این نظریه پردازان، با آزمایشی که انجام دادند، نشان دادند کسانی که در کودکی، توان انتظار کشیدن و به تأخیر انداختن خواسته را آموخته اند، در بزرگ سالی، زندگی موفّقی داشته اند و بر عکس، کسانی که فاقد چنین نیرویی بوده اند، در آینده، خلافکار و بزهکار شده اند.

نکته جالبی که در این آزمایش به دست آمد، وجود روش هایی بود که کودکان، برای به تأخیر انداختن خواسته های خود و بالا بردن توان انتظار کشیدن، به کار برده بودند. همه آنها به نوعی (نقاشی کردن، بازی کردن، صحبت کردن با دوست خود و خوابیدن و...)، حواس خود را از موضوعی که باید نسبت به آن انتظار می کشیدند (مثل غذای خوش مزه، پس از یک گرسنگی طولانی)، پرت می کردند.

توان انتظار کشیدن و قدرت بازداری از خواسته ها، همان چیزی است که در ادبیات دین، تحت عنوان «تقوا» شناخته می شود ؛ البته در سطحی بالاتر و متعالی تر. آنچه دانشمندان طرح کرده اند، قاعده ای فراگیر بوده و تمام جنبه های زندگی را در بر می گیرد، که یکی از آنها «غریزه جنسی» است. آنچه در این بحثْ مهم است، روش های مؤثّر در بالا بردن توانِ انتظار کشیدن و تحقّق خویشتنداری جنسی است. خویشتنداری، در هر امری و از جمله در قلمرو غریزه جنسی، نیاز به کسب «مهارت» دارد. بدون برخورداری از مهارت، نمی توان به خویشتنداری دست یافت. یکی از علل مهم ناکامی در خویشتنداری، برخوردار نبودن از مهارت های خویشتنداری است. بنا بر این، یکی از مسائل مهم در بحث عفاف، «مهارت های خویشتنداری جنسی» است که در متون دینی، فراوان به آن پرداخته شده و در ادامه، به بیان آنها می پردازیم.

مهارت های خویشتنداری جنسی

مهارت های خویشتنداری جنسی را در دو بخش ارائه می کنیم: «مهارت های شناختی ـ معنوی» و «مهارت های رفتاری».

الف. مهارت های شناختی ـ معنوی

شناخت، منشأ رفتارها و احساسات انسان است. خویشتنداری و بازداری، در هر قلمرویی از جمله در قلمرو جنسی، نیازمند برخورداری از شناخت ها و باورهای لازم است. این جاست که مفاهیمی همانند معرفت، ایمان و باور به خدا معنا می یابند. ایمان و باور به خدا، یکی از مهم ترین عوامل در تقویت خویشتنداری جنسی است که کمتر مورد توجّه قرار گرفته و قفل شده، مانده است. نقش ایمان در خویشتنداری جنسی، بحث دامنه داری است که نمی توان در این نوشتار، به آن پرداخت. اموری همچون محبّت به خدا، شکر، حیا، امید به بهشت، ترس از دوزخ و... از زیرمجموعه های این بحث اند. فقط به عنوان نمونه، بحثی کوتاه درباره حیا خواهیم داشت.

واکنش من وقتی یه داف اسمی پیشنهاد بیشرمانه بهم میده              </section>     <div class=