یک ته چین جذاب و دوست داشتنی

طرز تهیه ته چین قیمه خوشمزه

ته چین یکی از آن غذاهایی است که همه عاشقش هستند. البته بیشتر ما با شنیدن این کلمه یاد ته چین مرغ یا ته دیگ ته چینی می افتیم که همراه خیلی از غذاهای رستورانی سرو میشود
کد خبر: ۱۲۹۳۵۳۰

طرز تهیه ته چین قیمه خوشمزهبه گزارش جام جم آنلاین به نقل از مابانو 

ﻣﻮﺍﺩ ﻻﺯﻡ :

ﮔﻼﺏ – ۱ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﻳﺨﻮﺭﻱ
ﺭﻭﻏﻦ ﻣﺎﻳﻊ – ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻻﺯﻡ
ﭘﻴﺎﺯ ‏( ﻧﮕﻴﻨﻲ ﺧﺮﺩﺷﺪﻩ ‏) – ۱ ﻋﺪﺩ
ﮔﻮﺷﺖ ‏( ﻗﻴﻤﻬﺎﻱ ﺧﺮﺩﺷﺪﻩ ‏) – ۳۰۰ ﮔﺮﻡ
ﻟﭙﻪ – ۵۰ ﮔﺮﻡ
ﺯﺭﺩﭼﻮﺑﻪ ‏( ﭘﻮﺩﺭﺷﺪﻩ ‏) – ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﻳﺨﻮﺭﻱ
ﺯﻋﻔﺮﺍﻥ – ۲ ﻗﺎﺷﻖ ﺳﻮﭘﺨﻮﺭﻱ
ﺭﺏ ﮔﻮﺟﻬ ﻔﺮﻧﮕﻲ – ۲ ﻗﺎﺷﻖ ﺳﻮﭘﺨﻮﺭﻱ
ﻧﻤﮏ ﻭ ﻓﻠﻔﻞ ﺳﻴﺎﻩ ‏( ﭘﻮﺩﺭﺷﺪﻩ ‏) – ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻻﺯﻡ
ﺩﺍﺭﭼﻴﻦ ‏( ﭘﻮﺩﺭﺷﺪﻩ ‏) – ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﻳﺨﻮﺭﻱ
ﺳﻴﺒﺰﻣﻴﻨﻲ ‏( ﺭﻧﺪﻫ ﺸﺪﻩ ‏) – ۱ ﻋﺪﺩ

طرز تهیه ته چین قیمه خوشمزه
ﺭﻭﺵ ﺗﻬﯿﻪ :
.۱ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻣﺎﻳﻪ ﺗه ﭽﻴﻦ ﺭﺍ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﮐﻨﻴﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺁﻥ ﮔﻼﺏ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻴﺪ . ﺩﺭ ﻗﺎﺑﻠﻤه  ﺎﻱ ﺣﺎﻭﻱ ﺭﻭﻏﻦِ ﺩﺍﻍ، ﭘﻴﺎﺯ ﺭﺍ ﺗﻔﺖ ﺩﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﻧﺮﻡ ﻭ ﺷﻔﺎﻑ ﺷﻮﺩ . ﮔﻮﺷﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮﺩﻩ، ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺭﺍ ﺯﻳﺎﺩ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺗﻔﺖ ﺩﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﺁﺏِ ﮔﻮﺷﺖ ﮐﺎﻣﻼً ﻛﺸﻴﺪﻩ ﺷﻮﺩ؛
.۲ ﻟﭙﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ﺣﺎﻭﻱ ﮔﻮﺷﺖ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﻭ ﺗﻔﺖ ﺩﻫﻴﺪ ‏( ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﻭﺍﺭﻓﺘﻦ ﻟﭙﻪ ﻣﻴﺸﻮﺩ ‏) ، ﺯﺭﺩﭼﻮﺑﻪ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺑﻴﻔﺰﺍﻳﻴﺪ ﻭ ﻣﺠﺪﺩﺍً ﺗﻔﺖ ﺩﻫﻴﺪ؛
.۳ ﻣﻘﺪﺍﺭﻱ ﺁﺏ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﺑﺎﻻ ﺑﻴﺎﻓﺰﺍﻳﻴﺪ ﻭ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺭﺍ ﺯﻳﺎﺩ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺟﻮﺵ ﺑﻴﺎﻳﺪ . ﺯﻣﺎﻧﻴﮑﻪ ﺟﻮﺵ ﺁﻣﺪ، ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺭﺍ ﻣﻼﻳﻢ ﻛﻨﻴﺪ، ﻳﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﻳﺨﻮﺭﻱ ﺯﻋﻔﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺩﺭِ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ﺭﺍ ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﺪ ﺗﺎ ﺧﻮﺭﺵ ﺑﻬﻤﺪﺕ ۲ ﺳﺎﻋﺖ ﻭ ۳۰ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺑﭙﺰﺩ ﻭ ﺁﺏِ ﺁﻥ ﮐﺎﻣﻼً ﮐﺸﻴﺪﻩ ﺷﻮﺩ؛
.۴ ﺩﺭ ۳۰ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺁﺧﺮ ﭘﺨﺖِ ﻗﻴﻤﻪ، ﺭﺏ ﮔﻮﺟﻬﻔﺮﻧﮕﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﺎﺑﻬﺎﻱ ﺣﺎﻭﻱ ﺭﻭﻏﻦ، ﺗﻔﺖ ﺩﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﺧﻮﺷﺮﻧﮓ ﺷﻮﺩ ﺳﭙﺲ ﺑﻬﻬﻤﺮﺍﻩ ﻧﻤﮏ، ﻓﻠﻔﻞ ﻭ ﺩﺍﺭﭼﻴﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺭﺵ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻴﺪ؛
.۵ ﺳﻴﺒﺰﻣﻴﻨﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻇﺮﻓﻲ ﺣﺎﻭﻱ ﺁﺏ ﺳﺮﺩ ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ ﺗﺎ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﺍﺿﺎﻓﻲ ﺁﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﻮﺩ ﺳﭙﺲ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺁﺑﮑﺶ ﮐﻨﻴﺪ ﻭ ﺭﻭﻱ ﺻﺎﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﺁﺏِ ﺍﺿﺎﻓﻲ ﺁﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﻮﺩ؛
.۶ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺒﻲ ﻧﭽﺴﺐ ﺣﺎﻭﻱ ﺭﻭﻏﻦ ﺩﺍﻍ، ﺳﻴﺒﺰﻣﻴﻨﻴﻬﺎﻱ ‏( ﺭﻧﺪﻩ ﻭ ﺁﺑﮕﺮﻓﺘﻬﺸﺪﻩ ‏) ﺭﺍ ﺑﻬﻤﺮﺍﻩ ﮐﻤﻲ ﻧﻤﮏ، ﮐﻒِ ﻗﺎﻟﺒﻬﺎ ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ . ﻳﮏ ﻻﻳﻪ ﺍﺯ ﻣﺎﻳﻪ ﺗﻬﭽﻴﻦ ﺭﺍ ﺭﻳﺨﺘﻪ ﻭ ﮐﺎﻣﻼً ﻓﺸﺎﺭ ﺩﻫﻴﺪ ﺳﭙﺲ ﻳﮏ ﻻﻳﻪ ﻗﻴﻤﻪ ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ . ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻗﻴﻤﻪ ﺭﺍ ﻻﺑﻬﻼﻱ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ ﻭ ﺭﻭﻱ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻻﻳﻪ، ﻣﺎﻳﻪ ﺗﻬﭽﻴﻦ ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ . ﺭﻭﻱ ﻗﺎﻟﺒﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻓﻮﻳﻞ ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻲ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻴﺪ ﻭ ﺑﻬﻤﺪﺕ ۶۰ ﺗﺎ ۹۰ ﺩﻗﻴﻘﻪ، ﺩﺭ ﻃﺒﻘﻪ ﻭﺳﻂ ﻓﺮﻱ ﮐﻪ ﺍﺯ ۱۵ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﻗﺒﻞ، ﺭﻭﻱ ﺣﺮﺍﺭﺕ ۱۹۰ ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮﺍﺩ ﮔﺮﻡ ﮐﺮﺩﻫﺎﻳﺪ، ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﭙﺰﻧﺪ . ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺨﺖ، ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻓﺮ ﺧﺎﺭﺝ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻇﺮﻑ ﻣﻮﺭﺩﻧﻈﺮ ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻧﻴﺪ، ﺭﻭﻱ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﺰﻳﻴﻦ ﻭ ﺳﺮﻭ ﮐﻨﻴﺪ .

 

برای مشاهده دستورالعمل غذای ساده و سریع کلیک کنید.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰
عصر برده‌داران مجازی

گفت‌و‌گوی «جام‌جم» با فرزاد مؤتمن، در باب کتابخوانی و بازیگری‌اش در فیلم «خاطرات بندباز»

عصر برده‌داران مجازی

نیازمندی ها