ترفند به ویندوز - از کارانداختن تسک منیجر

این ترفند در ویندوزهای NTو 2000و XPقابل اجراست و با آن می توانید Taskmanagerخود و دیگر کاربران را از کار بیندازید: برای این کار با تایپ Regeditدر منوی Runدر استارت ویندوز آغاز به کار کنید.سپس وارد کندوی بزرگ HKEY- Current- USERشوید و شاخه Softwareرا بیابید. سپس زیرشاخه Microsoftو بعد windowsرا دنبال کنید تا به Currentversionبرسید.
کد خبر: ۱۳۸۸۹
حالا با بازکردن آن ، زیرشاخه بعدی ، یعنی Policiesباز می شود و شما باید دنبال systemبگردید. اگر آن را یافتید، دست نگه دارید و مرحله بعدی را آغاز کنید. حال یک پوشه به صورت DWORDجلوی systemبا زدن کلیک راست و انتخاب Newو بعد DWORDایجاد کنید و اسم آن را D( DisableTaskMgrوTو Mیا حروف بزرگ تایپ شود) بگذارید. حالا آن را باز کنید و Valueآن را از صفر به 1تغییر دهید. سپس OKکرده ، سیستم را یک بار خاموش و روشن کنید تا تغییرات تایید شود. HEKY- CURRENT- USER\Software\Microsoft\Windows\Current Version\Policies\System
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها