ایرنا: سید محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: در صورتیکه دولت عراق درخواست کند ، جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد در دور بعدی گفتوگوها با آمریکا شرکت کند.
کد خبر: ۱۴۵۹۸۰

حسینی روز یکشنبه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران خاطرنشان کرد : برغم اینکه نسبت به سیاستهای آمریکا تغییری مشاهده نکردهایم اما همچنان آمادگی داریم برای کمک به دولت و ملت عراق وارد گفتوگوها شویم.
سخنگوی وزارت امورخارجه در پاسخ به سوالی درخصوص تهدیدات اخیر آمریکا علیه ایران گفت: آمریکا را در شرایطی نمیدانیم که بتواند به تهدیدات خود عمل کند.
وی با بیاناینکه تهدیدات آمریکا مساله جدیدی نیست،تصریح کرد: زمینهای برای اجرای این تهدیدات مشاهده نمیکنیم.
سخنگوی دستگاه دیپلماسیایران خاطرنشانکرد که جمهوری اسلامی ایران کاملا از اقتدار دفاعی برخوردار است و امیدواریم افراد عاقلی که در میان مسوولان آمریکایی حضور دارند، تلاش کنند چنین اتفاقی نیافتد که منجربه گرفتار شدن بیشتر آمریکا در منطقه میشود.
"سیدمحمدعلی حسینی"سخنگوی وزارت امور خارجه روز یکشنبه در ادامه نشست هفتگی خود با خبرنگاران هشدار داد: در صورت صدور قطعنامهجدید علیه ایران، نسبت به سطح همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی تجدید نظر میکنیم.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا ، سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی ، روند همکاریهای تهران و آژانس را خوب توصیف کرد و یادآور شد که تلاش آمریکا برای مسدودکردن این روند با موفقیت همراه نخواهد شد.
حسینی درباره اظهارات اخیر "علی لاریجانی" در گفتوگو با شبکه الجزیره در زمینه خروج زمان بندی شده آمریکا از عراق گفت : در خصوص ضرورت خروج نیروهای آمریکایی از عراق ، هیچ تردیدی نیست ولی نکتهای که بر آن تاکید میشود، این است که این خروج باید با برنامه و زمانبندی شده باشد.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص تحرکات نیروهای انگلیسی در بصره نیز گفت که قبل از این اقدامات و تحرکات ، مقامات ایران را در جریان گذاشته بودند و این تحرکات در راستای واگذاری امور امنیتی به نیروهای عراقی است.
سخنگوی وزارت امور خارجه اظهارداشت : در دیدارهای صورت گرفته با وزیر خارجه بلژیک، بحث " تعلیق" و یا "تایم اوت" مطرح نشده است بلکه این موضوع در پرسش خبرنگاران مطرح شده که پاسخ آن نیز داده شده است.
" کارل دوگوش "وزیر خارجه بلژیک شب گذشته وارد تهران شد و با همتای ایرانی خود دیدار کرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا تعلیق غنیسازی در مذاکرات قابل بحث است ، گفت: تعلیق قابل مذاکره نیست.
سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص خبر منتشر شده مبنی بر دیدار " حسن روحانی " با " خاویر سولانا" در سپتامبر، گفت : خبر رسمی در این خصوص دریافت نکردهایم.
حسینی درپاسخ به سوال دیگری در خصوص احتمال کنارهگیری "منوچهر متکی" از وزارت امور خارجه، ضمن رد این موضوع تاکید کرد که مدیریت عالی و میانی وزارت خارجه و همکاران دستگاه دیپلماسی کشور، همچون گذشته به فعالیتهای خود با جدیت و انگیزه قوی ادامه میدهند.
وی همچنین خبراز آن داد که متکی اواخر هفته جاری عازم نیویورک میشود.
"سیدمحمدعلی حسینی" سخنگوی وزارت امور خارجه روز یکشنبهدر ادامه نشست هفتگی خود با خبرنگاران و همزمان با حضور " کارل دوگوش " وزیر امور خارجه بلژیک در تهران، از رفع موانع همکاریهای بانکی ایران و بلژیک خبر داد.
حسینی خاطرنشان کرد که در سفر وزیر خارجه بلژیک به تهران،"استفان بوئو" گروگان بلژیکی که با تلاش ایران آزاد شده، تحویل وزیر خارجه این کشور شده است.
به گفته سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران،در مذاکره با وزیر خارجه بلژیک همچنین در خصوص انرژی، سرمایهگذاری مشترک و مبارزه با مواد مخدر تبادل نظر شده است.
حسینی همچنین خبر داد که در این مذاکرات ، موضوع فعالیتهای صلحآمیز هستهای ایران و همکاریهای ایران و اتحادیه اروپا مورد بحث و گفتو گو قرار گرفته است.
سخنگوی وزارت خارجه در خصوص مواضع اخیر آلمان در مورد موضوع هستهای ایران گفت: آلمانیها به یک نقلازتوافقات و همکاریهای ایران و آژانس حمایت کردهاند که این موضوع مورد بررسی است اما از سوی دیگر نقل شده است که در خصوص تحریمها، گامهاییاز سوی آلمانیهابرداشته میشود که همراهیبا آمریکاست و این موضوع را نیز به دقت زیر نظر داریم.
حسینی خاطرنشان کرد: در صورتی که خبر حمایت آلمان از توافقات ایران و آژانس صحت داشته باشد، مسیر درستی است که آنها انتخاب کردهاند، همانطور که مسیر تحریمها، از ابتدا مسیر نادرستی بوده است.
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوالی در مورد روابط ایران و عربستان با بیان اینکه عربستان سعودی از مهمترین کشورهای جهان اسلام و منطقه است ، خاطرنشان کرد که ریاض با تهران روابط گستردهای دارد.
وی یادآور شد که دستگاه دیپلماسی ایران همواره تلاش کرده است که این روابط حفظ شده و ارتقا یابد.
خبرنگاری با اشاره به اظهار اخیر دکتر احمدی نژاد، از حسینی پرسید که آیا پرونده هستهای ایران بسته شده است؛ سخنگوی وزارت خارجه به این سوال اینگونه پاسخ داد : آنچه رییس جمهوری و آقای لاریجانی مطرح کردند این بود که جمهوری اسلامی ایران بهلحاظ دستیابی به فناوری صلح آمیز هستهای به جایگاهی رسیده است که هیچ کشوری و نهادی نمیتواند آن را منکر شود و آن را مخدوش کند.
حسینی در پاسخ به سوالی در مورد هدف سفرهای اخیر وزیر اطلاعات به عربستان و وزیر کشور به چین، گفت: سفرهای اخیر این وزرا و همچنین معاونین وزیر خارجه، در راستای توضیح همکاریهای ایران و آژانس است و در کنار آن مسئل دوجانبه نیز مورد مذاکره قرار گرفته است.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در خصوص نامزدی ایران برای عضویت غیر دایم شورای امنیت گفت: تهران از گذشته نامزدی خود در این زمینه را برای سالهای و مطرح کرده است.
حسینی با توضیح این مطلب که این عضویت به صورت چرخشی و منطقهای صورت میگیرد، یادآورشد که ژاپن نیز سال گذشته نامزدی خود را در این زمینه اعلام کرده است.
به گفته سخنگوی وزارت خارجه ، رایگیری در این خصوص، پاییز آینده در مجمع عمومی سازمان ملل صورت خواهد گرفت.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران در پاسخ به سوالی درباره اجلاس اخیر شورای حکام ، با اشاره به همکاریهای تهران و آژانس و مواضع و گزارش "محمد البرادعی" مدیرکل آژانس خاطرنشان کرد که این موارد در شورای حکام ، اثرات خوب و سازندهای داشته است.
خبرنگاری نظرحسینی را درخصوص تحرکات جدید نیروهای آمریکایی و انگلیسی درمرزهای عراق با ایران، جویا شد. او اینگونه توضیح داد: یک خبری در خصوص مرز شلمچه مطرح کردند، آن را بررسی کردیم و دیدیم که با نیروهای انگلیسی ارتباط دارد.
وی خاطرنشانکرد که قبل از این تحرکات ، مقامات ایرانی در جریان قرار گرفتهاند.
به گفته حسینی این تحرکات برای عقب نشینی نیروهای انگلیسی از بصره و واگذاری امور امنیتی بوده است.
حسینی در پاسخ به سوالی در مورد سفر دکتر احمدینژاد به نیویورک نیز خاطر نشان کرد که این سفر انجام خواهد شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: ما معتقدیم که از فرصت حضور در نهادهای بینالمللی برای تشریح مواضع باید استفاده شود.
حسینی در پاسخ به سوالی در مورد تغییر نخستوزیر روسیه ، این موضوع را مربوط به دستگاه حاکمه روسیه دانست ولی در عین حال بر گسترش همکاریهای دو جانبه تهران - مسکو تاکید کرد.
حسینی در پاسخ به سوالی درمورد تماس تلفنی دکتر احمدی نژاد با پادشاه عربستان و اعلام آمادگی ایران برای ارایه تجربیات خود در زمینه هستهای به این کشور، گفت: این گام و سیاست جدیدی نیست و تاکید بر سیاست گذشته است.
سخنگوی وزارت خارجه توضیح داد که ایران آمادگی دارد تجربیات خود را در زمینه فناوری صلح آمیز هستهای در اختیار کشورهای دوست، ازجمله عربستان قرار دهد.
حسینی در ادامه نشست خبری خود، دو خبر را تکذیب کرد، خبر اول مبنی بر اینکه "مقتدا صدر"یک نظامی انگلیسیرا در اختیار ایران گذاشته است و دیگری اتهام مطرح شده توسط روزنامه"واشنگتنپست" مبنیبر اینکه یک مجموعه تسلیحات ایرانی در افغانستان توقیف شده است.
سخنگوی وزارت خارجه در خصوص تلاش آمریکا برای برگزاری کنفرانس صلح فلسطین نیز خاطرنشان کرد که این کنفرانسها نتیجهای دربر نخواهد داشت.
سخنگوی دستگاه دیپلماسیایران خاطرنشان کرد که صلح اگر بر مبنای عدالت نباشد، کارآیی لازم را ندارد.
حسینی تاکید کرد که راه حل مسئله فلسطین برگزاری رفراندوم سراسری در میان مردم اصلی فلسطین است.
خبرنگارینظر حسینی را درخصوص تصمیم مقامات نظامی آمریکا مبنیبر ایجاد یک پایگاه در مرز عراق با ایران جویا شد،او بهاین سوال اینگونه پاسخ داد: خبر را مطرح کردند اما از مسوولان آمریکایی نه در تایید و نه در تکذیب ، خبری نشنیدیم.
"اما اگر صحت داشته باشد، معتقدیم که آمریکاییها در جاهایی که به زور وارد میشوند و اشغالگری میکنند، برای بلعیدن ثروت آن کشور تلاش میکنند که پایگاههای طولانی مدت ایجاد نمایند که با مقاومت ملتها مواجه میشوند و ایران نیز این امر را در راستای مطامع نامشروع آمریکا میداند."
سخنگوی وزارتامور خارجه همچنین درپاسخ به سوالی در موردنیروگاه بوشهر ، با اشاره به سفر اخیر منوچهر متکی وزیر امور خارجه به مسکوخاطرنشان کرد که "کمیته فنی مذاکرات خود را دنبالمیکند و ظرف یکماه آینده،نتیجه تلاشهای فنی بین دو کشور اعلام میشود." حسینی همچنین خبر داد که قرار است " رضا آقازاده" رییس سازمان انرژی اتمی دیداری با همتای روس خود داشته باشد.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران در این نشست خبری همچنین خبر از آن داد که به رغم تلاش آمریکا برای تحریم و محدود کردن روابط کشورها با تهران ، روابط ایران با کشورهای مختلف افزایش یافته است.
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی تاکیدکرد که پیگیریها برای آزادی پنج دیپلماتایرانی بازداشتشده توسط نیروهای آمریکاییدر اربیل عراق، ادامه دارد.
او در عین حال گفت که به رغم قول داده شده از طرف نیروهای آمریکایی ، امکان دیدار خانوادههای دیپلماتها با آنها فراهم نشده است.
حسینی از صدور دستور نوری المالکی نخستوزیر عراق برایآزادی ایرانیانی که به صورت غیر قانونی به عراق سفر کردهاند، خبر داد و با اشاره به اینکه فهرست این افراد در اختیار طرف عراقی قرار گرفته است، ابراز امیدواری کرد که این افراد در آینده نزدیک آزاد شوند.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها