شفاف شدن آرا بهترین معیار ارزیابی نمایندگان

بهترین معــــــیارهـــــــای ارزیابی نمایندگان توسط مــــردم این است کـــه بدانند نمایندگان آنها درخصــــوص طرح‌هـــا و لوایح مختلف در مجلس چه نظراتی دارند.
کد خبر: ۱۱۶۲۶۱۰
شفاف شدن آرا بهترین معیار ارزیابی نمایندگان

در بسیاری از کشورها از همین روش برای شفافیت استفاده میشود و این میتواند برای کشور مفید باشد.

طرح شفافیت آرا یکی از ابزارهای به روز نظارتی است که از مجلس آغاز شده است و اگر این نهضت را بدرستی در سایر نهادها نیز ادامه دهیم برکات بسیاری در کشور به همراه خواهد داشت و میتواند شرایطی فراهم کند که بهصورت خودکار نظارت بر همه امورکشور به بهترین شکل انجام شود. در راستای همین دیدگاه این اقدام را از مجلس آغاز کردیم. با شعار بیاییم از خودمان شروع کنیم این طرح را ارائه دادیم که خوشبختانه با ورود اصحاب رسانه هم شاهد استقبال بسیار از آن شدیم.

در مورد این طرح برخی نمایندگان اصلاحطلب معتقدند در صورت شفافسازی آرا احتمال دارد بعدها شورای نگهبان آن را در بررسی سوابق آرای نمایندگان لحاظ کند. در حالی که معتقدم چنین موضوعی صحت ندارد و نباید چنین برداشت و تلقیای داشته باشیم.

معتقدم شفاف شدن آرا نشاندهنده شرکت یا عدم شرکت نمایندگان در رایگیریهاست، چرا که یکی از مشکلات در مجلس این است که در برخی موارد که موضوعاتی به رای گذاشته میشود تعداد قابل توجهی از نمایندگان در رایگیریها شرکت نمیکنند، این در حالی است که در صورت شفاف شدن آرا حضور یا عدم حضور هر نمایندهای در رایگیری مشخص میشود.

از دیگر مزایای شفاف شدن آرا این است که دیگر نمایندهای نمیتواند در مورد رأیاش صادق نباشد، زیرا با شفاف شدن آرا هر فردی در هر جایی میتواند متوجه رای مثبت یا منفی نمایندهاش شود. در ضمن تلاش برای دستیابی به حجت شرعی و مطالعات کارشناسی از سوی نمایندگان درباره موضوع مورد رای گیری از دیگر نکاتی است که میتوان به آن توجه کرد.

یکرنگ شدن نمایندگان با مردم و رایی که در مجلس میدهند همچنین آزادمنشی و مسئولیتپذیری را میتوان از نکات مثبت دیگر این طرح عنوان کرد.

در مجموع طرح شفافیت آرای نمایندگان را میتوان گامی برای آگاهی مردم و ارزیابی آنان از آرای نمایندگان موافق و مخالف طرحها و لوایح و همچنین کسانی که در رایگیریهای مجلس شرکت نمیکنند، تعبیر کرد. تصویب این گونه طرحها، نقش نمایندگان برای مشارکت در رایگیریهای مجلس را نیز افزایش میدهد.

حسینعلی حاجیدلیگانی

نماینده مردم شاهین شهر

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها