رسیدگی سریع به تخلفات انتخاباتی

رئیس قوه قضاییه در بخشنامه ای 4ماده ای به روسای دادگستری ها و دادستان های عمومی و انقلاب سراسر کشور بر رسیدگی سریع به تخلفات و جرایم انتخاباتی تاکید کرد.
کد خبر: ۳۲۹۱۱
به گزارش واحد مرکزی خبر ، در قسمتی از متن این بخشنامه آمده است : به منظور رسیدگی دقیق و فوق العاده و خارج از نوبت به تخلفات و جرایم مربوط به انتخابات موضوع ماده 17 قانون در هر حوزه قضایی ، قضاتی از دادسرا با تشخیص و نظر دادستان در شهرستان هایی که دادسرا تشکیل شده و نیز شعبی از دادگاه های عمومی ، با نظر رئیس حوزه قضایی انتخاب و به دفتر اینجانب برای صدور ابلاغ معرفی می شوند تا به صورت تمام وقت و حتی خارج از وقت اداری انجام وظیفه کنند. همچنین نظر به وظایف عام قضات دادسراها و دادگاه های عمومی و انقلاب اسلامی و حتی نظامی و بخصوص روسای دادگستری ها و دادستان ها در مقام مدعی العموم انتظار می رود با احساس مسوولیت نسبت به پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات موضوع مواد مختلف فصول ششم و هفتم قانون انتخابات ، اقدامات و هماهنگی های لازم با دستگاه ها و سازمان های ذی ربط انجام شود. شعب ویژه نیز در صورت وقوع هر نوع جرم یا تخلف مربوط به انتخابات ، با رعایت فصل نهم این قانون بخصوص ماده 86 آن و قوانین مرتبط دیگر ، موضع تجویز ماده 88 قانون موارد را پیگیری و حکم لازم را صادر کنند. بدیهی است در صورتی که متهم به جرم یا متخلف ، از کارمندانی باشد که برابر قانون ، مرجع صالح به رسیدگی دادسرا و دادگاه عمومی تهران است مراتب فورا به دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام شود و دادسرای مزبور مکلف است شعب ویژه را فعال و موارد را به صورت فوق العاده رسیدگی و در صورت احراز اتهام ، پرونده را برای رسیدگی خارج از نوبت به شعب دادگاه خاص رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی ارسال کند. همچنین در مواردی که تخلف و جرم ارتکابی منتسب به هر یک از ماموران اجرایی و یا نظارتی که کارمند دولت هستند باشد ، ضمن رسیدگی قانونی ، مراتب به سازمان بازرسی کل کشور نیز اعلام شود. گفتنی است ، سازمان بازرسی کل کشور در مراکز ، استان ها و شهرستان ها براساس اختیارات و وظایف قانونی خود ، نظارت دقیق را بر عملکرد ادارات و سازمان های دولتی مجری انتخابات با تشکیل هیاتهای ویژه بازرسی انجام و نتیجه را مستمرا از طریق رئیس آن سازمان به مبادی ذی ربط و دفتر رئیس قوه قضاییه گزارش دهند.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها