jamejamnashriyat
کد خبر: ۱۱۱۴۴۹۵   ۳۰ دی ۱۳۹۶  |  ۰۰:۰۱

برخی اصطلاحات که امروز برای همه ما، واژه‌ها و اصطلاحات آشنایی هستند تا همین چند سال پیش واژگان و اصطلاحاتی نامانوس و ناآشنا محسوب می‌شدند و مخاطب، گاه ناچار بود بعد از سردرگمی در لابه‌لای فرهنگ‌ها و لغت‌نامه‌ها، دنبال تراشیدن معنایی در ذهن خود برای آنها باشد اما به لطف حرص و اشتهای سیری ناپذیر برخی از ما آدم‌ها و فقدان قوانین نظارتی موثر و...امروزه این اصطلاحات، واژگان و ترکیباتی آشنایی برای همگانند.

به گزارش ایسنا، کمتر کسی در مواجهه با اصلاحاتی همچون کوهخواری، کویرخواری، رودخواری و...به سردرگمی نمیافتاد اصطلاحاتی که سالهاست بخش زیادی از تیترهای تکراری و پرمخاطب اخبار و وقایع رسانهها را به خود اختصاص میدهند و جزیی لاینفک از اخبار روزانه رسانهها در ایران ماست.

نقض آشکار قوانین، سکوت در برابر تخریبهای گسترده طبیعت به بهانههایی مثل اشتغال، بیتفاوتی برخی صاحبان معادن و بیعملی در برابر مواردی از این دست تقریبا حجم بالایی از گلایههای دوستداران طبیعت در ایران را تشکیل میدهد گلایههایی که هرچند یکبار در رسانهها بازنشر مییابند اما در عمل کم اتفاق میافتد که این جدلهای رسانهای با رقم خوردن پایانی خوش برای طبیعت زخمی ایرانزمین و شمارههای به نفس افتاده گونههای گیاهی و جانوری و گاه انسانی آن به انتها برسد.

«شاهوار» پابرجاترین و بلندترین قله در البرز شرقی ایران است کوهی بلند و ایستاده که شهرهای تاریخی بسطام و شاهرود و ساکنان آن به آن تکیه داده و به باور برخی کارشناسان نیاز آبی مردمان منطقه نیز عمدتا در پناه همین ارتفاعات تجمیع و پس از طی طریق از دل خاک به مدد چاههایی که گاه قارچگونه در این چند دهه روییدهاند و یا به مدد قنات، این هنر چندهزار ساله ایرانیان از دل خاک سربرمیآورد تا برای دشت تفتیده کویر در جنوبیترین نقاط بسطام و شاهرود، آوازخوان سرودههای سبز باشد.

جدا از این، پوشش گیاهی این منطقه نیز تنوع زیادی دارد و در دامنههای آن میتوان از درختچههای گَون و زرشک کوهی تا درختان استوار اورس را دید. ضمن اینکه تنوع گونههای جانوری آن نیز از غنای بالایی برخوردار است به طوری که گونههای بز، کل، میش، قوچ، خرس و پرندگانی همچون عقاب و کبک و....در آن به وفور دیده میشود بنابراین تخریب این منطقه جدا از خطر تخریب پوشش گیاهی، حیات وحش آن را نیز تهدید میکند.

تخریب گسترده شاهوار

دبیر دیدهبان طبیعت شاهرود از تخریب گسترده بزرگترین قله البرزشرقی بهعنوان بزرگترین و بیسابقهترین کوهخواری و تخریب طبیعت در ایران نام برد و گفت: ارتفاعات شاهوار مهمترین عامل شکلگیری یکی از قدیمیترین تمدنهای بشری در دشتهای تاریخی بسطام و شاهرود است و بنابراین تخریب آن بزرگترین مصیبت زیستمحیطی در استان پهناور سمنان است.

امیرحسین ولیان با انتقاد از آنچه تخریب گسترده قله شاهوار میخواند اظهار کرد: یکی از دیرینترین حوزههای تمدنی جهان در سایه همین قله 4000متری شاهوار در دشت تاریخی بسطام شکل گرفته است.

وی با بیان اینکه سایت تاریخی چخماق در دامنهها و پایین دست این ارتفاعات هفت-هشت هزار سال قدمت دارد افزود: تمامی سکونتگاههای دشت تاریخی بسطام و شاهرود در پناه همین ارتفاعات شاهوار شکل گرفته که امروز بدون حامی مانده و به بهانههای مختلف به تخریب آن میپردازند.

دبیر دیدهبان طبیعت شاهرود از این ارتفاعات به مثابه مهمترین ذخیرهگاه آب منطقه شاهرود و بسطام و مناطق کویری و بیابانی پاییندست آن نام برد و خاطرنشان کرد: به گفته کارشناسان حوزه آب اصولا کل آب و منابع آبی فلات ایران از چند کوه بیش از 3000متری و مناطق مجاور آنها سرچشمه میگیرد و بنابراین تخریب این ارتفاعات تمدن کهن ایران را به مخاطره میاندازد.

وی با اذعان به اینکه اگر این ارتفاعات نبود، ایران با صحرای عربستان تفاوت چندانی نداشت اضافه کرد: اگر این ارتفاعات در پهنه ایران زمین نبود شاید هیچکدام از تمدنهای چند هزار سالهای که در گستره ایران میشناسیم، هرگز شکل نمیگرفت بنابراین تاریخ و تمدن ما وامدار این بلندیها و ارتفاعات است و نباید چشممان را ببندیم و در برابر تخریب آنها سکوت کنیم.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر

گفتگو

بیشتر

پیشنهاد سردبیر

بیشتر
وضعیت قرمز گیشه

سینما سال جدید را هم با بحران شروع کرده و ظاهرا مردم هنوز رغبتی به فیلم دیدن ندارند

وضعیت قرمز گیشه

پیشخوان

بیشتر