کارتخوان‌های بانکی مشمول مالیات می‌شوند

رئیس سازمان مالیاتی کشور می‌گوید تمهیداتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی در کارتخوان‌های بانکی اندیشیده شده و این درگاه‌ها از سال آینده مشمول مالیات خواهند شد.
کد خبر: ۱۱۶۴۸۳۵

سیدکامل تقوینژاد درباره وضعیت مالیاتی دستگاههای کارتخوان بانکی گفت: در حال حاضر در قانون الزامی برای وجود دستگاه POS در اصناف، فروشندگان و مطب پزشکان وجود ندارد اما با توجه به حساسیت ایجادشده در زمینه ضرورت وجود دستگاه کارتخوان از مردم درخواست شد تا درصورتیکه مواردی از جمله عدم ارائه دستگاه POS و دریافت مبالغ بهصورت نقدی آنهم مبالغ زیاد بهخصوص در مراکز درمانی وجود دارند را اطلاع دهند تا این دسته از شکایتها پیگیری شود؛ دستگاه کارتخوان به شرکت شاپرک و PSPها ارتباط دارد و سازمان امور مالیاتی متولی آن نیست، اما برخی افراد با دریافت وجوه نقدی و عدم ارائه کارتخوان درآمدهای مالیاتی خود را بهدرستی اظهار نمیکنند و همین مساله باعث شده تا فرار مالیاتی و کم اظهاری وجود داشته باشد که همافزایی برای جلوگیری از این موضوع انجام شده است.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه بانک مرکزی همکاری بسیار خوبی با وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی برای تعیین و تکلیف مالیات کارتخوانهای بانکی داشته است، گفت: با توجه به نیاز به ساماندهی وضعیت مالیاتی دستگاههای کارتخوان بانکی فعال در داخل و خارج از کشور و ایجاد چارچوبی برای آنها بهمنظور جلوگیری از فرار مالیاتی و کاهش تراکنشهای مشکوک بانکی تعامل و همکاری میان بانک مرکزی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دستگاههای انتظامی و سازمان امور مالیاتی کشور انجام شده و قرار است سیستم مشخص و نرمافزاری برای کارتخوانهای بانکی ایجاد و ارائه شود.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اصناف دارای اولویت برای دریافت مالیات از طریق کارتخوانهای بانکی فعال در این دسته از اصناف اظهار کرد: بر اساس بررسیهای انجام شده و ضرورت پوشش برخی از اصناف بهعنوان اصناف دارای اولویت در طرح، ۷ صنف خاص از جمله رستورانها در اولویت طرح دریافت مالیات از کارتخوانهای بانکی قرار گرفتهاند و این طرح از سال ۱۳۹۸ عملیاتی خواهد شد و هماکنون زیرساختهای این طرح با همکاری برخی دیگر نهادها در حال آمادهسازی برای اجرای موفق از سال آینده است.

وی تأکید کرد: با انجام فرآیندهای مربوط به دریافت مالیات از دستگاههای کارتخوان بانکی تا پایان سال جاری از اصناف مذکور ۴ تا ۵ برابر مالیات بهحق دریافت خواهد شد و از فرار مالیاتی در این حوزه جلوگیری میشود که میتواند درآمدهای مالیاتی کشور را بهصورت عادلانه افزایش دهد چراکه بسیاری از اصناف درآمدهای کارتخوان خود را اظهار نمیکردند و از طرفی دیگر صرفا بهصورت نقدی فروش داشتند؛ البته بسیاری از فعالان این اصناف در زمینه مالیات همکاریهای مناسبی داشتند که نشان از توجه و تعامل مناسب آنها برای کمک به اقتصاد کشور دارد.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها