فارس: سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه گزارش کراکر آمریکا را از باتلاق عراق نجات نخواهد داد ، گفت: دولت بوش در نظر دارد بخش عمدهای از مشکلات را به دیگران منتقل نماید.
کد خبر: ۱۴۵۵۲۰

بدنبال ارائه گزارش رایان کراکر سفیر آمریکا و ژنرال دیوید پترائوس فرمانده آمریکایی به کنگره آمریکا درباره وضعیت عراق، سیدمحمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان درباره این گزارش اظهار داشت: گزارش مذکور بیانگر خواستها و اولویتهای واقعی قاطبه مردم آمریکا و نمایندگان آنها و نخبگان و فرهیختگان آن کشور نبوده و رافع تراژدی تلفات انسانی و مشکلات ناشی از فشارهای مالی مالیات دهندگان آمریکایی و همچنین آلام ، مصائب و نگرانیهای جامعه آمریکا بویژه خانوادههای سربازان آمریکایی نخواهد بود.
حسینی افزود: از ابتدا هم مشخص بود که تهیه این گزارش در راستای شرایط انتخاباتی آتی آمریکا و تامین کننده نیازهای گروه نومحافظهکار آمریکا برای یافتن محملهای قانونی جهت ادامه اشغالگری و توجیه اقدامات جاری خواهد بود.
سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه با تاکید بر اینکه گزارش مذکور آمریکا را از باتلاق عراق نجات نخواهد داد، گفت: دولت بوش در نظر دارد بخش عمدهای از مشکلات را به دیگران منتقل نموده و نمایندگان مردم آمریکا را در استمرار اشغالگری و گسترش نظامی گری در عراق با خود همراه سازد تا از فشار رو به فزونی ملت آمریکا علیه جنگ طلبان حاکم بکاهد.
حسینی با اشاره به رویکرد تهیه کنندگان گزارش مبنی بر تکرار اتهامات واهی و بیپایه و اساس به جمهوری اسلامی ایران، افزود: طرح این قبیل ادعاها و اتهامات نمیتواند بار سنگین اشتباهات و بیتدبیری دولتمردان آمریکا را متوجه همسایگان عراق بسازد.
حسینی در پایان با اشاره به آمارهای مطروحه در گزارش کراکر و پترائوس که مبین حجم عظیم و سرسامآور استفاده و فروش سلاحهای آمریکایی در عراق است، اظهار داشت: این موضوع بیانگر سوء استفاده اقتصادی کمپانیهای اسلحه سازی آمریکا و همچنین تبدیل منطقه خاورمیانه به بازار و انباری برای سلاحهای آمریکایی و دامن زدن به رقابت تسلیحاتی ناخواسته است که متاسفانه نمیتواند چشمانداز صلح و امنیت را در منطقه به ارمغان آورد.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها