jamejamnashriyat
کد خبر: ۱۱۶۶۲۱۶   ۰۳ مهر ۱۳۹۷  |  ۰۰:۰۱

روایتی از دیدار صمیمی مدال‌آوران بازی‌های آسیایی با رهبر انقلاب:

مدال واقعی خود شمایید

دیروز برای ورزش کشور روزی به یادماندنی و شیرین بود. روزی که مدال‌آوران ورزش کشور به بیت رهبر انقلاب رفتند و دیداری صمیمی با ایشان داشتند. مدال آوران که در بازیهای آسیایی برای کشورمان افتخار کسب کرده بودند، در این دیدار دقایقی میکروفن به‌دست گرفته و با رهبرشان صحبت کردند. در این نشست صمیمی، ایشان نکاتی را که برای این دیدار در نظر گرفته بودند به ورزشکاران قهرمان کشورمان گوشزد کردند. متن پیش روی شما، گزارش این دیدار صمیمی است:

در مورد کار شماها، من چند مطلب یادداشت کردهام که به شما بگویم: اوّلاً همانطور که گفتم، مدال واقعی، خود شمایید؛ نیروی انسانی کارآمد، مؤمن، باهوش، جدّی، پُرتلاش، این بالاترین ارزش برای یک کشور است، نیروی انسانی اینجور. با چنین نیروهای انسانی، در هر عرصهای وارد بشویم، پیش خواهیم رفت؛ کمااینکه حالا در عرصهی ورزش، الحمدللّه پیش رفتیم. ملاحظه کردید، در رشتههایی که ما خیلی هم سابقهای نداریم، بر بنیانگذار آن رشته پیروز میشویم؛ خانمها، دخترها، پسرها، در رشتههای مختلف، مدالآوری دارند، مایهی افتخارند. خب شماها پیروز شدید الحمدللّه.

یک نکته این است که بدانید ــ و میدانید ــ جبههی استکبار جهانی، از هر پیروزیای که ما به دست بیاوریم، عصبانی و خشمگین میشود ــ چه پیروزی در میدان ورزش، چه در میدان جنگ، چه در میدان علم ــ در هر میدانی ما پیروز میشویم، آنها عصبانی میشوند؛ پس پیروزی شما، در واقع پیروزی بر جبههی استکبار هم هست.

آنها را شما شکست دادید، خشمگین کردید؛ مجبورند خوندل بخورند. میدانید، اینها حاضرند به داور پول بدهند و همهکار بکنند برای اینکه شماها پیروز نشوید در بخشهای مختلف؛ اینجوری دشمنند. وقتی شما پیروز میشوید، در واقع آنها را از لحاظ روحی، از لحاظ احساسی شکست دادهاید. فقط رقیبِ در میدان نیست که از شما شکست خورده، یک جبههی وسیع پشتصحنه هم از شما شکست خورده؛ برای همین هم هست که به شماها افتخار میکنیم.

من حقیقتاً، یعنی گاهی اوقات که یک پیامی به شماها میدهم بعد از پیروزیهایتان و اظهار تشکّر میکنم، این از دل برآمده است، یعنی به معنای واقعی کلمه من از شماها متشکّر میشوم، چون در واقع یک پیروزی ملّی شما اهدا میکنید به ملّت ایران و آنها را خوشحال میکنید؛ این یک نکته.

پیروزیهایمان را کتمان میکنند

یک نکتهی دیگر این است که در بعضی از مسابقات ورزشی ما، پیروزی ما توانسته میلیونها انسان را در کشورهای دیگر خوشحال کند. مسابقهی تاریخی ایران و آمریکا، مسابقهی فوتبال معروف، در مصر، در بیروت، در خیلی از کشورهای دیگر مردم را خوشحال کرد؛ آنها از آن طرف با ما هیچ خویشاوندیای ندارند، امّا از پیروزی ما خوشحال میشوند؛ پس پیروزی شما یک جبههای را غمگین میکند ــ که چه بهتر که غمگین بشوند، دشمنان بشرند ــ یک مجموعهی عظیمی از مردم را خرسند میکند، پیروزی آنها هم هست.

هویت ایرانی و اسلامی خودتان را نشان دادید

یک نکته این است که پیروزیهای ما بهوسیلهی دستگاههای تبلیغاتی دشمنان غالباً کتمان میشود. ما الان در مسائل علمی، پیروزیهای بزرگی داریم، خیلی از مردم خودمان هم واقعاً نمیدانند؛ ما میدانیم. در تعداد قابل توجّهی از رشتههای علمی نویِ دنیا ما جزو ده کشور اوّل دنیاییم، یعنی در دویستوچند کشور ما جزو ده کشور اوّل؛ گاهی جزو شش هفت کشور اوّل دنیا هستیم؛ اینها را معمولاً کتمان میکنند و نمیگویند؛ پیروزیهای گوناگون را در میدانهای مختلف. [لکن] پیروزی در میدان ورزش را کسی نمیتواند کتمان کند؛ این امتیازِ کارِ شما است؛ یعنی شما وقتیکه در میدان ورزش پیروز میشوید، دیگر کسی نمیتواند این را انکار کند؛ این را همهی دنیا، صدها میلیون انسان به چشم خودشان میبینند؛ این ارزش کار شما را بالا میبرد.

یک نکتهی بسیار مهم به نظر من، رفتار شماها است. شماها در میدان مبارزات ورزشی امسال ــ و در گذشته هم همینجور بوده ــ هویّت ایرانی و اسلامی خودتان را به معنای واقعی کلمه نشان دادید؛ شخصیّت اسلامی و ایرانی، هم در کارهای شما مردها، هم در کارهای این خانمها نشان داده شد. سجده کردید، دعا کردید، دختر ایرانی ما با رئیسِ جمهوری که میخواست به او دست بدهد چون نامحرم بود دست نداد؛ اینها خیلی ارزش دارد، اینها خیلی مهم است. [تلویزیون] اجتماع همین تیم کبدیِ این خانمها را نشان داد که سجده کردند؛ تلویزیون این را نشان داد؛ اینها خیلی باارزش است؛ اینها از لحاظ ارزشگذاری قابل محاسبه نیست، خیلی برتر از محاسبات مادّی است. خانمهای ما که در میدان ورزش حاضر شدند، با وقار، با متانت حاضر شدند؛ همه با حجاب اسلامی و بعضی با حجاب بخصوص اسلامی ایرانیِ چادر که اصلاً چادر، نماد زن ایرانی است در همهی دنیا، ظاهر شدند؛ اینها خیلی باارزش است؛ اینکه اهدا کردید مدالهایتان را به شهید، یا به مدافع حرم؛ یکی از قهرمانها، مدالآورها، مدالش را به شهید مدافع حرم هدیه کرد؛ یکی به عموی شهیدش هدیه کرد؛ اینها خیلی باارزش است؛ اینها نشاندهندهی هویّت انقلابی و اسلامی و ایرانی شما است؛ اینها است که یک ملّت را بالا میبرد. خاضع شدن، خاشع شدن در مقابل هنجارهای تحمیلی استکبار افتخار نیست، افتخار اینها است؛ این قهرمانِ اصیل است.

بعضی از کشورها قهرمان دارند، [امّا] قهرمان اجارهای؛ از این کشور، از آن کشور اجاره میکنند قهرمان را؛ آن قهرمان اجارهای نمیتواند نمایشگر هویّت آن ملّت باشد. قهرمان اصیلی که از دل ملّت برخاسته، میتواند ملّت خودش را نمایندگی کند، و نمایش بدهد هویّت ملّت خودش را؛ این کار را شماها کردید، و این خیلی باارزش بود.

من میخواهم به شما بگویم مبادا شما را بترسانند؛ مبادا به شما بگویند که اگر فلان مسابقه را ندهید، اگر فلان کار را نکنید، اگر فلانجور ظاهر نشوید، فلان فدراسیون بینالمللی، فلان تشکیلات بینالمللی از شما ناراضی میشود؛ به دَرَک که ناراضی میشود، هیچ غلطی نمیتوانند بکنند. این آقای علیرضای ما را تهدیدش کردند، الحمدللّه امسال رفت قهرمان شد و برگشت. پارسال در آن مسابقه حاضر نشد، یعنی در واقع شکست را به یک معنا قبول کرد برای یک ارزشی؛ هم او را تهدید کردند، هم فدراسیون کُشتی را تهدید کردند. تسلیم این تهدیدها نشوید، کار خودتان را بکنید، راه خودتان را بروید، هدف خودتان را دنبال کنید. میدان ورزش، میدان ترس و بیم و ملاحظه نیست، میدان شجاعت و اقدام و پیش رفتن است.

ارزشها را و اصالتها را نمیشود زیر پا گذاشت برای اینکه حالا ما یک جا مثلاً یک مدالی به دست بیاوریم. اینکه روی سینهتان شما مینویسید «یا علی»، «یا زینب» خیلی ارزش دارد؛ این واقعاً بینهایت ارزش دارد. اینکه سجده میکنید بعد از پیروزی، بینهایت ارزش دارد.

گفتم، اینها واقعاً به حساب نمیآید، و در محاسبات مادّی نمیگنجد؛ اینها را توجّه داشته باشید. بههرحال این هویّت باارزش را نگذارید مغلوب انفعال در مقابل خواستها و هنجارهای دروغین و غلط و باطل تحمیلی بعضیها بشود.

شما زیر نظر مردمید

یک نکتهای که میخواهم به شماها بخصوص سفارش کنم [اینکه] قهرمانها زیر چشمند دیگر، همهی شما زیر نظرید، زیر نظر مردمید، مردم شماها را میشناسند؛ امّا فقط در میدان ورزش شما را نمیشناسند، در خیابان و در محلّ کار و امثال اینها هم شما را میشناسند. شما میتوانید الگوی صلاح و نجابت و شرافت و طهارت باشید؛ رفتارتان را در بیرون میدانِ قهرمانی و میدان ورزش هم جوری تنظیم کنید که با آن رفتار خوبی که در میدان ورزش دارید تطبیق کند. گاهی داشتیم بعضیها را که در میدان ورزش خوب درخشیدند امّا بعد، بیرون جوری عمل کردند که آن عمل مناسب نبوده.

میتوان قهرمان بود و متواضع بود، میتوان قهرمان بود و متدیّن بود، میتوان قهرمان بود و یک مادر خوب بود ــ یکی از این خانمها نشان داد که مادر خوبی است ــ و میتوان قهرمان بود و یک انقلابیِ پیشرو بود؛ اینها چیزهایی است که شما باید انشاءا... آویزهِی گوش کنید و به آن توجّه داشته باشید.

گاهی قهرمانی با نرفتن به میدان است

این را هم من بگویم اینجا، گاهی قهرمانی با نرفتن به میدان است. ببینید، اینکه جنجال میکنند که چرا شما با رژیم صهیونیستی مسابقه نمیدهید، چرا با او کشتی نمیگیرید، چرا چه نمیکنید، اینها بهخاطر این است که [میخواهند] جمهوری اسلامی را و ملّت ایران را از راه محکم و مستقیمی که از اوّل انقلاب حرکت کرده منحرف کنند.

ما از اوّل انقلاب گفتیم دو رژیم را قبول نداریم؛ نه اینکه رابطه نداریم، اصلاً قبول نداریم؛ یکی رژیم صهیونیستی بود، یکی هم رژیم نژادپرستِ آفریقای جنوبی بود؛ همینهایی که امروز در دنیا دم از حقوق بشر و این حرفها میزنند، هم با این رژیم ــ که تا حالا هم دنبالش هستند ــ هم با رژیم آفریقای جنوبی تا آن لحظهی آخر ارتباط داشتند؛ یعنی رژیمی که یک گروه کوچک سفیدپوست بر یک جمعیّت میلیونیِ سیاهپوستِ صاحبِ سرزمین، مسلّط بودند؛ این سفیدپوستها از انگلیس رفته بودند، انگلیسی بودند در اصل؛ سالهای متمادی، شاید قریبِ صد سال ــ الان درست یادم نیست ــ بر این کشور مسلّط بودند؛ ما گفتیم ما این را قبول نداریم. آفریقای جنوبی مال مردم آفریقای جنوبی است، نه مال اشغالگران انگلیسی.

این آقای نلسون ماندلا که از زندان آزاد شده بود، آمد نشست داخل همین اتاق، همینجا که شماها نشستهاید ــ قبل از اینکه رئیسجمهور بشود ــ نشستیم، من برایش ماجرای امام را شرح دادم، مبارزهی امام را؛ گفتم مبارزهی امام اینجوری بود، از تیر و تفنگ و کودتا و مانند اینها استفاده نکرد، به مردم عَرضه کرد، دل مردم را قانع کرد، مردم با تن خودشان آمدند در خیابان. هیچ رژیمی نمیتواند با مردمی که با تن خودشان شجاعانه میآیند در خیابان، مقابله کند و پیروز [شود]؛ فهمیدم که در دلش تأثیر کرد؛ ماندلا از اینجا که رفت، تظاهرات خیابانیِ آفریقای جنوبی راه افتاد، ادامه پیدا کرد تا وقتیکه رژیم آپارتاید را ساقط کردند.

این یکی هم ساقط میشود، این یکی رژیم هم واقعاً رژیم نژادپرست و آپارتاید غاصبِ کذّابِ خبیثِ صهیونیستی است، این هم ساقط خواهد شد؛ ما با این مسابقه نمیدهیم؛ این قهرمانی است؛ اینکه قهرمان ما و پهلوان ما حاضر نشود برود با این کشتی بگیرد یا مسابقه بدهد یا هر مسابقهی دیگری، این «قهرمانی» است.

اینکه قهرمان ما حاضر بشود زمین بخورد برای اینکه مجبور نشود برود با او طبق پروتکلهای بینالمللی مسابقه بدهد، این قهرمانی است. من به این آقای علیرضای کریمی پارسال که آمد اینجا گفتم، گفتم تو قهرمانی؛ اینکه نرفتی ــ یعنی کاری کردی که مجبور نشوی با او مسابقه بدهی ولو شکست را قبول کردی، برای یک کشتیگیر سخت است دیگر، میتواند بزند امّا نزند و بخورد، این خیلی سخت است ــ این سختی را که شما قبول کردید، این قهرمانی است، قهرمانی واقعی این است. بههرحال همهی شماها جوانهای باارزشی هستید، دخترها، پسرها؛ در هر رشتهای که کار میکنید، باارزشید.

کار ورزش قهرمانی را ادامه بدهید؛ تا وقتیکه میتوانید و مایل هستید، ادامه بدهید؛ و ورزش قهرمانی یک قلّه است؛ این ورزش قهرمانی بایستی موجب بشود که مردم به سمت این قلّه حرکت کنند؛ نه اینکه همه ورزش قهرمانی کنند بلکه همه ورزش کنند، یعنی ورزش باید در چشم مردم شیرین بشود؛ از جوانها گرفته تا پیرها مثل ما؛ همه باید ورزش کنند، که ما هم حالا به تناسب پیری خودمان ورزش میکنیم، البتّه ورزش پیرانه.

انشاءا... که موفّق باشید، انشاءا... که همهی شما خوب باشید، خوشبخت باشید. و این انگشتری را که من به اینها وعده دادم، بهشان بدهید ــ بله، هم به خانمها، هم به آقایان ــ انشاءا... که موفّق باشند، من هم دعایتان میکنم.

علیرضا کریمی: این دیدارها دلگرممان میکند

علیرضا کریمی، ملیپوش کشتی ایران هم در جمع ورزشکارانی که به دیدار رهبر معظم انقلاب رفته بودند، حضور داشت. او پس از این ملاقات به جامجم گفت: «خوشحالم که یکبار دیگر توانستم با حضرت آیتا... خامنهای دیدار کنم.

در دیدار قبلی مورد تفقد ایشان قرار گرفتم که تجربه خوبی برای من بود.»

کریمی ادامه داد: «ملاقاتهای اینچنینی باعث دلگرمی ورزشکاران میشود. ما خوشحال هستیم که حضرت آیتا... خامنهای تا این اندازه به ورزشکاران اهمیت میدهند.»

حدادی: رهبری همه ما را به اسم میشناسند

احسان حدادی، یکی از قهرمانانی بود که در مراسم دیدار با رهبر انقلاب حضور داشت. نایب قهرمان پرتاب دیسک المپیک، پس از این نشست به جام جم گفت: دیدار با رهبر انقلاب برای من افتخار بزرگی بود.

ایشان با صحبت‌هایشان نشان دادند اهمیت زیادی برای ورزش قائل هستند. من همین جا به سهم خودم از نگاه ویژه ایشان به ورزش تشکر می کنم.

حدادی در ادامه افزود: من واقعا خوشحال شدم وقتی دیدم رهبری بسیاری از قهرمانان از جمله خود من را به اسم می شناسند. ایشان به من گفتند، تلاش کن تا در مسابقه های بعدی هم مدال کسب کنی. بدون شک همین جمله انگیزه‌های من را برای تلاش بیشتر دوچندان می کند.

حدادی در پاسخ به این سوال که رهبر انقلاب در این دیدار، انگشتر خود را به کدام یک از قهرمانان اهدا کردند، گفت: خوشبختانه این بار به تعداد همه ورزشکاران انگشتر وجود داشت همه ما این هدیه ارزشمند را از رهبر انقلاب دریافت کردیم.

هاشمی: چفیه و انگشتر از آقا گرفتم

در این سال‌ها ورزشکاران زیادی، نسبت به رهبر انقلاب ادای احترام و ارادت کردند. یکی از این قهرمانان مریم هاشمی است؛ بانوی کرمانشاهی ووشو که توانست قهرمان جهان شود.

او طی دو سال، دو بار در دیدار با رهبری مدال‌های جهانی خود را تقدیم ایشان کرد تا به گفته خودش بهترین اتفاق را برای خود رقم بزند.

هاشمی می‌گوید: به خود می‌بالم که باعث شدم حضرت آقا از حجاب و افتخارآفرینی من خوشحال شوند.

حرف‌های ایشان در ذهن من حک میشود. اکنون بالاترین دارایی من چفیه و انگشتری است که از ایشان هدیه گرفتم.

این جمله معروف که «شما با نمایش شخصیت و هویت زن مسلمان ایرانی نشان دادید که در میادین ورزشی نیز یک‌زن مسلمان می‌تواند با حفظ حجاب و حدود دینی، حضوری مقتدر و عزت‌آفرین داشته باشد» را رهبر انقلاب در دیدار مریم هاشمی بیان کردند.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
ابررایانه سیمرغ بستر رشد اقتصاد دیجیتال

ابررایانه سیمرغ بستر رشد اقتصاد دیجیتال

امروزه با توجه به پیشرفت فناوری‌ های نوین، افزایش چشمگیر و گسترش روزافزون اطلاعات، دسترسی به منابع پردازشی پرسرعت و با ظرفیت بالا، به یکی از نیازهای اصلی و بنیادین مراکز پژوهشی و کسب‌ و کارها تبدیل شده و در پایداری و تداوم توسعه اقتصاد دیجیتالی، امری اجتناب‌ناپذیر است.

جامعه امروز و ضرورت بازنگری در اطلاع‌ رسانی

جامعه امروز و ضرورت بازنگری در اطلاع‌ رسانی

27 اردیبهشت هر سال به‌عنوان روز جهانی جامعه اطلاعاتی (روز ارتباطات و روابط عمومی) گروه زیادی از استادان و دانشجویان ارتباطات در كنار شاغلان و فعالان این حوزه در دستگاه‌ها و نهادها و ادارات مختلف در بخش خصوصی و دولتی تكریم و احترام می‌شوند و به پاسداشت این روز همت می‌گمارند.

ما هم بلدیم کتک بخوریم

ما هم بلدیم کتک بخوریم

 در یک عکس‌نوشته در شبکه‌های اجتماعی نوشته بود: با من درد دل کن. شاید نتوانم مشکلت را حل کنم. اما می‌توانم همراهت غصه بخورم...

گفتگو

بیشتر

پیشنهاد سردبیر

بیشتر
وضعیت قرمز گیشه

سینما سال جدید را هم با بحران شروع کرده و ظاهرا مردم هنوز رغبتی به فیلم دیدن ندارند

وضعیت قرمز گیشه

پیشخوان

بیشتر