ایسنا: غلامعلی حدادعادل با حضور در حوزه علمیه مروی پس از تشکر از حجتالاسلام مطلبی مدیریت مدرسه مروی به دلیل حمایت او از جریان اصولگرا و خطاب به طلاب مدرسه گفت: کمتر نهادی
کد خبر: ۱۴۴۶۰۷
به اندازه روحانیت گسترده و با سابقه است چرا که این نهاد موثرترین نهاد در چهرهپردازی جامعه ایران بوده و هست.
رییس مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که بزرگانی از این مدرسه به جامعه خدمت کردهاند و شما جوانان در یکی از مدارس با سابقه و معروف تهران درس میخوانید، افزود: مهمترین صحبت برای شما موضوع روحانیت است که همان وظیفهی شما در آینده است.
وی با بیان این که روحانیت در ایران یک نهاد ریشهدار و نیرومند است، خاطرنشان کرد: قوت این نهاد در درجه اول ناشی از قوت اسلام و تشیع است. به این معنی که تحرک و نیرومندی روحانیت ناشی از استواری اسلام و تشیع است.
رییس مجلس اظهار کرد: که تشیع چاشنی محبت اهل بیت را به معرفت دینی اضافه کرد.
وی به طلاب مدرسه مروی گفت: شما میتوانید تاریخ کشور را به ویژه پس از صفویه مطالعه کنید و همچنین جریانات کشور پس از قاجاریه را ببینید و متوجه شوید که روحانیت چگونه وارد سیاست شد و چه نقشی در مقابل توطئههای استعمار ایفا کرد.
وی با اشاره به پدیده تجدد که سالها پیش به سراغ کشور ما آمد، گفت: باید مطالعه کنید و ببینید که روحانیت در چه مواردی خودش را با این پدیده که معنی عبارت مدرنیته است همراه کرد و در چه مواردی مقابلش ایستاد.
حدادعادل با بیان این که پیروزی انقلاب استراحت از دل روحانیت بیرون آورده و حاصل روحانیت بود، گفت: این حقیقتی است که منکری ندارد و دوست و دشمن واقفند که انقلاب اسلامی محصول روحانیت است.
وی با اشاره به گذشت نزدیک به 30 سال از انقلاب اظهار کرد: خود ما که در جریان انقلاب بودیم نمیتوانستیم آینده را پیش بینی کنیم و هر چند که امیدوار بودیم اما یقین نداشتیم؛ این در حالی است که امروزه میبینیم چقدر این انقلاب در ایران و جهان منشا تحول شده است.
رییس مجلس اظهار کرد: این موضوع احساس میشود که یک نیاز به معنویت و دینداری در همهی جهان پدید آمده؛ به این معنا که این باور حاصل شده که مکاتب بشری نمیتوانند بشر را به سعادت برسانند، و نمونهاش وضع فعلی دنیاست؛ شما در دنیای امروز چقدر جنایت، ظلم و سلطهجویی میبینید که خودش را پشت الفاظ زیبا پنهان کرده است.
حدادعادل با بیان این که وضع کنونی دنیا از قرن 18 و 19 بدتر شده است، گفت: در این حال دروغ و تزویر بیشتر شده، یک روز به نام استعمار از اروپا به آسیا و آفریقا لشکرکشی میکردند و میگفتند ، ما در طلب عمران و آبادانی به کشور شما میآییم اما امروز تحت عنوان آزادی ، دموکراسی و حقوق بشر میآیند ؛ عناوین عوض شده ولی نیتها در آن یکی هستند که همان نفت ، ثروت ، قدرت ، به دست گرفتن بازار و استثمار مردم در این دنیاست.
وی با بیان این که هم اکنون رابطه سلطهگری و سلطهپذیری در جهان حاکم شده، اظهار کرد: طبق فرمایش مقام معظم رهبری یک نظام به نام جمهوری اسلامی مصمم است که از این دایره سلطهگری و سلطهپذیری خارج شود. ما میخواهیم به مردم جهان و کشور خودمان نشان دهیم که اداره کشور بر اساس دین بهتر صورت میگیرد و یک دیپلماسی جدید مبتنی بر عدل و انصاف، آرمان و چشمانداز ماست.
وی افزود: حال روحانیت که علت به وجود آمدن این انقلاب بوده باید علت حفظ آن نیز باشد.
غلامعلی حدادعادل خاطرنشان کرد: تفاوت انقلاب اسلامی با انقلاب مشروطه این بود که روحانیت علت ایجاد انقلاب مشروطه بود اما علت حفظ آن نماند و حذف شد. به طوری که 14 سال پس از مشروطه کشور دچار استبدادی رضاخانی شد که مردم گفتند، "صد رحمت به اقتصاد قاجاری"
وی ادامه داد: امام راحل(ره) که آن حوادث را به چشم دیده بود آگاهانه دقت داشت که آن واقعهی تلخ در انقلاب اسلامی تکرار نشود.
حدادعادل به خاطرهای با شهید مطهری اشاره کرد و گفت: در ماههای آخر انقلاب دکتر عنایت که از دوستان شهید مطهری بود به وی گوشزد کرد که روشنفکرها که در آن زمان بیشتر تمایل به کمونیست داشتند در محافل خود میگویند: " بگذاریم روحانیون که میتوانند مردم را به صحنه بیاورند، نظام شاه را خلع کنند، اما آنها که نمیتوانند مملکتداری کنند، از این رو پس از انقلاب به سراغ ما خواهند آمد".
حدادعادل تاکید کرد: روحانیت باید علت مبقیهی انقلاب باشد، اگر قرار است که این انقلاب اسلامی باشد راهی جز این نیز وجود ندارد. حال اگر ما از نظر سیاسی و اجتماعی نیز بخواهیم مصلحت را رعایت کنیم باید روحانیت در صحنه وجود داشته باشد.
وی افزود: اگر قطع نظر از اعتقاد ما به اسلام یک انسان عاقل و فهیم که ضد دین نباشد بر روی جامعه ما مطالعه کند به طور قطع خواهد گفت حکومت دینی و مذهبی مناسب این جامعه است.
حدادعادل گفت: اولین ضرر دینی نبودن حکومت در ایران این است که مردم از حکومت فاصله میگیرند؛ چرا که مردم مذهبی به حکم حکومت دینی از آن حمایت میکنند که نمونهاش نیز جنگ تحمیلی بود و ملت ما 8 سال در مقابل یک دنیا مقاومت کرد. به طوری که بمبهای شیمیایی را آلمانیها به عراق میفروختند و کشورهای اروپایی و آمریکایی و روسیه از این کشور حمایت میکردند.
وی با بیان این که در 200 سال گذشته در هر جنگ، ایران قسمتی از خاکش را از دست داد؛ افزود: آنچه که باعث شد ما در این جنگ شکست نخوریم و به نوعی پیروز شویم وجود حکومت دینی و اسلامی بود؛ در زمان رضاخان که مدام دم از ملیگرایی و میهن پرستی میزدند ببینید که در جنگ جهانی دوم چه کاری از دستشان برآمد.
وی با اشاره به این که این روزها در مقالهها صحبت از سرمایه اجتماعی میکنند این سوال را مطرح کرد که چه سرمایهای بالاتر از اشتراک مردم و حکومت است؛
وی افزود: امام(ره) که به حکم وظیفه شرعی وارد انقلاب شد یک منطق استوار همراهش بود و همیشه میگفتند این ملت را از دست ندهیم.
حدادعادل ادامه داد: اگر قرار است احکام شرعی اصلاح شده و حکومت لاییک بنا نشود احکام شرعی باید از حوزه و روحانیت اخذ شود.
رییس مجلس بار دیگر خطاب به طلاب اظهار کرد: خداوند لطف عظیمی به شما کرده و آن تولد شما در جمهوری اسلامی است. دنیا آمدن درعهد حکومت عدل نعمت بزرگی است و البته به همان اندازه یک وظیفه بزرگی نیز برعهدهی شماست.
حدادعادل تصریح کرد: شما روحانیون در آینده این کشور باید روحانی جمهوری اسلامی باشید و روحانی امروز نمیتواند با روحانی سالهای پیش یکسان باشد؛ چرا که انقلاب اسلامی افق تازهای را در مقابل روحانیت گشوده است.
وی تاکید کرد: تفاوت روحانیت پیش و پس از انقلاب شبیه به تفاوت رشد یک درخت در سایه و رشد یک درخت در آفتاب است. انقلاب اسلامی درخت روحانیت پیش از انقلاب را با همان ریشه تبدیل به یک درخت تناور و عظیم کرد.
وی با بیان این که پیش از انقلاب روحانیت مسوولیتی برای اداره کشور نداشت و این جنبه از اسلام ناشکفته مانده بود، اظهار کرد: اما با انقلاب اسلامی روحانیت وارد همه مسایل شد؛ از این رو تصمیمات شما باید مغایر با شرع نباشد و برخی جاها دقیقا مطابق با شرع باشد.
غلامعلی حدادعادل ادامه داد: شما روحانیون باید معاصر با عصر خود باشید البته این به معنای منفعل بودن نیست، بلکه شما باید در زمان تصمیمگیری، زمانهی خود را بشناسید.
وی با بیان این که یک عنصر این دنیا علم است، افزود: همانگونه که این روزها مقام معظم رهبری تاکید میکنند باید نهضت علمی ایجاد شود و دانشگاهها مسایل علمی را پیگیری کنند؛ روحانی نمیتواند نسبت به مسایل علمی، سیاسی و اجتماعی ناآگاه و بیتفاوت باشد؛ این همان پیام اصلی امام(ره) است.
رییس مجلس تاکید کرد: یکی از اشتباهات گذشتگان ما این بود که از مسایل علمی غافل بودند.
حدادعادل تاکید کرد: باور من این است که طلبه امروز الگویش باید مقام معظم رهبری باشد و امروز همه نگاهها باید به ایشان باشد و طلبه دلش بخواهد و تلاش کند خودش را همچون مقام معظم رهبری تربیت کند، و چنین آیندهای را برای خودش ببیند. به این معنی که اگر روحانیت 40 سال پیش الگویش امام(ره) بود. روحانیت امروز برای اداره جامعه اسلامی باید الگویش مقام معظم رهبری باشد. البته این به این معنا نیست که شان و منزلت دیگر روحانیون پایین باشد.
غلامعلی حدادعادل در پاسخ به سوال کتبی یکی از طلاب مبنی بر این که استراتژی اصولگرایان در انتخابات چیست و چه گروههایی به وحدت کمتر اهمیت میدهند؛ گفت: اصولگرایان با دو راهبرد قصد ورود به انتخابات دارند که یکی وحدت در ارایه فهرست نامزدهاست و دیگری تلاش برای اثبات موفقیت جریان اصولگرا در عرصهی عمل است.
وی افزود: این دو راهبرد مکمل هم هستند به طوری که هر کدام از این دو رکن از دست برود پیروزی از دست میرود.
حدادعادل ادامه داد: اگر قرار باشد جریانات سیاسی با عناوین مختلف هر کدام یک فهرست بدهند مردم دچار سردرگمی میشوند.
رییس مجلس شورای اسلامی با بیان این که برخیها بال بال میزنند که بین ما اصولگرایان اختلاف بیاندازند، گفت: به عنوان مثال اگر 100 نکته در حمایت از دولت بگویم، تعداد زیادی از روزنامهها یک جملهاش را هم نقل نمیکنند. اما اگر ما یک کلمه بگوییم، چرا رییسجمهور به مجلس نیامده که گزارش عملکردش را ارایه دهد، مطلب و عکس ما خبر اول میشود.
حدادعادل اظهار کرد که امثال ما در روزنامهها تحریم هستند به شکلی که اگر ما در جایی سخنرانی میکنیم و خبرش روی خبرگزاریها برود، روزنامهها چاپ نمیکنند؛ میخواهم بگویم رقیبان ما چه علاقهای دارند به ایجاد اختلاف در بین اصولگرایان و چه بازیهایی که نمیکنند.
او با تاکید بر این که اختلاف اصولگرایان بهترین هدیه به مخالفان است، گفت: رسانههایی که خود شخص را قبول ندارند اما برای این که او را مقابل بقیه قرار دهند، سراغ او میروند. اما در این حال من میگویم که ما نگران اختلاف نیستیم و امیدواریم که تا انتخابات هم اختلافی پیش نیاید و وحدتی که پیشبینی و نقشهاش ترسیم شده محقق شود.
وی افزود: جریان اصولگرا که دولت و مجلس را دارد باید در میدان عمل نیز کارآیی و کارآمدیش را نشان دهد؛ ما در مجلس در سال جاری برنامههایی داشتیم و برای این چند ماه نیز برنامه داریم و در رسیدگی به مشکلات مردم بیتوفیق هم نبودهایم.
حدادعادل افزود: ما آن چه که به نفع مردم است را مقدم دانستهایم.
رییس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کار بزرگی که در آستانه آن هستیم، لایحه اجرایی سیاستهای اصل 44 قانون اساسی است که یک دگرگونی زیر و رو کننده در اقتصاد کشور است؛ مجلس و دولت تلاش زیادی کرده و این موضوع در چند روز آینده در دستور کار قرار میگیرد و معتقدم اهمیتش از لایحه بودجه بیشتر است.
حدادعادل با بیان این که ما سعی میکنیم، مدیریت توانایی از اصولگرایی عرضه کنیم، اظهار کرد: یکی از این اقدامات سهمیهبندی بنزین است که من در قوهی مقننه شاید بیش از مسوولان در قوه مجریه بر آن تاکید داشتم و هم اکنون نیز نگرانم که درست اجرا شود.
حدادعادل تاکید کرد: مشکلاتی وجود دارد که با دولت چارهاندیشی میکنیم و این چارهاندیشی نه تنها برای پیروزی بلکه برای انجام وظیفه است؛ حال اگر مردم نیز عنایت داشتند بحث دیگری است.
وی در رابطه با این که چه گروههایی کمتر به وحدت اهمیت میدهند؛ گفت: هر گروهی که وزن و مقبولیت کمتری دارد بیشتر قصد جدایی دارد. ما معتقد به این که اصولگرایان وحدت ندارند، نیستیم؛ حال صحبتهایی در حاشیه میشود و مطبوعات رقیب کاه را کوه میکنند اما شما زیاد نگران این صحبتها نباشید. به یاری خدا و با پشتیبانی ملتی که اصولگرایان را به مجلس و دولت آوردند، پیروز میشویم.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها