بحث های روزنامه ها 0 آلمان درباره صدام

جام جم آنلاین: آینده صدام حسین و نقش بازداشت و0 در روند آت0 اوضاع همچنان از موضوعات مورد بحث در رسانه ها0 آلمان است.
کد خبر: ۳۳۶۴۲
دو روزنامه آلمان در این رابطه چنین نوشته اند: روزنامه Nordbayerische Kurier که در شهر بایرویت آلمان منتشر م0 شود ، به مجازات صدام حسین م0 پردازد و در تفسیر0 از جمله م0 نویسد: اگرچه اروپائیان مخالف مجازات اعدامند ، اما اگر تصمیم گیر0 در مورد مجازات صدام حسین در دست اکثریت عراق0 ها بود، او را آنقدر شکنجه م0 کردند ، تا به مرگ0 تدریج0 بمیرد تجربه کند.
آنها مرگ صدام حسین را حق او م0 دانند.باید گفت که امنیت ، تنها وقت0 در عراق برقرار خواهد شد که صدام حسین بمیرد و آمریکائیان نیز خاک این کشور را ترک کنند و این طنز0 تاریخ0 است که عراق0 ها0 بسیار0 از جورج بوش، یعن0 شخصیت0 که صدام حسین ، دیکتاتور کشورشان را سرنگون کرد، بیشتر متنفرند تا از صدام حسین دیکتاتور.
روزنامه Tagesspiegel چاپ برلین هم در مورد سرنوشت صدام م0 نویسد: صدام حسین نزد بسیار0 از اعراب قهرمان به حساب م0 آمد ، زیرا او بر ضد اسرائیل و آمریکا مبارزه کرد.
او آخرین نماد ناسیونالیسم عرب بود.
اما شاید باید زمان0 طولان0 سپر0 شود تا عرب ها درک کنند که این حربه صدام حسین وسیله ا0 بود برا0 گرفتن حقوق دمکراتیک مردم خود عراق و سرکوب آزاد0 ها0 فرد0 و جمع0 در این کشور.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها