تغییر منوهای خاموش وروشن در ویندوز

با ترفندی که یاد خواهید گرفت ، می توانید دستورات لازم را هنگام خاموش کردن و یا بیرون آمدن از طریق رجیستری بدهید. این ترفند روی ویندوز 2000و NTقابل اجراست . نخست باید به رجیستری ویندوز از طریق تایپ منوی Regeditدر Runروی استارت وارد شوید.
کد خبر: ۱۳۵۴۶
سپس به کندوی HKEY-Current- userبروید که با باز کردن آن ، زیر شاخه softwareرا می بینید. سپس زیرشاخه Microsoft، بعد windows NTو سپس Current Versionرا باز کنید که در آخر زیر شاخه Shutdownرا خواهید دید. حالا دست نگه دارید و مرحله بعد را آغاز کنید. در این زیر شاخه باید سمت راست موس را بزنید و Newو Dwordرا برگزینید و دو پوشه به نام L( LogoffSettingو Sبا حروف بزرگ ) و S( Shutdown Settingو Sبا حروف بزرگ تایپ شود) ایجاد کنید. حالا می توانید Valueآنها را مطابق با جدول زیر انتخاب کنید: اگر بخواهید Logoffکنید، عدد صفر را بنویسید. اگر Shutdownرا بخواهید، باید عدد یک راتایپ کنید. اگر هم Shutdownو هم Restartرا بخواهید، باید عدد 2و اگر Shutdownو Poweroffرا بخواهید، باید عدد 4را انتخاب کنید. OKکرده ، یکبار سیستم را خاموش و روشن کنید تا تغییر تایید شود. البته زمانی Poweroffفعال می شود که روی Biosتعریف شده باشد. در ضمن اگر زیرشاخه Shutdownنبود، با کلیک روی currentversionو زدن Newو Keyآن را ایجاد کنید. \windowsNt\microsoft\ software\shutdown HKEY-Current-user\currentversion اما ترفند بعدی زمانی به کار می آید که سیستم شما - که 2000یا NTاست - هنگ کرده است و کاری ازدستتان ساخته نیست و با زدن Shift+Ctrl+ALt+deleteمی توانید دستور مذکور را اجرا کنید. بهتر است این روش را در مواقع بحرانی به کار ببندید. به کندوی HKEY-Local-Machineمراجعه کنید و زیر شاخه Softwareرا بیابید. بعد زیرشاخه microsoftو بعد windows NTرا بیابید. با کلیک روی آن ، زیر شاخه version Currentرا پیدا کنید و سپس زیر شاخه Winlogonرا بیابید. حالا دست نگه دارید و یک پوشه به صورت stringبسازید. این کار را با سمت راست موس و انتخاب Newو stringانجام دهید. سپس نام پوشه را EnableQuickRebootبگذارید ( Q,Eو Rبا حروف بزرگ تایپ شود) و حالا برای عدم فعالیت ، عدد صفر و برای فعال سازی ، عدد یک را وارد کنید.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها