رهبر انقلاب در سال‌های اخیر همواره بحث اقتصادی را به عنوان اولویت تمام دستگاه‌ها عنوان و تاکید کرده‌اند که اجرای اقتصاد مقاومتی، راه حل بسیاری از مشکلات کشور است. بر همین اساس در سال آینده نیز مباحث اقتصادی، بخش مهمی از اولویت‌های کشور را تشکیل می‌دهند. ضرورت همت مضاعف برای اجرای عدالت و مبارزه با فساد از دیگر مسائلی است که همواره مورد تاکید رهبر انقلاب بوده است. در کنار مباحث اقتصادی،‌ حفظ انسجام و وحدت ملی از دیگر اولویت‌های سال پیش روست و با اتخاذ چنین رویکردی می‌توان همچون گذشته از بسیاری گردنه‌ها به سلامت عبور کرد. در سال‌های اخیر همچنین فشارهای زیادی برای مقابله با توانمندی‌های دفاعی و نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران از سوی غرب وارد شده که طبیعتا توجه بیشتر و هماهنگی گسترده‌تر مسئولان جمهوری اسلامی می‌تواند این فشارها را خنثی کند. جام‌جم در گفت‌وگو با 20 کارشناس سیاسی به بررسی اولویت‌های سال 97 پرداخته است. اولویت هایی که می‌شود آنها را در 17 سرفصل دسته‌بندی کرد.
کد خبر: ۱۱۳۰۷۸۶

احمد توکلی

نماینده پیشین مجلس

زمان زیادی است که فساد به شکل سیستماتیک در کشور وجود دارد و هر چقدر مبارزه با آن به تاخیر بیفتد این فساد عمیقتر میشود و کار را بر دین و دنیای مردم سختتر میکند. بنابراین مهمترین اولویت کشور، مبارزه شفاف و قاطع با فساد در سال 97 است.

حسن کاظمی قمی

سفیر پیشین ایران در عراق

روند فعلی تحولات سیاسی امنیتی در منطقه نشاندهنده ادامه آن در سال 97 است و راهبرد جمهوری اسلامی طی سال آینده باید ادامه فرآیند ثباتسازی و کمک به برقراری امنیت، مبارزه با تروریسم و یکجانبهگرایی در منطقه باشد. اولویت دیگر حمایت و تقویت جبهه مقاومت، همچنین کمک به ملتها و دولتها در جهت مبارزه با تروریسم است.

مجید انصاری

عضو مجمع تشخیص مصلحتنظام

آسیب شناسی عملکرد 40 سال گذشته از سوی قوای مختلف کشور و شناخت نقاط قوت، پیروزیها و تلاش برای تحکیم، تقویت و توسعه پیروزیها و همچنین شناخت نقاط قوت و شناسایی ضعفها، کاستیها، کوتاهی و نارساییها و برنامهریزی جدی و عملی برای رفع آنها و حرکت به سمت بالندگی و توسعه و پیشرفت کشور مهمترین اولویتها در سال 97 است.

سعدا... زارعی

کارشناس مسائل منطقه

در سال آینده باید در برابر دشمن خارجی که به طور مشخص آمریکاست، یکپارچگی داخلی خود را افزایش داده و دشمنان را مایوس کنیم. همچنین با توجه به نقش محوری جمهوری اسلامی در حل بحران سوریه باید دیپلماسی فعالی در مسیر خاتمه دادن به پرونده سوریه
داشته باشیم.

منصور حقیقتپور

مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی

تثبیت موقعیت ژئوپلتیک جدید منطقه در غرب آسیا و تحکیم آن، همچنین توسعه ارتباط سیاسی و اقتصادی با همسایگان و ادامه حمایت از مردم مظلوم یمن باید مورد توجه مسئولان باشد.

صادق کوشکی

استاد دانشگاه

باید در حوزه داخلی، دولتمردان توانشان را بیش از آنچه تا کنون بهکار بستهاند برای کار بسیج کنند، چرا که وضعیت به گونهای است که باید مدیریت به شیوه جهادی باشد. در عرصه سیاست خارجی نیز باید بدانیم منطق حاکم به گونهای نیست که چشم امید به بیرون از مرزها داشته باشیم.

محمدرضا خباز

فعال سیاسی اصلاحطلب

مهمترین موضوع تولید و اشتغال است به این معنا که بهرغم برخی موفقیتها در شعار امسال، شاهد تحقق کامل آن نبودیم. مهمترین معضل مردم بیکاری است بنابراین باید شرایطی فراهم شود که سرمایهگذاری داخلی و خارجی رونق یابد.

محمدعلی ابطحی

فعال سیاسی اصلاحطلب

مهم ترین اولویتها در سیاست خارجی، مراقبت از برجام و حفاظت از دستاوردهای آن و همچنین وحدت ایران و اروپا برای مقابله با اقدامات آمریکاست. در سیاست داخلی هم مهمترین اولویت،تلاش برای انسجام ملی و وحدت نیروهای انقلابی و بهدست آوردن همدلی است که سالهاست آن را از دست دادهایم.

آیتا... حسن ممدوحی

عضو جامعه مدرسین

مهمترین اولویت کشور در سال 97، رعایت حجاب و عفاف و حفظ و حراست از آن و جلوگیری از مفاسد اقتصادی و ارائه خدمات اقتصادی برای مردم و جوانان است.

محمد کاظم انبارلویی

سردبیر روزنامه رسالت

مهمترین اولویت ما در سال 97 اجرای عدالت و شفافیت است و اگر بتوانیم سال آینده با اجرای عدالت، شکاف طبقاتی و نابرابری اجتماعی را به حداقل برسانیم، میتوانیم ادعا کنیم یکی از کلیدیترین شعارهای انقلاب را تحقق بخشیدهایم. اجرایی شدن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، راهکار اساسی ما به سمت شفافیت است. همچنین وجود شفافیت باعث افزایش اعتماد مردم به نظام جمهوری اسلامی خواهد شد.

آیتا... محسن حیدری

عضو مجلس خبرگان

مهمترین اولویت کشور اتحاد و انسجام ملی و عزم ملی برای حل مشکلات کشوری و در راس آنها مسائل اقتصادی است.

محمدرضا راهچمنی

فعال سیاسی اصلاحطلب

در سال جدید باید مسئولان در جهت افزایش وحدت بین سلایق و جناحهای سیاسی درون نظام تلاش کنند، همچنین باید در برابر زیادهخواهیهای دشمنان ایران ایستادگی بیشتر داشته باشند و سیاستهای دفاعی مدنظر قرار بگیرد.

تنشزدایی میان کشورهای منطقه و افزایش همکاری بین کشورهای اسلامی از دیگر اولویتهای سال 97 است.

حسین ابراهیمی

عضو جامعه روحانیتمبارز

مهمترین اولویت باید حل مشکل اشتغال و وضعیت معیشتی مردم باشد. همچنین موضوع برقراری عدالت میان تمام اقشار جامعه باید جزو اولویتهای مسئولان در نظر گرفته شود، چرا که مردم کمبودها را تحمل میکنند اما در صورت وجود فساد و تبعیض، رشد اقتصادی نیز دچار
مشکل میشود.

حمید رسایی

نماینده پیشین مجلس

مهمترین اولویت، برگرداندن اعتماد عمومی به مدیران عالی کشور است و این تنها در صورتی اتفاق خواهد افتاد که قوه قضاییه نسبت به تخلفات برخی چهرههای سرشناس و حقوقبگیران نجومی قاطعانه عمل کند.

حسین نجابت

نماینده پیشین مجلس

مهمترین مساله، پرداختن جدی به اشتغال و رفع بیکاری است و همچنین مقامات دولتی باید کاملا موقعیت و موفقیت منطقهای جمهوری اسلامی را درک کرده و آن را به موفقیتهای اقتصادی و اجتماعی تبدیل کنند.

مهدی کوچکزاده

نماینده پیشین مجلس

دل کندن از برجام و قطع امید از اروپا و آمریکا از یک سو و دل بستن به توانمندی داخلی و بومی و آرمانهای انقلاب از سوی دیگر باید مهمترین اولویت کشور در سال 97 باشد.

مجتبی شاکری

عضو سابق شورای شهر

تولید، اشتغال، رفع بیکاری و همچنین ساماندهی فضای مجازی باید مهمترین اولویتهای دولت در سال 97 باشد.

سلمان خدادادی

نماینده مردم ملکان در مجلس

براساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب، باید مسائل اقتصادی در اولویت قرار گیرد، چرا که حل اینگونه معضلات برطرفکننده آسیبهای اجتماعی نیز خواهد بود، بنابراین برای رفع مشکل بیکاری و ایجاد تولید و اشتغال بیشتر باید برنامهریزی داشته باشیم و تمام توان خود را بهکار ببندیم.

جهانبخش محبینیا

نماینده مردم میاندوآب در مجلس

سر و سامان دادن به وضعیت اقتصادی و تلاش برای ارتقای شرایط امنیتی از جمله موضوعات مهمی است که باید مورد توجه مسئولان کشور قرار گیرد، در حوزه موضوعات اقتصادی مساله بیکاری و در زمینه امنیت نیز باید میان دستگاههای اطلاعاتی، امنیتی و نظامی کشور هماهنگی
وجود داشته باشد.

غلامعلی دهقان

عضو حزب اعتدال و توسعه

حفظ انسجام ملی کشور از جمله اولویتهای داخلی است که باید مورد توجه بسیار قرار گیرد .

از همه بخصوص نخبگان انتظار میرود مسائل جناحی و گروهی خود را تحت پوشش منافع ملی تعریف کنند.

ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها