jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۳۳۱۱۱۸   ۰۹ خرداد ۱۳۸۹  |  ۱۶:۳۶

توسط وزارت کار ابلاغ شد

جدول مزد 20 گروه شغلی خدماتی

وزارت کار و امور اجتماعی جدول مزد طرح هماهنگ طبقه بندی مشاغل شرکتهای خدماتی در زمینه کارگران با قرارداد موقت (محدود) را در سال 89 ابلاغ کرد.

به گزارش مهر، وزارت کار جدول مزدی 20 گروه شغلی نیروهای خدماتی کشور بر اساس جدول مزد طرح هماهنگ طبقه بندی مشاغل شرکتهای خدماتی و تامین نیروی انسانی کشور سال 89 را ابلاغ کرد که در این جدول حداقل دستمزد ماهیانه کارگر با قرارداد موقت محدود در سالجاری، 303 هزار تومان برابر با مصوبه حداقل دستمزد شورایعالی کار و در گروه 1 شغلی و بیشترین مبلغ آن نیز رقمی حدود 377 هزار تومان در گروه 20 شغلی است.

بر اساس این گزارش، جدولی که توسط وزارت کار تهیه و به شرکتهای خدماتی ابلاغ شده است حاوی 20 گروه شغلی و میزان مزد روزانه در کنار پایه سنواتی است که این ابلاغیه کارفرمایان شرکتهای خدماتی را موظف می کند تا بر اساس جدول یاد شده نسبت به پرداخت حقوق نیروی کار شاغل در این بخش اقدام کنند.

حداقل دستمزد 303 هزار تومان در گروه 1

در جدول اعلامی کارگران گروه 1 شغلی روزانه باید حداقل 10 هزار و 100 تومان حقوق دریافت کنند که این میزان در طول ماههای 30 روزه 303 هزار تومان و در ماههای 31 روزه نیز 313 هزار و 100 تومان می شود. در این گروه شغلی روزانه 200 تومان نیز به عنوان پایه سنواتی در نظر گرفته شده است.

همچنین نیروی کار شاغل در گروه 2 نیز باید حداقل روزانه 10 هزار و 162 تومان حقوق بگیرند که از این طریق ماهیانه رقمی بین 304 هزار و 860 تومان و 315 هزار تومان خواهد شد. پایه سنواتی گروه 2 شغلی روزانه 210 تومان اعلام شده است.

افزایش 10 تومانی به ازاء پایه سنواتی از گروه 1 تا 11

در این جدول، گروه 3 شغلی از نیروهای خدماتی باید 10 هزار و 224 تومان روزانه دستمزد بگیرند که این رقم در ماههای 30 و 31 روزه رقمی بین 306 هزار و 720 تومان و 316 هزار و 944 تومان خواهد بود. در این بخش نیز روزانه 220 تومان به عنوان پایه سنواتی در نظر گرفته شده است.

وزارت کار و امور اجتماعی بر اساس مصوبه شورایعالی کار حداقل دستمزد روزانه نیروی کار خدماتی شاغل در گروه 4 را 10 هزار و 286 تومان اعلام کرده است که از این طریق حقوق ماهیانه افراد شاغل در این گروه رقمی بین 308 هزار و 580 تومان و 318 هزار و 866 تومان است. نیروی کار شاغل در این گروه باید روزانه 230 تومان پایه سنواتی بگیرند.

17 هزار تومان افزایش حقوق از گروه 1 تا 5

برای افراد شاغل در گروه 5 خدماتی طی سالجاری روزانه 10 هزار و 349 تومان در نظر گرفته شده است که این میزان در ماه 30 و 31 روزه به ترتیب 310 هزار و 470 تومان و یا 320 هزار و 819 تومان خواهد بود. شاغلین گروه 5 روزانه 240 تومان پایه سنواتی خواهند داشت.

گفتنی است، افراد در گروه 6 شغلی در سال 89 نیز حداقل روزانه باید 10 هزار و 432 تومان حقوق بگیرند که این رقم در ماه حداقل 312 هزار و 960 تومان و یا 323 هزار و 392 تومان است. در این گروه شغلی نیز روزانه 250 تومان پایه سنواتی در نظر گرفته شده است.

افزایش 60 تومانی روزانه پایه سنواتی از گروه 1 تا 7

همچنین برای کارگران شاغل در گروه 7 نیز روزانه 10 هزار و 515 تومان مزد در نظر گرفته شد که رقم ماهیانه آن حداقل 315 هزار و 450 تومان و 329 هزار و 965 تومان است. در این گروه شغلی نیز روزانه 260 تومان پایه سنواتی در نظر گرفته شد.

شاغلین خدماتی گروه 8 روزانه 10 هزار و 598 تومان دریافتی خواهند داشت که ماهیانه رقمی بین 317 هزار و 940 تومان و 328 هزار و 538 تومان است. افراد در گروه 8 شغلی طبق ابلاغیه وزارت کار باید روزانه 270 تومان پایه سنواتی بگیرند.

وضعیت گروه شغلی 9 و 10

برای افرادی که در گروه 9 شغلی قرار بگیرند روزانه تا 10 هزار و 702 تومان حداقل دستمزد تعیین شده است که در ماههای 30 روزه 321 هزار و 60 تومان و در ماههای 31 روزه نیز 331 هزار و 762 تومان خواهد شد. پایه سنواتی این گروه شغلی نیز روزانه 280 تومان تعیین شده است.

نیروی کار فعال در گروه 10 شغلی خدماتی طبق دسته بندی وزارت کار باید روزانه 10هزار و 805 تومان حقوق بگیرند که ماهیانه چیزی حدود 324 هزار و 150 تومان یا کمی بیشتر حدود 334 هزار و 955 تومان خواهد بود. پایه سنواتی این گروه نیز 290 تومان اعلام شده است.

افزایش 180 تومانی پایه سنواتی روزانه از گروه 11 تا 20

برای شاغلین گروه 11 روزانه 10 هزار و 930 تومان در نظر گرفته شده است که از 327 هزار و 900 تومان تا 338 هزار و 830 تومان در نوسان است که پایه سنواتی این گروه هم روزانه 300 تومان است. این وضعیت در گروه 12 کمی بهتر است به نحوی که شاغلین این گروه روزانه 11 هزار و 55 تومان و ماهیانه 331 هزار و 650 تا 342 هزار و 705 تومان با پایه سنواتی روزانه 320 تومان خواهند گرفت.

گروه 13 شغلی خدماتی نیز باید هر روز 11 هزار و 179 تومان حقوق بگیرند که ماهیانه بین 335 هزار و 370 تومان تا 346 هزار و 549 تومان خواهد بود که بر همین اساس روزانه 340 تومان نیز پایه سنواتی می گیرند. کارگران شاغل در گروه 14 باید روزانه 11 هزار و 345 تومان دریافت کنند که در این بخش نیز ماهیانه رقمی بین 340 هزار و 350 تومان تا 351 هزار و 695 تومان در نوسان است. در این بخش نیز پایه سنواتی روزانه 360 تومان تعریف شده است.

بر اساس ابلاغیه وزارت کار و امور اجتماعی، کارگران خدماتی شاغل در گروه 15 نیز باید روزانه حداقل 11 هزار و 511 تومان دریافت کنند که بر اساس ماهیانه بین 345 هزار و 330 تومان و یا کمی بیشتر حدود 356 هزار و 841 تومان خواهد بود که پایه سنواتی این گروه شغلی نیز روزانه 380 تومان است. گروه 16 شغلی باید هر روز 11 هزار و 678 تومان حقوق بگیرند که این افراد ماهیانه رقمی بین 350 هزار و 340 تومان یا 362 هزار تومان دریافت می کنند که پایه سنواتی آنها نیز روزانه 400 تومان تعیین شده است.

کارشناس تا دکترا در گروه 15 تا 17

گروه 17 شغلی خدماتی طبق نظر وزارت کار باید روزانه 11 هزار و 885 تومان حقوق دریافت کنند که در ماههای مختلف سال رقمی بین 356 هزار و 550 تومان و 368 هزار و 435 تومان خواهد شد و بر همین اساس نیز پایه سنواتی در این بخش روزانه 420 تومان تعیین شده است. همچنین گروه 18 شغلی نیز باید هر روز 12 هزار و 93 تومان حقوق بگیرد که ماهیانه رقمی بین 362 هزار و 790 تومان و 374 هزار و 883 تومان خواهد شد. پایه سنواتی این گروه نیز روزانه 440 تومان تعیین شده است.

همچنین گروه 19 شغلی خدماتی در سالجاری باید به ازای هر روز کار حداقل 12 هزار و 342 تومان دریافت کنند که رقم ماهیانه این گروه نیز بین 370 هزار و 260 تومان تا 382 هزار و 602 تومان می شود ضمن اینکه پایه سنواتی نیز هر روز در این گروه شغلی 460 تومان تعیین شده است. گروه 20 شغلی نیز باید روزانه 12 هزار و 591 تومان حقوق بگیرند که در این گروه نیز ماهیانه بین 377 هزار و 730 تومان تا 390 هزار و 321 تومان در نوسان است. همچنین پایه سنواتی در این گروه نیز روزانه 480 تومان است.

هرچند وزارت کار وضعیت 20 گروه شغلی خدماتی را تعیین و اعلام کرده است ولی افراد دارای مدارک کارشناسی تا حتی دکترا نیز در گروههای 15 تا 17 قرار می گیرند و عملا حداقل دستمزد افراد شاغل در بخش خدماتی رقمی بین 303 هزار تومان تا 356 هزار تومان است.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
نباید برای خارجی‌ها فرش قرمز پهن کنیم

نباید برای خارجی‌ها فرش قرمز پهن کنیم

اوایل سال ۹۷ بود که آمریکا از برجام خارج شد و همه تحریم‌ها علیه ایران بازگشت. آن‌طور که کارشناسان اقتصادی و سیاسی تحلیل می‌کنند، تحریم‌های آمریکا علیه ایران بی‌سابقه بوده و شرکت‌های سرمایه‌گذاری مختلف شامل شرکت‌های نفتی، خودرویی، لوازم خانگی و غیره از ترس تحریم‌های آمریکا بعد از خروج آنها از برجام، چمدان‌های خود را بسته و کشورمان را ترک کردند.

مشکل 100 ساله بودجه‌ریزی ایران

مشکل 100 ساله بودجه‌ریزی ایران

زمانی که بودجه 1400 تقدیم مجلس شد انتقادات زیادی نسبت به اعداد و ارقام و همچنین منابع و مصارف آن مطرح شد، اما باید توجه داشت علاوه بر مشکلات بودجه سال آینده، نظام بودجه‌ریزی در ایران دارای ایراد و اشکالات ساختاری است.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر