jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۸۲۰۰۵   ۱۴ آذر ۱۳۸۴  |  ۱۹:۲۵

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از در دست تهیه بودن سناریوهای مختلف برای قراردادهای نفتی ، خبر داد.


مهندس" سیدمهدی میرمعزی" روز دوشنبه در حاشیه دومین روز برگزاری همایش "الگوهای جدید انرژی و همگرایی جهانی" ضمن اعلام این مطلب بااشاره بهاینکه از مورد تایید نبودن قراردادهای بیع متقابل در نظام جمهوری اسلامی بیاطلاع است،افزود: اصلاح قراردادهای نفت بحث جدیدی نیست و این موضوع از گذشته نیز مورد بحث بوده است.
وی با اشاره به اینکه در بازنگری قراردادهای نفتی اصلاح ضریب بازیافت نفت از میدانهای نفتی در بلند مدت مدنظر است، افزود: در قرار دادهای فعلی توسعه میدانهای نفتی ، شرکتهای نفتی خارجی برای دوره محدود توسعه میدان حضور دارند ، اما دنبال راهکاری هستیم که ضمن حفظ حاکمیت و مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز، در دوره طولانیتر از خدمات شرکتهای نفتی برای افزایش بهرهوری از میدانهای نفتی ، استفاده کنیم.
میرمعزی ضمن بیان اینکه پیش نویس اولیه اصلاح قراردادهای نفتی در حال انجام است، گفت: براساس ماده قانون برنامه چهارم توسعه باید متناسب با نیازها و الزامات میدانها از انواع مختلف قرارداد برای توسعه میدانها و افزایش تولید آنها استفاده کرد.
وی یکی از راههای حضور طولانی مدت تر شرکتهای نفتی در طرح توسعه یک میدان را به طور مثال پرداخت مبلغی بابت تولید هر بشکه نفت اضافه عنوان کرد و افزود: این نوع قراردادها جزو قراردادهای خدماتی است. به طوری که اگر توسعه یک میدان دوره مشخصی داشت به روش بیع متقابل عمل میشود و ادامه کار برای بهبود بازیافت نفت از آن میدان عمل شود.
به گفته وی، اکثر میدانهای نفتی ایران در نیمه عمر خود هستند وبا کاهش تولید مواجه میباشند و بخش عمدهای از نفت در میدان باقی میماند. در این روش میتوان از همکاری شرکتهای خارجی تا آخر عمر میدان ، بهره برد.
میرمعزی ضریب فعلی بازیافت نفت از میدانهای نفتی را درصد اعلام کرد و افزود:اگر از فناوری روز چه فنی و چه مدیریتی استفاده شود ، میتوان این رقم را در مدت پنج سال به درصد رساند.
با فناوریهای موجود فقط امکان افزایش یک تا دو درصد افزایش ضریب بازیافت ، میسر است.
وی روش مذکور را چندان شناخته شده و تمرین شده ندانست و افزود: مانند یک پیمانکار که به مدت پنج تا شش سال در توسعه یک میدان نفتی همکاری می کند ، از یک پیمانکار برای افزایش ضریب بازیافت از یک میدان میتوان بهره گرفت و بابت آن دستمزد پرداخت کرد.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اینکه این طرح در حد یک پیشنهاد است ، تاکید کرد ، این طرح باید ابتدا به تصویب مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران برسد و سپس در هیات دولت و شورای اقتصاد بررسی و تصویب شود.
بهگفتهوی، دراین روش که یکی از روشهای پیشنهادی برای اصلاح قراردادهای نفتی است ، ماهیت ، میزان و مدت سرمایهگذاری فرق میکند.
آن چیزی که مهم است در اثر افزایش بهرهوری و کارآیی چه میزان از نفت باقی مانده در زیر زمین با به کارگیری فناوری نوین روی زمین خواهد آمد.
میرمعزی در مورد نظر شرکتهای خارجی در این ارتباط گفت: به نظر میرسد نسبت به چنین ترتیباتی خوشبین هستند و مایل به بحث و مذاکره در خصوص این روشها با ایران میباشند.
وی در این خصوص که آیا دولت جدید با این روشها موافق خواهد بود ، گفت: شرکت ملی نفت ایران موظف به تهیه و تشریح روشهای مختلف سرمایهگذاری با امتیازهاو مضرات آنها است. اینکه پس از بررسی و تصویب کدام روش به کار گرفته خواهد شد، بستگی به مقامات دارد.
وی روشهای دیگر در دست بررسی برای عقد قراردادهای نفتی را استفاده از تامین مالی (فاینانس) با استفاده از فناوری و خدمات شرکتهای نفتی خارجی ، استفاده از منابع صندوق ذخیره ارزی و استفاده بیشتر ازتوانمندی داخلی و اصلاح بیع متقابل با حضور دراز مدتتر شرکتهای نفتی خارجی ، عنوان کرد.
میرمعزی در خصوص اینکه آیا قراردادهای جدید اعمال خواهد شد، گفت: در قانون بودجه سال موظف هستیم تعدادی از قراردادهای نفتی را به صورت بیع متقابل منعقد کنیم. تعدادی قرارداد نیز منعقد شده و درحال اجرا است.
اگر قرار باشد براساس سیاستهاو روشهای جدید این قراردادها اجرا شود، باید از طریق مجاری قانونی به ما ابلاغ شود.
وی در خصوص اینکه طبق گفته سرپرست وزارت نفت قراردادهای بیع متقابل مورد تایید نظام نیست، گفت: "این مساله را برای اولین بار شنیدم". میرمعزی در خصوص اینکه آیابا انتخاب وزیر نفت جدید تغییر تحولات گسترده در این وزارتخانه انجام خواهد شد، اظهار بیاطلاعی کرد.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در خصوص وضعیت توسعه میدان آزادگان گفت: بهدلیل افزایش قیمت برخی مواد اولیه، طرف ژاپنی خواهان تجدیدنظر در قیمت قرارداد است. کف قیمتهای پیشنهادی طرف ژاپنی افزایش یافته است و این افزایش در قرارداد دیده نشده است. بنابراین طرف ژاپنی احتمال زیان دهی در این طرح را پیش بینی میکند.
وی با اشاره به اینکه قرارداد امضا شده است و معتبر میباشد، راهکار قانونی برای این کار وجود ندارد، گفت:مذاکراتی با طرف ژاپنی در این خصوص آغاز شده است ، به شرط آنکه اصل اجرای طرح زیر سووال نرود و تمام تعهدات آنها اجرا شود.
وی افزود: آماده شنیدن نقطه نظرهای طرف ژاپنی در خصوص افزایش قیمت هستیم. تغییر در قیمت قرارداد را باید مقامهای بالاتر تایید کنند ، زیرا قرارداد امضا شده است. ممکن است قیمت تا اندازهای تغییر یابد ، اما اگر این اتفاق نیافتد طرف ژاپنی باید طبق قرارداد کار را اجرا کند.
طرف ژاپنی دو سال پس از عقد قرارداد که اسفند امسال میشود، وارد یک دوره شش ماهه میشویم که اگر در ان دوره به نتیجهای نرسیم، قرارداد فسخ خواهد شد.
میرمعزی با تاکید براینکه هیچ یک از طرفها مایل به فسخ این قرارداد نیستند ، گفت: اگر طرف ژاپنی مایل به فسخ قرارداد باشد ، مخارج انجام شده از سوی آنان قابل بازپرداخت نیست و تمام اسناد ومدارک تحویل گرفته میشود.
وی تصریح کرد، فسخ قرارداد توسعه این میدان را حداقل دو تا سه سال به عقب میاندازد.
مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران در خصوص وجود مافیای نفت در شرکت ملی نفت ایران گفت: نمیدانم اگر باشد، اطلاعی ندارم.
یافتن مافیای نفتی وظیفه شرکت ملی نفت ایران نیست. کشور دارای دستگاههای بازرسی و نظارتی است ، اما اینکه این دستگاهها تاکنون ادعا کرده باشند که به طور مستند در شرکت ملی نفت ایران مافیا وجود دارد ، نشنیدهام.
وی با اشاره به اینکه شرکت ملی نفت ایران رقیب نهادهای رسمی کشور نیست، گفت: " شرکت ملی نفت ایران سرمایه و فرزند کشور است. این شرکت قرار است منافع و سود تولید کند. اگر پدر یک خانواده به طور مرتب از کارکردن فرزند خود با یک مافیا خبر دهد ، فامیل و خانواده کشور آسیب میبیند".
به گفته وی ، کلی گویی در این خصوص ضمن ایجاد دلسردی و ناامیدی در بین مدیران و کارکنان شرکت ملی نفت ایران به اعتبار این شرکت نزد شرکتهای بین المللی نفتی نیز آسیب میرساند.
وی با تاکید براینکه اگر مافیایی وجود دارد باید کشف و از طریق مجاری قانونی با آن برخورد شود، تصریح کرد، تاکنون با گزارشی که حاکی از وجود مافیای نفتی در بیرون یا درون نفت باشد، مواجه نشدهایم.
میرمعزی از نرسیدن ظرفیت تولید نفت ایران به سطح چهار میلیون و هزار بشکه در روز تا پایان امسال و همچنین مشکل بازاریابی نفت خام نوروز خبر داد.
به گفته وی ، اسناد مناقصه مراحل و و توسعه میدان پارس جنوبی در حال آمادهسازی است.
ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
پایان احتکار مسکن؟

پایان احتکار مسکن؟

نخستین مصوبه مجلس یازدهم که به‌طور مستقیم به مطالبات مردم اختصاص داشت، مربوط به مالیات بر خانه‌ های خالی (احتکار مسکن) و اصلاح قانون مالیات‌ ها در این زمینه بود.

چرا هزینه نقل‌وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی گران است؟

چرا هزینه نقل‌وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی گران است؟

موضوع هزینه سند نقل‌ و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی یکی از گلایه‌های مهم مردم در سال‌های گذشته بوده است؛ این موضوع در حالی است که با میانداری مقامات پلیس راهور، افکار عمومی شناسنامه خودرو (برگ‌ سبز) صادره از سوی نیروی انتظامی را به عنوان سند خودرو کافی می‌دانند و از این نظر معتقدند هزینه دریافتی در دفاتر اسناد رسمی بابت ثبت رسمی نقل‌وانتقال خودرو، گران و بار مضاعفی بر دوش مردم به حساب می‌آید.

گفتگو

بیشتر
تکمیل مسکن مهر؛ 4 ماه بعد

گفت‌وگو با مهدی هدایت، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس درباره سرنوشت مسکن مهر و طرح اقدام ملی مسکن

تکمیل مسکن مهر؛ 4 ماه بعد

پیشنهاد سردبیر بیشتر