و فعالیتهای اعلام نشده هستهیی در ایران فرآیندی جاری و زمانبر است. روسای کشورها و دولتها در این خصوص، از ایران درخواست می کنند که برای حل و فصل مسائل معلقه بمنظور پیشبرد اعتماد و یک راه حل صلحآمیزمساله با فوریت به همکاری فعال و کامل با IAEA در چارچوب شرح وظایف آژانس ادامه دهد.
روسای کشورها و دولتها، تمایز بنیادین بین وظایف قانونی کشورها مرتبط با توافقات پادمانی آنها و هرگونه اقدام داوطلبانه اعتماد سازی که بمنظور حل مشکلات اتخاذ میشود را مورد تاکید قرار دادند و اعتقاد دارند که این گونه اقدامات داوطلبانه وظایف حقوقی پادمانی نیستند.
روسای کشورها و دولتها، ایجاد مناطق عاری از تسلیحات هستهیی(NWFZ) را یک گام مثبت برای نیل به هدف خلع سلاح جهانی در نظر گرفته و در انطباق با قطعنامههای مربوطه مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد بر حمایت از ایجاد یک منطقه عاری از تسلیحات هستهیی در خاورمیانه تاکید میکنند. تا ایجاد چنین منطقهای آنها از اسرائیل میخواهند به NPT پیوسته و بدون تاخیر تمامی تاسیسات هستهیی خود را بسرعت تحت پادمان جامع NPT قرار دهد.
روسای کشورها و دولتها، عدم حمله به فعالیتهای صلحآمیز هستهیی و اینکه هر حمله یا تهدید به حمله علیه تاسیسات عملیاتی شده یا در دست ساخت هستهیی خطر بزرگی را متوجه بشریت و محیط زیست ساخته به مثابه نقض فاحش حقوق بین الملل، اصول و اهداف منشور ملل متحد و مقررات IAEA به شمار آمده را مورد تاکید مجدد قرار دادند. آنها ضرورت یک سند فراگیر را که بطور همه جانبه مورد مذاکره قرار گرفته و حمله یا تهدید به حمله به تاسیسات ایجاد شده برای استفاده صلح جویانه از انرژی هستهیی را ممنوع میکند، مورد توجه قرار دادند.
روسای کشورها و دولتها، قویا معتقدند که تمامی مسائل مربوط به پادمان و راستی آزمایی از جمله مسائل مربوط به ایران، بایستی در چارچوب IAEA و مبتنی بر پایه های فنی و حقوقی حل و فصل شوند. آنها همچنین تاکید کردند که آژانس بایستی در چارچوب شرح وظایف مبتنی بر وضعیت (حقوقی) IAEA به کار خود برای حل وفصل مسائل باقیمانده هستهیی ایران ادامه دهد.
روسای کشورها و دولتها، همچنین قویا اعتقاد دارند که دیپلماسی و گفت و شنود از طریق روشهای مسالمت جویانه بمنظور یافتن یک راه حل دراز مدت برای مسائل هستهیی ایران بایستی ادامه یابد. آنها اعتقاد راسخ خود را مبنی بر اینکه تنها راه برای حل وفصل این موضوع از سر گیری مذاکرات بدون هیچگونه پیش شرط و ارتقاء همکاری با مشارکت تمامی طرفهای لازم بمنظور پیشبرد اعتماد بینالمللی با هدف تسهیل کار آژانس برای حل و فصل مسائل معلقه است، ابراز داشتند."
3- کشورهای عدم تعهد از تلاشهای انجام شده توسط ایران و دبیرخانه آژانس برای دستیابی به راه حل مسائل باقیمانده استقبال میکنند و نتایج این تلاشها که منجر به "برنامه کار" در چارچوب (سند آژانس بشماره) INFCIR/711 در خصوص تفاهمنامه جمهوری اسلامی ایران و آژانس تحت عنوان تفاهمنامه جمهوری اسلامی ایران و آژانس برای مدالیتهی حل مسائل باقیمانده شده است را مورد توجه قرار میدهد.
4- عدم تعهد همچنین ذیلا (مندرجات بخش) تفاهمات کلی که در سند (منتشره از سوی آژانس بشماره) INFCIR/711 آمده را مورد توجه قرار می دهد:
«الف - این مدالیتهها تمامی موضوعات باقیمانده را پوشش می دهد و آژانس تائید میکند که موضوعات باقیمانده دیگری و ابهامات در خصوص فعالیتها و برنامه هستهیی گذشته ایران وجود ندارد.
ب - آژانس توافق کرد تمامی سوالات باقیمانده براساس برنامه کار فوق را ارائه کند. این بدین معنا است که بعد از دریافت سوالات، موضوعات دیگری مطرح نخواهد شد. ایران توضیحات و اطلاعات مقتضی را به آژانس ارائه خواهد کرد.
پ - هیات نمایندگی آژانس بر این اعتقاد است که توافقنامه موضوعات فوق متعاقبا کارایی اجرای پادمان آژانس در ایران را ارتقاء میدهد و آژانس را قادر میسازد که به این نتیجه دست یابد که فعالیتهای هستهیی ایران منحصرا دارای طبیعت صلحآمیز است.
ت - آژانس قادر بوده است که عدم انحراف مواد هستهیی اظهار شده در تاسیسات غنی سازی ایران را مورد راستی آزمائی قرار دهد و بر همین اساس به این نتیجه برسد که این فعالیتها صلحآمیز بوده است.
ث - آژانس و ایران موافقت کردند که بعد از اجرای برنامه کار فوق و توافق مدالیته برای حل موضوعات باقیمانده، اجرای پادمان در ایران به صورت معمول انجام گیرد.»
5 - عدم تعهد به آنچه از سوی مدیرکل در خصوص برنامه کار در خلاصه گزارش وی مبنی بر اینکه این برنامه کار "یک گام مهم به جلو" است، اشتراک نظر دارد. عدم تعهد اعتقاد دارد این گام تسهیل کننده مذاکرات بین ایران و طرفهای ذیعلاقه برای دستیابی به حل مسالمت آمیز موضوع هستهیی ایران است.
6- عدم تعهد از نتیجه گیری آژانس به حل موضوع پلوتونیوم که در بخش D گزارش مدیرکل ذکر شده ابراز خرسندی میکند.
7- عدم تعهد این نکات را که آژانس طی بازرسیهای انجام شده قادر به تایید عدم انحراف مواد هستهیی اعلام شده در ایران بوده و شواهدی مبنی بر انجام فعالیتهای بازفرآوری توسط آژانس یافته نشده را مورد توجه قرارداده است.
8- عدم تعهد در این راستا بر اعتماد کامل بر بیطرفی و کار حرفهای دبیرخانه آژانس و مدیرکل آقای البرادعی مجدد تاکید میکند. بر اساس این اعتماد، عدم تعهد قویا اعمال فشارهای سیاسی و مداخله در فعالتیهای آژانس به ویژه در فرآیند راستی آزمایی که کارائی آژانس را به مخاطره می اندازد وارد ندانسته است. عدم تعهد به ویژه حمایت کامل خود را از گامهای اخیر که توسط مدیرکل بمنظور حل موضوعات باقیمانده برداشته شده ابراز می دارد.
9- عدم تعهد قویا اعتقاد دارد دیپلماسی و دیالوگ تنها راههای حل موضوع هستهیی ایران در بلند مدت است، در این رابطه تمامی طرفهای ذیربط را به مشارکت مثبت در این راستا ترغیب میکند. عدم تعهد همچنین از تمامی طرفهای ذیربط انتظار دارد از اتخاذ اقدامهائی که فرآیند سازنده اخیر بین ایران و آژانس را به خطر می اندازد، پرهیز کند.»
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها