نکات مهم تغذیه ای برای مصرف نان و غلات

نان هایی کـه برای ور آمدن خمیرشـان بـه جـای خمیـر مایـه از جـوش شـیرین اسـتفاده شـده باشـد عمـل تخمیـر انجـام نشـده و اسـید فیتیـک موجـود در نـان مانـع جـذب فلـزات دو ظرفیتـی از جملـه آهـن، روی و کلسـیم موجـود در نـان می شود.
نان هایی کـه برای ور آمدن خمیرشـان بـه جـای خمیـر مایـه از جـوش شـیرین اسـتفاده شـده باشـد عمـل تخمیـر انجـام نشـده و اسـید فیتیـک موجـود در نـان مانـع جـذب فلـزات دو ظرفیتـی از جملـه آهـن، روی و کلسـیم موجـود در نـان می شود.
کد خبر: ۱۳۲۸۴۱۲

به گزارش جام جم آنلاین، چه نکاتی را در هنگام استفاده از گروه نان و غلات رعایت کنیم:

• بهتر است برنج را به صورت کته مصرف کنید.

• بیشتر از نان های حاوی سبوس (مثل نان جو و سنگک) استفاده کنید.

• بــرای کامــل کــردن پروتئیــن گــروه نــان و غــلات بهتــر اســت آنهــا را بــه صــورت مخلــوط بــا حبوبـات مصـرف کنیـد تـا همـه اسـید آمینه هـای ضـروری تامیـن شـود ماننـد عـدس پلـو، مـاش پلـو، باقـلا پلـو، عدسـی بـا نـان و غیـره

• نانهایـی را مصـرف کنیـد کـه فراینـد تخمیـر در آنهـا بـه طـور کامـل انجام شـده و اسـید فیتیک موجـود در خمیـر مهـار شـده باشـد. در نانهایـی کـه بـرای ور آمـدن خمیرشـان بـه جـای خمیـر مایـه از جـوش شـیرین اسـتفاده شـده باشـد عمـل تخمیـر انجـام نشـده و اسـید فیتیـک موجـود در نـان مانـع جـذب فلـزات دو ظرفیتـی از جملـه آهـن، روی و کلسـیم موجـود در نـان می شـود.در نتیجـه کمبـود آهـن و کم خونـی ناشـی از آن و کمبـود روی و کلسـیم ایجـاد می شـود.

• انـواع غـلات بـو داده و کـم نمـک یـا بـدون نمـک مثـل برنجـک، گنـدم برشـته، ذرت بـو داده تنقلـات بـا ارزشـی هسـتند و دانش آمـوزان می تواننـد بـه عنـوان میان وعـده اسـتفاده کننـد.

• بــه جای کیک و شــیرینی های خامه ای و بیســکویت های کرم دار از بیسکوییت های ســبوس دار اســتفاده نماییــد.

• می توانیـد بـه جـای مصـرف برنـج در بیشـتر وعده هـای غذایـی از نـان سـبوس دار و ما کارونـی غنی شــده بــا فیبــر کــه قیمــت کمتــری دارنــد، امــا از نظــر ارزش غذایــی برابــر بــا برنــج هســتند اسـتفاده کنیـد.

• استفاده از برنج قهوه ای که سبوس بیشتری دارد از برنج سفید بهتر است.

منبع: بهداشت نیوز

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰
صعود به عشق مردم وطنم

گفت‌وگوی «جام‌جم» با امیرمحمد دانایی،جوان‌ترین ایرانی صعودکننده به اورست در آستانه سفر به کوه وحشی

صعود به عشق مردم وطنم

نیازمندی ها