jamejamonline
سیاسی عمومی کد خبر: ۲۹۱۵۸   ۲۸ شهريور ۱۳۸۲  |  ۲۰:۳۵

اتحادیهی بینالمللی ارتباطات راهدور (International Telecommunication Union) براساس مصوبهی شمارهی 73 (اجلاس سال 1998 در شهر مینیاپولیس)

، از دبیرکل اتحادیه خواست تا موضوع برگزاری یک اجلاس جهانی پیرامون جامعه اطلاعاتی را با کمیتهی اجرایی هماهنگی سازمان ملل متحد (ACC) که اینک به هیئت اجرایی اصلی سازمان ملل متحد (CEB) تغییر نام داده مطرح کند و نتیجه را به اطلاع شواری اتحادیه برساند.
دبیرکل اتحادیه، در نشست سال 1999 شورای اتحادیه، گزارش داد که کمیتهی اجرایی هماهنگی سازمان ملل نسبت به برگزاری اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی (WSIS) واکنش مثبت نشان داده و بسیاری از دیگر سازمانها و مؤسسات نیز علاقهی خود را به همکاری جهت تدارک و برگزاری این اجلاس ابراز داشتهاند.
به این ترتیب ، تصمیم گرفته شد که این اجلاس زیر نظارت عالی دبیر کل سازمان ملل متحد و با رهبری تدارکاتی اتحادیه بینالمللی ارتباطاتراهدور برگزار گردد.
در سال 2001 ، شواری اتحادیه بینالمللی ارتباطاتراهدور تصمیم گرفت که اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی (WSIS) را در دو مرحله برگزار کند: مرحله اول از 10 تا 12 دسامبر سال 2003 ( تا آذر ) در شهر ژنو در کشور سوئیس ، و مرحلهی دوم از 16 تا 18 نوامبر سال 2005 ( تا آبان ) در شهر تونس در کشور تونس.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مصوبهی 183/56 از روالی که شورای اتحادیهی بینالمللی ارتباطات راهدور برای برگزاری اجلاس اتخاذ کرده بود،حمایت کرد. در این مصوبه همچنین از نقش رهبری اتحادیه در برگزاری اجلاس و تدارک و آمادهسازی آن ، با همکاری سایر سازمانها و گروههای علاقهمند ، پشتیبانی شده است.
در مصوبهی 183/56 مجمع عمومی سازمان ملل متحد همچنین توصیه شد که تدارک برگزاری اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی (WSIS) از طریق یک «کمیتهی تدارک» متشکل از دولتهای مختلف صورت گیرد.
وظیفهی این کمیته این است که دستور کار اجلاس را تعیین کند ، در مورد شرکت دیگر گروههای ذینفع در اجلاس تصمیمگیری کند، و پیشنویس «بیانیهی اصول» و همچنین پیشنویس «نقشهی عمل» را تهیه نماید.
در مصوبهی 183/56 از اتحادیه بینالمللی ارتباطاتراهدور درخواست شد که مدیریت هیئتاجرایی اجلاس را برعهده گیرد و دولتها را به شرکت فعال در مراحل تدارکاتی اجلاس و حضور در بالاترین سطح ممکن در خود اجلاس فراخواند.
در مصوبهی 183/56 مجمع عمومی سازمان ملل متحد ، همچنین همهی نهادهای سازمان ملل که با این موضوع مرتبط هستند و همهی سازمانهای بیندولتی ، از جمله مؤسسات بینالمللی و منطقهای ، سازمانهای غیردولتی ، جامعه مدنی و بخش خصوصی به همیاری و مشارکت فعال در تدارکات بین دولتی برای برگزاری اجلاس و همچنین شرکت در خود اجلاس تشویق شدهاند.

چالش

جامعه اطلاعاتی جهانی با سرعتی سرسامآور در حال تحول است.
ارتباطاتراهدور، خبرپراکنی چندرسانهای و فناوریهای اطلاعاتی وارتباطاتی با شتابی فزاینده به سوی همگرایی میروند و در این مسیر، محصولات و خدمات نوین و همچنین شیوههای نوینی در تجارت و کسبوکار به وجود میآورند.
در این میان، شاهد فوران فرصتهای جدید تجاری، اجتماعی و حرفهای، و گشوده شدن بازارهای نوین به روی رقابت، سرمایهگذاری، و مشارکتهای خارجی هستیم.
در حالی که جامعه صنعتی قرن بیستم به سرعت جای خود را به جامعهی اطلاعاتی قرن بیستویکم میدهد، جهان نوین تحولی بنیادین را از سر میگذراند.
این تحول پویا نوید یک دگرگونی بنیادین را در تمام جنبههای زندگی ما میدهد؛ دگرگونی و تحول در زمینههایی همچون: نشر دانش، تعامل اجتماعی، رویههای اقتصادی و تجاری، مسائل سیاسی، رسانهها، آموزشوپرورش، بهداشت، تفریحات و سرگرمی ما در واقع در میانهی انقلابی قرار گرفتهایم که شاید بتوان آن را بزرگترین انقلابی دانست که بشر تاکنون تجربه کرده است.
برای آن که جامعهی جهانی از این انقلاب بهرهمند شود، لازم است که رشد موفق و مداوم این تحول مورد مباحثات جهانی قرار گیرد.

فرصت

اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی (WSIS) فرصتی یگانه برای همهی گروههای اصلی اثرگذار و اثرپذیر جامعهی اطلاعاتی است تا در بالاترین سطح گردهمآیند و به درک بهتری از این انقلاب و اثرات آن بر جامعهی بینالمللی دست یابند.
قصد از برگزاری این اجلاس گردآوردن سران حکومتها ، رؤسای مؤسسات سازمان ملل متحد، رهبران صنایع، سازمانهای غیردولتی، نمایندگان رسانهها و جامعه مدنی، در یک رویداد واحد بینالمللی است تا از این طریق همهی طرفهای ذینفع به درک مشترکی از نقش خود برسند؛ نقشی که تضمینکنندهی استقرار عملی جامعه اطلاعاتی در سراسر جهان به گونهای هموار و هماهنگ است.

دستاورد اجلاس

آنچه انتظار میرود از اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی (WSIS) به دست آید، رسیدن به یک ارادهی سیاسی روشن و تصویب یک بیانیهی اصولی و یک نقشهی مشخص عملی برای دستیابی به هدفهای جامعه اطلاعاتی است که منعکس کنندهی منافع گوناگون همهی گروههای ذینفع باشد.
به روشنی پیداست که رسیدن به چنین دستاوردی، با این ماهیت و وسعت بلندپروازانه، مستلزم همکاری و مشارکت همهی نهادهای عمومی و خصوصی است؛ مشارکتی که همگان به شدت و فعالانه به آن فراخوانده میشوند.

کمیته عالی سازماندهی اجلاس

یک «کمیتهی عالی سازماندهی اجلاس»، به سرپرستی کوفیعنان، دبیرکل ملل متحد و رئیس «هیئت اجرایی اصلی هماهنگی سازمان ملل متحد»، تشکیل شده است.
کار این کمیته، هماهنگ کردن تلاشهای بینالمللی اعضای خانوادهی سازمان ملل متحد در تدارک، سازماندهی، و برگزاری اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی است.
تمام اعضای «کمیتهی عالی سازماندهی اجلاس»، کوشیدهاند تا اطلاعات مشخصی دربارهی فعالیتهای خود ارائه دهند که به روشنتر شدن موضوعهای اجلاس کمک خواهد کرد.
«کمیتهی عالی سازماندهی اجلاس» به طور مستقیم به «هیئتاجرایی اصلی هماهنگیهای سازمان ملل متحد» گزارش میدهد و بر کار «دبیرخانه اجرایی» اجلاس نظارت دارد.

ترکیب «کمیتهی عالی سازماندهی اجلاس»

این کمیته مرکب از نمایندهای از سوی دبیرکل ملل متحد و روسای اجرایی سازمانها و موسسات تخصصی سازمان ملل متحد است. این سازمانها و مؤسسات عبارتند از: FAO (سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد) ، IAEA (آژانس بینالمللی انرژی اتمی) ، ICAO (سازمان بینالمللی هوانوردی کشوری) ، ILO (سازمان بینالمللی کار) ، IMO (سازمان دریانوردی بینالمللی) ، ITU (اتحادیه بینالمللی ارتباطاتراهدور) ، UNCTAD (کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد) ، UNDP (برنامهی عمران ملل متحد) ، UNEP (برنامهی محیطزیست ملل متحد)، UNESCO (سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد)، UNHCR (کمیساریای عالی پناهندگی ملل متحد) ، UNIDO (سازمان توسعه صنعتی ملل متحد)، UPU (اتحادیه جهانی پست)، WHO (سازمان بهداشت جهانی)، WIPO (سازمان جهانی مالکیت معنوی) ، WMO (سازمان هواشناسی جهانی).
دبیرکل WTO (سازمان تجارت جهانی) ، دبیر اجرایی UNITAR (مؤسسهی آموزش و پژوهش ملل متحد) ، دبیران اجرایی شوراهای اقتصاد منطقهای سازمان ملل متحد و رئیس بانک جهانی نیز از دیگر اعضای «کمیتهی عالی سازماندهی اجلاس» هستند.
دبیرکل «اتحادیهی بینالمللی ارتباطاتراهدور» ریاست «کمیتهی عالی سازماندهی اجلاس» را برعهده دارد. دبیرخانه اجرایی اجلاس
مدیر اجرایی: آقای «پییر گاین»
معاون مدیر اجرایی: آقای «آرت لوین»

دبیرخانه اجرایی اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی تحت سرپرستی «کمیته عالی سازماندهی اجلاس» تشکیل شد تا به تدارک اجلاس کمک کند.
این دبیرخانه در مرکز «اتحادیهی بینالمللی ارتباطاتراهدور» در ژنو مستقر است و وظایف زیر را برعهده دارد:
ارائه توصیه در همه جنبههای تدارک اجلاس
آمادهسازی گزارشهای پیشرفت کار تدارک اجلاس
تهیه یک طرح عملیاتی و برنامه زمانبندی برای تدارک اجلاس
به دست آوردن حمایتهای مالی و پولی از اجلاس


ترکیب دبیرخانه اجرایی
شماری از سازمانهای مختلف ، از جمله وزارتخانههای کشورهای مختلف، شرکتهای خصوصی، مؤسسات سازمان ملل متحد، و سازمانهای غیردولتی، کارشناسانی را به دبیرخانه اجرایی اجلاس به صورت پارهوقت و تمام وقت اعزام کردهاند.
ترکیب کارکنان دبیرخانه اجرایی به این شکل است:
کارکنانی از کشورهای عضو
کارکنانی از مؤسسات تخصصی ملل متحد که عضو «کمیتهی عالی سازماندهی اجلاس» هستند
کارکنانی از بخش خصوصی
کارکنانی از سازمانهای غیردولتی و جامعه مدنی
دبیرخانههای اجرایی کشورهای میزبان

کشورهای سوئیس و تونس نیز دبیرخانههای اجرایی خاص خود را برای اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی تشکیل دادهاند.
پایگاه اینترنتی دبیرخانه اجرایی سوئیس
چه کسانی در اجلاس شرکت میکنند؛

همه دولتها، صرفنظر از میزان درآمد ملی و سطح تأسیسات زیربنایی آنها، در جامعه اطلاعاتی سهمی دارند.
دولتها، در بهرهمندی همگان از مزایای جامعه اطلاعاتی نقشی مهم دارند و این نقش را از طریق خطمشیها و برنامههای توسعهی ملی و بینالمللی برای رویارویی با مشکلات جامعه اطلاعاتی ایفا میکنند.
دولتها در تلاش خود برای حفظ منافع عمومی میتوانند آگاهی را افزایش دهند، دسترسی همگانی به اطلاعات را تسهیل کنند، و همچنین میتوانند شالودههایی را پیبریزند که همه شهروندان از ثمرات فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطاتی در بهبود کیفیت زندگی، خدمات اجتماعی و رشد اقتصادی بهرهمند شوند.

بخش خصوصی

بخش خصوصی، در کنار دولتها و جامعه مدنی، با ارائهی الگوهای باصرفهی اقتصادی میتواند نقش بسیار فعالی در تحقق اهداف توسعه که در دستور کار جهانی قرار دارد ایفا کند.
همکاری و همراهی بخش خصوصی در ایجاد شرایط مادی برای دسترسی همگانی به اطلاعات و بهرهمندی همگانی از خدمات ارزشافزودهی فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطاتی، بسیار حائز اهمیت است.
حضور بخش خصوصی در اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی مایهی تشویق رشد اقتصادی و مشارکتهای جدید، انتقال فناوری، افزایش آگاهیها نسبت به فناوریهای جدید، ایجاد انگیزه در توسعهی تواناییهای محلی و پدید آمدن فرصتهای اشتغال برای متخصصان میشود.
«کمیتهی هماهنگی طرفهای گفتگوی تجاری» که ریاست آن بر عهدهی «اتاق بازرگانی بینالمللی» است، راه ورود بخش خصوصی به اجلاس را هموار میکند. برای اطلاعات بیشتر دربارهی مشارکت و حضور جامعهی بازرگانی و تجاری به این نشانی مراجعه کنید.

جامعه مدنی

جامعه مدنی در تعیین پیامدهای فرهنگی و اجتماعی روندهای جاری و در جلب توجه همگان به لزوم مسئولیتپذیری دموکراتیک در گزینههای استراتژیک در همهی سطوح نقش فعالی ایفا میکند.
تنوع جامعه مدنی و گاهی شیوهی ورود عملی به مسائل، باعث شده است که جامعه مدنی یک بازیگر اصلی در مشارکتهای بینالمللی نوین که دبیرکل ملل متحد فراخوان آن را داده است شود.

خانوادهی سازمان ملل متحد

اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی فرصتی یگانه دراختیار جامعه جهانی میگذارد تا به سرنوشت مشترک خود بیندیشیم و آن را به بحث بگذاریم و آن را شکل دهیم؛ آن هم در عصری که همه کشورها و مردمان بهطرز بیسابقهای در تماس و ارتباط با یکدیگر قرار گرفتهاند.
سازمانهای خانوادهی ملل متحد با گردهمآوردن دولتهای عضو و همچنین بخشخصوصی و نهادهای بینالمللی و جامعهی بینالمللی در راستای اهداف مشترک، در واقع به عنوان تسریعکنندهی تحولات عمل میکنند.
سیستم سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی آن با تمام وجود در سازماندهی و برگزاری اجلاس که رهبری آن با «اتحادیه بینالمللی ارتباطات راهدور» است، مشارکت خواهند کرد.

زمان و مکان اجلاس

اجلاس تحت سرپرستی عالی «کوفی عنان» دبیرکل ملل متحد، و به رهبری «اتحادیهی بینالمللی ارتباطات راهدور»، و با همکاری دیگر مؤسسات مرتبط ملل متحد، در دو مرحله برگزار خواهد شد:
مرحله اول: ژنو سال 1382
نخستین مرحله اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی در شهر ژنو و به میزبانی دولت سوئیس از تاریخ 10 تا 12 دسامبر سال 2003 (15 تا 17 آذر 1382) برگزار میشود. در این اجلاس به طیف وسیعی از موضوعهای مربوط به جامعه اطلاعاتی پرداخته میشود و دو سند «بیانیه اصول» و «نقشهی عمل» که در آن انواع موضوعهای مربوط به جامعه اطلاعاتی طرح خواهد شد ، به تصویب میرسد.
مرحله دوم: تونس 1384
دومین مرحله اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی در شهر تونس و به میزبانی دولت تونس از تاریخ 16 تا 18 نوامبر سال 2005(25 تا 23 آبان 1384) برگزار میشود. در این مرحله، موضوعهای مربوط به توسعه کانون توجه خواهد بود و در این اجلاس پیشرفتهایی که صورت گرفته ارزیابی خواهد شد و در صورت لزوم «نقشهی عمل» دیگری به تصویب خواهد رسید.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
تولید قدرت برای چانه‌ زنی سیاسی

تولید قدرت برای چانه‌ زنی سیاسی

انتظار و ایده‌آل ایران این است که آمریکا و غرب براساس چارچوب‌ها و قواعد بین‌المللی به تعهدات خود در قبال ایران و توافق برجام عمل کنند.

پلی برای پیروزی

پلی برای پیروزی

۳۳ سال قبل در ۲۹ فروردین ۱۳۶۷، ناوگروهی از نیروی دریایی ارتش در مقابله با ناوگان دریایی آمریکا در آخرین ماه‌های جنگ تحمیلی هشت ساله، دچار ضربات سنگینی شد.

گفتگو

بیشتر

پیشنهاد سردبیر

بیشتر