اولین گام موثر در سامان سیاسی عراق

تجربه اخیر پارلمان عراق نشان داد چنان که دست‌های خارجی کوتاه شود بهترین‌ها در انتظار مردم عراق خواهد بود.
کد خبر: ۱۱۶۵۰۶۵

روز شنبه بالاخره پس از فراز و فرودهایی چندماهه رئیس تکلیف رئیس و نواب رئیس پارلمان عراق روشن شد و ریاست پارلمان و نیابت آن چنانکه عادت مالوف و مورد توافق مردم و سیاسیون این کشور است به دست اهل تسنن افتاد. محمد الحلبوسی و حسن الکریم از دو ائتلاف فتح و سائرون عهده دار این منصب شدند.

با این انتخاب در حقیقت اولین گام در بسامان شدن امور عراق در سایه همدلی گروهها و جناحهای سیاسی کلید خورد و انتظار آن است که طی روزهای آینده تداوم یابد. به هرحال درخصوص این انتخاب و این اتفاق توجه به چند نکته ضروری است؛

اول: مجموع 169 رأیی که دیروز به الحلبوسی داده شد حکایت از وجود گونهای همدلی و همراهی میان دو فراکسیون مطرح و صدرنشین جداول انتخاباتی در عراق بود و این به آن معناست که در امر تعیین ریاست پارلمان مسالهای تحت عنوان «سهمخواهی» گروهی یا طایفهگرایی، محلی برای عرضه و ایجاد چالش احتمالی پیدا نکرد. به نظر میرسد این اولین ایستگاه همکاری و همراهی بتواند در انتخاب ریاست جمهوری و ریاست دولت (نخستوزیر) نیز موثر باشد.

دوم: نمایندگان پارلمان عراق در حالی به الحلبوسی رای دادند که او نمایندگی کردها در دوگروه الحل و ائتلاف المحور الوطنی و همچنین فراکسیون البنا مشتمل بر گروههای فتح، قانون و الانبارهویتنا (گروه الحلبوسی) را بر عهده داشت. البته و بلادرنگ رای مثبت نمایندگان پارلمان به کریم الحسن از فراکسیون مقابل یعنی الاصلاح و البنا مشتمل بر گروه سائرون و همراهان تعلق گرفت تا روشن سازد زمینه همکاری میان دو رقیب همچنان بسیار است و ساختن آینده عراق بر هرگونه عملکرد جزیرهای اولویت دارد.

سوم: انتخاب الحلبوسی به عنوان جوان ترین نماینده مجلس با 36 سال سن از آن جهت شایسته تحسین است که وی از اتهامات متداول در عراق نظیر نزدیکی به داعش، بهره مندی از سابقه تعلق به حزب بعث و بالاخره متهم بودن به فساد کاملا مبراست. شخصیت الحلبوسی در نگاه مردم عراق به عنوان استانداری موفق (در استان الانبار) و چهرهای معتدل در سیاست شناخته میشود.

چهارم: اینک و پس از تعیین تکلیف پارلمان نوبت به انتخاب رئیسجمهور میرسد که حسب قاعده شخصیتی از کردها خواهد بود و پس از آن براساس نگاه و نظر دادگاه عالی رئیسجمهور به معرفی فراکسیون اکثریت مبادرت خواهد کرد و متعاقب آن شخصیتهای مطرح جهت تصدی پست نخستوزیری در پارلمان شانس خود را برای جلب نگاه نمایندگان خواهند آزمود. در عرصه سیاسی عراق و در شرایط کنونی هر یک از دو فراکسیون فتح و سائرون چهرههایی را برای عرضه به مجلس انتخاب کردهاند. در فراکسیون فتح نام سه شخصیت سیاسی یعنی فالح الفیاض، علی الشکری و عادل عبدالمهدی بیش از دیگران رسانهای شده و در فراکسیون سائرون سخنها از احتمال نامزدی اسعد العیدانی، عبدالوهاب الساعدی و عادل عبدالمهدی است.

پنجم: صرف نظر از اشتراک نگاه دو گروه بر عادل عبدالمهدی، از آن جهت که برخی محافل معتقدند این بار پارلمان عراق در نظر دارد چهرهای از بصره را برای تصدی پست نخست وزیری انتخاب کند برخی محافل شانس العیدانی استاندار سابق بصره و همچنین الساعدی فرمانده دستگاه ضد تروریسم عراق که اصالتا بصرهای است را بیش از سائرین ارزیابی میکنند. اما بهرغم این گمانهها واقعیت آن است که تا انتخاب ریاست جمهور و معرفی فراکسیون اکثریت همچنان مدت زمان قابل توجهی پیشروست. فقط آنچه در این میان مسلم است اینکه به نظر میرسد سیاسیون عراقی با قاطعیت بر این تصمیم هستند که تنها به عراق آزاد و سرافراز و بدون مداخله خارجی در سالهای آینده بیندیشند و تجربه همدلی در انتخابات پارلمانی را تکثیر کنند.

منبع: العالم

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها