مصطفی علیپور، شاعر معتقد است حتی شعر عاشقانه کشورمان هم مانند بسیاری از موضوعات دیگر تحت تاثیر ارزش‌ها و تحولات مناسبتی، زبانی و فکری و فرهنگی انقلاب است و می‌تواند جزئی از شعر انقلاب باشد.
کد خبر: ۱۱۱۱۹۸۲

به گزارش مهر، مصطفی علیپور شاعر و داور بخش شعر نوی جشنواره شعر انقلاب، با بیان اینکه آثاری که به دبیرخانه هفتمین دوره از جشنواره شعر انقلاب در بخش شعر نو رسید به لحاظ کمی بسیار زیاد بود، اظهار کرد: به لحاظ کیفی تصور میکنم با توجه به تجربه 40 ساله شعر انقلاب به لحاظ ارزشهای زیباییشناسی شعر و زبان که عنصر اساسی شعر است؛ تا شعر ایدهآل فاصله داریم.

این شاعر کشور خاطرنشان کرد: در جشنواره امسال چند قطعه شعر نیمایی داشتهایم و این برای من که سالها معلمی شعر کردهام و داور شعر بودهام ضایعه بسیار غمانگیزی است. شعر نیمایی چندان مورد اقبال شاعران قرار نگرفته است و آن دسته از شاعرانی که به شعر نیمایی میپردازند هم چندان با ظرفیتهای شعر نیمایی آشنا نیستند.

علیپور با تاکید بر اینکه در حوزه مجموعه شعرهایی که به جشنواره شعر انقلاب ارسال شده، آثار قابلتوجهی وجود داشته است، عنوان کرد: سطح آثار این دوره از جشنواره نزدیک به هم بوده است. البته این موضوع باعث امیدواری است و میتوان گفت شاعران تلاش دارند در حوزه ارائه مجموعه شعرها توجه، تجربه و تمرین و مکاشفه بیشتری داشته باشند. اما به هر روی، نمیتوان آثار رسیده به جشنواره را آثاری بینظیر، کمسابقه و به لحاظ ارزشهای ادبی ممتاز و عالی دانست. شعرها عمدتا سطح متوسط داشتند و این مسئولیت و مدیریت برگزارکنندگان جشنواره شعر انقلاب را بیشتر میکند. چراکه به نظر میرسد شاعران امروز بیش از هر روزگاری نیاز به پرورش استعدادها دارند و نیاز دارند ذهن و زبانشان را درگیر خوانش آثار بزرگ کنند و همچنین به تمرینها و ممارستهای بیشتری نیاز دارند.

این استاد دانشگاه اظهار کرد: شعر انقلاب به موضوع انقلاب به عنوان تحول اجتماعی و سیاسی منحصر و محدود نمیشود. میتوان همه فرازهای اجتماعی، آیینی، شخصی و... این 40 سال اخیر را جزو موضوعات شعر انقلاب قرار داد و به گمان من حتی شعر عاشقانه کشورمان هم مانند بسیاری از موضوعات دیگر تحتتاثیر ارزشها و تحولات مناسبتی، زبانی و فکری و فرهنگی انقلاب است و میتواند جزئی از شعر انقلاب باشد. چنین رویکردی میتواند قابلیت بیشتری را در اختیار شاعران ما قرار دهد که آثارشان فقط محدود به انقلاب به عنوان یک پدیده سیاسی اجتماعی نباشد.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها