عباس رافعی، کارگردان و تهیه‌کننده سینما بزودی فیلم جدیدش را با عنوان «بی‌پایان» تهیه خواهد کرد. این فیلم به زبان انگلیسی ساخته می‌شود و بعد از طرح «لاله» که در حال تولید است دومین فیلم انگلیسی‌زبان ایرانی به حساب می‌آید.
کد خبر: ۵۵۴۵۸۴

به گزارش جام‌جم، ﭘﯿﺶ‌ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ «ﺑﯽ‌ﭘﺎﯾﺎن» ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ‌ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﻋﺒﺎس راﻓﻌﯽ و ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﻣﺠﯿﺪ ﻣﺼﺎحبی پس از دریافت پروانه ساخت آﻏﺎز خواهد شد. ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ «ﺑﯽ‌ﭘﺎﯾﺎن» روایت ماجرای زندگی ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺳﻮﺋﺪی ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم «اﻣﺎ» اﺳﺖ ﮐﻪ با وجود ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﺶ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن به ﮐﺸﻮرش، زندگی‌اش ﺑﺎ دﺧﺘﺮی شرقی و مجروح پیوند می‌خورد ﮐﻪ بتازگی ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﻪ ﮐﺸﻮرش آورده ﺷﺪه است.

تمامی ﺑﺎزﯾﮕﺮان اﯾﻦ فیلم ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ از اروﭘﺎ دﻋﻮت ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ و «ﺑﯽ‌ﭘﺎﯾﺎن» ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺑﺎزﯾﮕﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داشت. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ80 درﺻﺪ ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری اﯾﻦ طرح ﮐﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽ‌ﭘﺬﯾﺮد در ﮐﺸﻮر ﺳﻮﺋﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺼﻪ ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺧﺎرﺟﯽ در کار حضور خواهند داشت و ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺑﺎزیگر زن از ﮐﺸﻮر اﯾﺮان دﻋﻮت به همکاری ﻣﯽ‌ﺷﻮد. ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ «ﺑﯽ‌ﭘﺎﯾﺎن» ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و داستان آن ﺑﯿﻦ ﺳﺎل‌ﻫﺎی 2001 ﺗﺎ 2003 اﺗﻔﺎق ﻣﯽ افتد.

ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰
یک عارف انقلابی

گفت‌وگوی جام‌جم با علی سرلک درباره ویژگی‌ های شخصیتی آیت‌ا... فاطمی‌ نیا

یک عارف انقلابی

نیازمندی ها