jamejamsara
سرا سلامت کد خبر: ۱۳۲۸۴۱۲   ۰۴ مرداد ۱۴۰۰  |  ۰۳:۰۶

نان هایی کـه برای ور آمدن خمیرشـان بـه جـای خمیـر مایـه از جـوش شـیرین اسـتفاده شـده باشـد عمـل تخمیـر انجـام نشـده و اسـید فیتیـک موجـود در نـان مانـع جـذب فلـزات دو ظرفیتـی از جملـه آهـن، روی و کلسـیم موجـود در نـان می شود.

title

به گزارش جام جم آنلاین، چه نکاتی را در هنگام استفاده از گروه نان و غلات رعایت کنیم:

• بهتر است برنج را به صورت کته مصرف کنید.

• بیشتر از نان های حاوی سبوس (مثل نان جو و سنگک) استفاده کنید.

• بــرای کامــل کــردن پروتئیــن گــروه نــان و غــلات بهتــر اســت آنهــا را بــه صــورت مخلــوط بــا حبوبـات مصـرف کنیـد تـا همـه اسـید آمینه هـای ضـروری تامیـن شـود ماننـد عـدس پلـو، مـاش پلـو، باقـلا پلـو، عدسـی بـا نـان و غیـره

• نانهایـی را مصـرف کنیـد کـه فراینـد تخمیـر در آنهـا بـه طـور کامـل انجام شـده و اسـید فیتیک موجـود در خمیـر مهـار شـده باشـد. در نانهایـی کـه بـرای ور آمـدن خمیرشـان بـه جـای خمیـر مایـه از جـوش شـیرین اسـتفاده شـده باشـد عمـل تخمیـر انجـام نشـده و اسـید فیتیـک موجـود در نـان مانـع جـذب فلـزات دو ظرفیتـی از جملـه آهـن، روی و کلسـیم موجـود در نـان می شـود.در نتیجـه کمبـود آهـن و کم خونـی ناشـی از آن و کمبـود روی و کلسـیم ایجـاد می شـود.

• انـواع غـلات بـو داده و کـم نمـک یـا بـدون نمـک مثـل برنجـک، گنـدم برشـته، ذرت بـو داده تنقلـات بـا ارزشـی هسـتند و دانش آمـوزان می تواننـد بـه عنـوان میان وعـده اسـتفاده کننـد.

• بــه جای کیک و شــیرینی های خامه ای و بیســکویت های کرم دار از بیسکوییت های ســبوس دار اســتفاده نماییــد.

• می توانیـد بـه جـای مصـرف برنـج در بیشـتر وعده هـای غذایـی از نـان سـبوس دار و ما کارونـی غنی شــده بــا فیبــر کــه قیمــت کمتــری دارنــد، امــا از نظــر ارزش غذایــی برابــر بــا برنــج هســتند اسـتفاده کنیـد.

• استفاده از برنج قهوه ای که سبوس بیشتری دارد از برنج سفید بهتر است.

منبع: بهداشت نیوز

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
طالبان باید خودش را ثابت کند

طالبان باید خودش را ثابت کند

اخباری که از افغانستان درباره عملکرد طالبان می‌رسد نشانگر این است که بیشتر باید درباره این جریان تامل کرد و به عبارتی هنوز برای قضاوت درباره این‌که آیا ماهیت این گروه تغییر کرده و طالبان امروز با طالبان دیروز فرق می‌کند زود است.

گفتگو

بیشتر

پیشنهاد سردبیر

بیشتر

پیشخوان

بیشتر

نیازمندی ها