کد خبر: ۱۲۷۶۴۹۵

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺟﺎم ﺟﻢ آﻧﻼﯾﻦ داﺷﺘﻦ ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺜﺒﺖ در زﻧﺪﮔﯽ و ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﯽ، ﻣﻌﻘﻮل رﻣﺰ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ در زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ. ﻣﻨﻔﯽ ﻧﮕﺮﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﻟﯿﻮان را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ. ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮادی ﻋﯿﻨﮏ ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد دارﻧﺪ

 

 

- 1 ﯾﮑﯽ از ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ راه ﻫﺎی ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ در زﻧﺪﮔﯽ رﺿﺎﯾﺖ و ﺧﺸﻨﻮدی ﺑﻪ ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر اﻟﻬﯽ اﺳﺖ. آن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ (ع) ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: » ان رﺿﯿﺘﻢ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎ ﻃﺎﻟﺒﺖ ﻋﯿﺸﮑﻢ« اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺪرات اﻟﻬﯽ راﺿﯽ ﺷﺪﯾﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﮔﻮارا ﻣﯽ ﺷﻮد. (ﻏﺮراﻟﺤﮑﻢ ج 3 ص (66 و ﯾﺎ در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ اﻣﺎم ﺻﺎدق (ع) ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: "ﻧﺸﺎط و ﺷﺎدی در

 

ﭘﺮﺗﻮ راﺿﯽ ﺑﻮدن ه رﺿﺎی ﺧﺪا و ﯾﻘﯿﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ و اﻧﺪوه و ﻏﻢ در ﺷﮏ و ﻧﺎﺧﺸﻨﻮدی ﺑﻪ ﻣﻘﺪرات اﻟﻬﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد"

 

- 2 اﻧﺴﺎن ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻗﺪرت ﻻﯾﺰال اﻟﻬﯽ ﺗﻮﮐﻞ دارد

 

  • در اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﮐﺎری ﺣﺘﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ در ﻫﺮ اﻣﺮی را ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪا ﻣﯽ داﻧﺪ و در اﺑﺘﺪای ﻫﺮ ﮐﺎری ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ: » ﺑﺴﻢ ا اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ« اﻓﺮادی ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ دارﻧﺪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ در آﯾﻨﺪه از ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻼم » ان ﺷﺎا«  ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

 

 

3 ـ داﺷﺘﻦ ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺜﺒﺖ در زﻧﺪﮔﯽ و ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﯽ ﻣﻌﻘﻮل رﻣﺰ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ در زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ. ﻣﻨﻔﯽ ﻧﮕﺮﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﻟﯿﻮان را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ. ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮادی ﻋﯿﻨﮏ ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد دارﻧﺪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﮐﻮﭼﮏ را ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﺷﻤﺎرﻧﺪ از ﮐﺎه ﮐﻮه ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت زﻧﺪﮔﯽ را در ﮐﺎم ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﺗﻠﺦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﻣﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﮕﺮﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﭘﺮ ﻟﯿﻮان را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ﺧﻄﺎﻫﺎ و ﻟﻐﺰش ﻫﺎی دﯾﮕﺮان را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎ دﯾﺪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ را ﻧﺸﺎط اﻧﮕﯿﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺳﺎﯾﻪ ﺷﺎدی و ﻧﺸﺎط اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده و ﺣﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ.

 

 

4 ـ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﺎ و اﻇﻬﺎر ﻣﺤﺒﺖ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﮔﺮم و ﺻﻤﯿﻤﯽ و ﺑﺎ ﻃﺮاوت ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. وﻗﺘﯽ ﺷﻮﻫﺮ از ﺳﺮﮐﺎر ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد و وارد ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﻤﺴﺮش ﺑﻪ ﮔﺮﻣﯽ از او اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ او ﺳﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﯾﮏ اﺳﺘﮑﺎن ﭼﺎی ﺟﻠﻮی او ﻣﯽ ﮔﺬارد. ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺪون درﻧﮓ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺗﺒﺴﻤﯽ ﺑﺮ ﻟﺐ از ﻫﻤﺴﺮش ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺜﻼ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ: از اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻤﺴﺮی دارم ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﻟﻢ .ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺬر ﺷﺎدی و ﻧﺸﺎط در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. و ﭼﻪ ﻧﯿﮑﻮ ﮔﻔﺖ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ (ع) : "در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮت ﻣﺪارا ﮐﻦ و ﺑﺎ او ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻧﯿﮑﻮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎش ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯽ ات ﮔﻮارا و ﺑﺎ ﻧﺸﺎط ﺑﺎﺷﺪ".

 

5 ـ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت و ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ رﯾﺸﻪ در اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺘﻌﺎرض و ﻣﺒﻬﻢ از وﻇﺎﯾﻒ و ﻫﺪف ﻫﺎ دارد. اﻧﺘﻈﺎرات ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ و ﻣﺒﻬﻢ ﺳﺒﺐ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻋﺪم درک و ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﺸﺘﺮک و از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻦ اﻋﺘﻤﺎد و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺟﻮی ﺣﺎﮐﯽ از ﺳﻮﺗﻔﺎﻫﻢ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ در ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽ ﮔﺮدد.

 

6 ـ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﺷﺎدی و ﻧﺸﺎط در ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺸﺎده روﯾﯽ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺧﻮش روﯾﯽ ﮐﯿﻨﻪ ﻫﺎ را ﻣﯽ زداﯾﺪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ دل ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺟﻮ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺷﺎداب و ﺑﺎ ﻃﺮاوت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ارﺗﺒﺎط ﻋﻤﯿﻖ و ﻋﺎﻃﻔﯽ را ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺪاوم و اﺳﺘﻮاری ﻣﺤﺒﺖ و دوﺳﺘﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﻮﻻﯾﻤﺎن ﻋﻠﯽ (ع) ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: » واﻟﺒﺸﺎﺷﻪ ﺣﺒﺎﻟﻪ اﻟﻤﻮده « ﺧﻮش روﯾﯽ وﺳﯿﻠﻪ ی دوﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ.

 

7 ـ ﻣﻠﺖ و اﻣﺖ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺰرگ و ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ. ﻫﻤﺎن ﻃﻮری ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ و وﻻﯾﺖ دارد و ﺑﺪون آن زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻫﺮج و ﻣﺮج و آﺷﻔﺘﮕﯽ ﮐﺸﺎﻧﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺰ ﺑﯽ ﻧﯿﺎز از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و وﻻﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ را ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ

 

  • ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻣﺮدان ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﺬﮐﺮ داده اﺳﺖ. ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻌﻀﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎی ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﻧﻈﺎم آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻫﻨﻮز ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﮐﺸﻤﮑﺸﯽ آﺷﮑﺎر و ﭘﻨﻬﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 

8 ـ ﯾﮑﯽ از آﺳﯿﺒﻬﺎی ﺟﺪی ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﯿﺪاﯾﺶ روﺣﯿﻪ ﻧﻔﺎق دروﻏﮕﻮﯾﯽ و ﺟﺪاﺋﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﯿﻦ ﻫﻤﺴﺮان اﺳﺖ. ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن ﺳﻮره ﺑﻘﺮه آﯾﻪ 237 زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ازدواج را ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺑﻪ » ﻋﻘﺪه اﻟﻨﮑﺎح

 

  • ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﻮﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ زن و ﻣﺮدم ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮔﺮه ﺧﻮرده و از ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﭘﺲ ﭼﺮا وﺣﺪت و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻓﯿﻤﺎﺑﯿﻦ را ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻗﺐ رﻓﺘﺎر ﺧﻮد ﺑﺮ ﻫﻢ ﻣﯽ زﻧﯿﻢ.

 

9 ـ ﻫﻤﺴﺮان ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎی ﻓﻄﺮت و ﻃﺒﯿﻌﺖ وﺳﯿﻠﻪ ﺳﮑﻮن و آراﻣﺶ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ و اﯾﻦ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻤﺎن آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﺪارد اﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻤﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ در ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی دارد در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ دارد.

 

10 ـ ﻫﻤﺴﺮان اﯾﺪه آل ﻗﺮه اﻟﻌﯿﻦ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ زﯾﺮا ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﯿﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺻﯿﻞ و اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺠﺬوب ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ.ﭘﯿﺸﻮای ﻋﺎﻟﯿﻘﺪر اﺳﻼم ﻓﺮﻣﻮد: » ﯾﮑﯽ از ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن را اﺻﻼح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ او ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺷﺎد ﮔﺮدد و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد ﺷﻮﻫﺮ را در ﻗﻠﺐ و در اﻋﻤﺎق وﺟﻮد ﺧﻮد ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ.

 

 

11 ـ ارزش ﯾﮏ زن وﮐﻤﺎل او در زن ﺑﻮدن و ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮدن در ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی زﻧﺎﻧﮕﯽ و ارزش و ﮐﻤﺎل ﯾﮏ ﻣﺮد ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮدن او در ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺮداﻧﮕﯽ اﺳﺖ. اﮔﺮ ﻣﺮد ﮔﺮاﯾﺶ زﻧﺎﻧﻪ و زن ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺮداﻧﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﮐﻤﺎل ﻧﯿﺴﺖ ﺣﺘﯽ از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم ﺑﻌﻀﯽ از ﺻﻔﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﺒﻨﺪه ﻣﺮدان و ﺑﻌﻀﯽ از ﺻﻔﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﺒﻨﺪه زﻧﺎن اﺳﺖ.

 

 

12 ـ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﮑﻮﯾﻦ ﺧﻮد در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﺑﺤﺮان و ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ (اﺳﺘﺮس ﺷﻮد. ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: اﻟﻒ) ازدواج زن و ﻣﺮد و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده. ب) ﮔﺴﺘﺮش ﺧﺎﻧﻮاده از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ و زاد و وﻟﺪ. ج) ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ازدواج ﻓﺮزﻧﺪان ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ در ﻧﻘﻄﻪ ای دور از واﻟﺪﯾﻦ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﺮگ آﻧﺎن. د) ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﺴﺮان. ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﻮق ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ دو ﻧﻮع واﮐﻨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد: اﻟﻒ) ﺳﺎزﮔﺎری. ب) ﺗﺰﻟﺰل ﯾﺎﻓﺘﻦ و از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪﮔﯽ. ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻤﭽﻮن: اﻋﺘﯿﺎد از دﺳﺖ دادن ﮐﺎر ﺗﻮﻟﺪ ﯾﮏ ﮐﻮدک ﻣﻌﻠﻮل ذﻫﻨﯽ ﯾﺎ رواﻧﯽ. ﺑﯿﻤﺎری ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﻃﻼق ﻣﺮگ واﻟﺪﯾﻦ و… ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻨﺶ درﮔﯿﺮی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و… ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ

 

ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﻈﺎم ﺑﺎز ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﺑﻄﻮر ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ و ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺎزﮔﺎری ﺷﺪه وﻟﯽ درﻏﯿﺮاﯾﻨﺼﻮرت ﻓﺮﺟﺎم ﺧﻮﺷﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

 

13 ـ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات در رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻫﻤﭽﻮن: ﺗﺤﻘﯿﺮ، اﻫﺎﻧﺖ، ﻗﻀﺎوت ﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎدآﻣﯿﺰ داوری ﻫﺎی ﮐﻠﯽ و ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ. ﯾﺎدآوری ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ذﻫﻦ ﻃﺮف ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺮﺳﺶ از او در ﻣﯿﺎن ﺣﺮف ﻃﺮف دوﯾﺪن ﺳﮑﻮت ﻋﺪم ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺎرﺷﮑﻨﯽ و… ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺘﺸﻨﺞ ﺷﺪن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﯿﻂ و ﻋﺪم ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف ﺧﻮد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﻋﻀﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

 

14 ـ اﻧﺘﻘﺎد ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﻣﺤﯿﻂ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺻﻤﯿﻤﯽ ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﺎﻟﯽ آن ﺧﺎﻧﻮاده در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻟﯿﮑﻦ اﻧﺘﻘﺎد ﻏﺮض ورزاﻧﻪ ﺑﺎﻻﺧﺺ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ

 

  • ﻣﺪاوم ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ و ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﯿﺐ ﺟﻮﯾﯽ ﺷﺪه و زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز اﺧﺘﻼﻓﺎت و ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

 

15 ـ ﻧﻮع ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻧﮕﺮش اﻋﻀﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺰ در دارا ﺑﻮدن ﯾﮏ اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ وﻣﺜﺒﺖ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن رﻓﺘﺎر ﻣﻌﻘﻮل و ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﻧﻘﺶ دارد. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل: ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺧﻮد ﺑﺎﺗﻐﯿﯿﺮات و ﺗﺤﻮﻻت ﭘﯿﺶ آﻣﺪه و ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﻓﺮدی و ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻫﺎ ﺑﻌﻨﻮان » ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی رﺷﺪ« ﻗﺪرداﻧﯽ از ﮐﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ، رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎﻧﻮاده، رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﮕﺎن، ارﺿﺎی ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺟﻨﺴﯽ، ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ رﺳﺎﻟﺖ ﻫﺎ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی دﯾﻨﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﺷﺘﻦ رﻓﺘﺎر اﺧﻼﻗﯽ و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻫﻤﺴﺮان در ﻗﺒﺎل ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮﺧﻮرد درﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﻄﺎﻫﺎی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﻫﻤﺴﺮ و ﺗﺎﮐﯿﺪ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ روی آن اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ اﯾﺠﺎد ﯾﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺸﺘﺮک اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﺮاﯾﻂ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮﯾﺶ در اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻪ و ﻧﺤﻮه اداره آن.

 

16 ـ ﻫﺮ ﻓﺮدی ﯾﮏ ﺣﺮﯾﻢ ﻋﻤﻮم ﺑﺮای ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﺎ درﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوت داﺷﺘﻪ و ﯾﮏ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺎﻟﻖ و ﺿﻤﯿﺮ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ و ﯾﺎ رﻓﻊ ﮔﺮﻓﺘﺎری ﻓﮑﺮی وﻣﺸﮑﻼت روزﻣﺮه دارد و ﻟﺬا ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯿﮕﺮدد ﻣﺎداﻣﯿﮑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده در ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻠﻮت ﻧﻤﻮده اﻧﺪ (ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺑﻌﻀﯽ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان در ﻏﺎر ﻓﮑﺮی وروﺣﯽ ﺧﻮد ﻓﺮو رﻓﺘﻪ اﻧﺪ) ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﻧﮑﺮده و ﺑﺎادای ﮐﻠﻤﺎت ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﯾﺎ اﻟﻘﺎی ﺗﻬﻤﺖ و ﺗﻮﻫﯿﻦ آﻧﺎن را آزرده ﻧﺴﺎزﯾﻢ و اﺟﺎزه دﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮﯾﺶ از آن ﺣﺎﻟﺖ روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 

 

17 ـ ﺑﺮﺧﯽ از وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح ﺑﺮﺷﻤﺮد: ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪ زن و ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ورﻓﺘﺎر ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺣﺘﺮام

 

  • ارزش ﮔﺬاری ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی ﻓﺮزﻧﺪان از ﻣﺤﺒﺖ واﻟﺪﯾﻦ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ اﻋﻀﺎ ﺧﺎﻧﻮاده و ﮐﻤﮏ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل و اداره ﺧﻮﯾﺶ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﺧﻼق ﺑﺮﺧﻮرد و رﻓﺘﺎر اﻟﮕﻮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪان در ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻮاده و ﻗﺒﻮل ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ وﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت واﻟﺪﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮرد اﻫﺎﻧﺖ ﻧﺒﻮده و ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ای روﺣﯿﻪ زن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮد و روﺣﯿﻪ ی ﻣﺮد ﺗﻮﺳﻂ زن از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﺪﻟﯽ دل ﺟﻮﺋﯽ و ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﮐﻠﻤﺎت ﮔﺮم و ﻧﺮم و اﺛﺮ ﺑﺨﺶ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد، ﻓﺮزﻧﺪان وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و دﻟﯿﻞ اﻧﺠﺎم ﻫﺮﮐﺎری را ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻪ اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺮده و ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮای رﺷﺪ اﺑﻌﺎد وﺟﻮد ﺧﻮد ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ و...

 

 

18 ـ ﺑﺮﺧﯽ از وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﮕﻮن ﺑﺨﺖ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح ﺑﺮﺷﻤﺮد: در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ از ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ وﺣﺸﺖ و ﺗﺮس و اﺿﻄﺮاب ﺑﺮ اﻓﺮاد درﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻮاده ﻏﻠﺒﻪ دارد ﻓﺮزﻧﺪان اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ ﻧﮑﺮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺪﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ

 

از ﻃﺮف واﻟﺪﯾﻦ (ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﺪر) ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﺮﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻧﻤﯽ ﻓﻬﻤﯽ ﺷﻌﻮرﻧﺪاری ﺣﺮف ﻧﺰن و… ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪاوم از ﻫﻢ اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﻈﻤﯽ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد ﻋﯿﺐ ﺟﻮﺋﯽ ﻟﺠﺎﺟﺖ وﻣﻨﻔﯽ ﮔﺮاﯾﯽ در رﻓﺘﺎر اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده زﯾﺎد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮔﺮدد اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺪاوم ﺣﯿﺎت ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻤﺘﺮ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و...

 

 

19 ـ وﻇﺎﯾﻒ ﯾﮏ زن ﻣﺴﻠﻤﺎن وﻧﻤﻮﻧﻪ را ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﺷﻤﺮد: ﺧﻮش اﺧﻼﻗﯽ داﺷﺘﻦ، ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﻪ ﺟﺎ، دﻟﺪاری دادن ﺷﻮﻫﺮ، ﻗﺪرداﻧﯽ از زﺣﻤﺎت ﺷﻮﻫﺮ، ﻋﯿﺒﺠﻮﯾﯽ ﻧﮑﺮدن، اﺑﺮاز ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻮﺟﻬﺎت ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ، ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺷﻮﻫﺮ، ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺸﺎن ﺷﻮﻫﺮ، ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﻓﮑﺎر اﻧﺤﺮاﻓﯽ، ﺑﺪون دﻟﯿﻞ ﺑﻬﺎ ﻧﺪادن ﺑﻪ ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ ﻫﺎی دﯾﮕﺮان، ﻏﻤﺨﻮاری ﮐﺮدن ﺑﺮای ﺷﻮﻫﺮ، ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻮﻫﺮ، ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﮑﺮدن زﻣﺎن ﻗﻬﺮ، ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻓﺮزﻧﺪ و ...

 

 

20 ـ وﻇﺎﯾﻒ ﯾﮏ ﻣﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﺷﻤﺮد : ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ، ﻣﻬﺮورزی، اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺘﻦ، ﺧﻮش اﺧﻼﻗﯽ، ﭘﺮﻫﯿﺰ از اﯾﺮاد ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺟﻮﯾﯽ، دﻟﺠﻮﯾﯽ ﮐﺮدن، ﻋﯿﺒﺠﻮﯾﯽ ﻧﮑﺮدن از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده زن، ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻟﻐﺰش ﻫﺎ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از وی، ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪن از ﻏﯿﺮ ﻫﻤﺴﺮ، ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارﺑﻮدن، ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ و ﻧﻈﺎﻓﺖ، ﭘﺮﺳﺘﺎری ردن ﭘﺪراﻧﻪ، ﺗﻨﻈﯿﻢ دﺧﻞ و ﺧﺮج ﺧﺎﻧﻮاده، ﭘﺬﯾﺮش ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪ، اﺟﺘﻨﺎب از ﻃﻼق ﻫﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ و ... اﻣﯿﺪاﺳﺖ از رﻫﮕﺬر آﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻬﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﺷﺎداب و ﺑﺎﻟﻨﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

 

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها