برخی کارشناسان از مهاجرت پرستاران به عنوان تهدیدی برای نظام سلامت یاد می‌کنند و هشدار می‌دهند روند مهاجرت پرستاران سرعت گرفته است، اما برخی نیز این ادعا را رد می‌کنند و می‌گویند مهاجرت پرستاران نیز مانند دیگر اقشار جامعه است و نباید در این زمینه بزرگنمایی کرد.
کد خبر: ۱۱۲۸۹۳۴

برخی درباره دلایل مهاجرت پرستاران به حقوق پایین رعایت نکردن شان اجتماعی آنها در کشور اشاره میکنند، برخی نیز از نبود شغل میگویند که سبب ایجاد انگیزه مهاجرت در پرستاران شده است.

آمار متناقض

اکبر ترکی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان این که در کشور با کمبود 2000 پرستار روبهرو هستیم میگوید: پرستار بیکاری در کشور وجود ندارد، این درحالی است که مدتی پیش، مریم حضرتی، معاون پرستاری وزارت بهداشت گفته بود بیمارستانهای کشور با کمبود صدهزار پرستار مواجهاند.

آنطور که حضرتی توضیح داده بود باوجود اینکه در پایان ترم تحصیلی امسال بیش از ده هزار دانشجو از دانشکدههای پرستاری کشور فارغالتحصیل شدند، اما بهدلیل کمبود منابع مالی نتوانستهایم تمامی آنان را جذب کنیم.

مساله کمبود پرستار در حالی در کشور مطرح است که برخی کارشناسان از مهاجرت گسترده آنها خبر میدهند، این در حالی است که ترکی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس این مساله را نیز رد میکند، او با بیان این که موضوع افزایش مهاجرت پرستاران صحت ندارد و مورد تائید نیست، میافزاید: پرستاران اقشار زحمتکشی هستند که بار عمده حوزه بهداشت و درمان روی دوش آنها بوده و در این رابطه سختیهای زیادی متحمل میشوند بنابراین افزایش حقوق و مزایای آنها باید در دستور کار قرار گیرد.

او با بیان این که برخی پرستاران همانند سایر اقشار جامعه تمایل به مهاجرت دارند و تعداد آنها انگشت شمار است، عنوان میکند: نباید در این خصوص بزرگنمایی کرد.

آماری از مهاجرت

این در حالی است که منوچهر جمالی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، تحقق نیافتن مطالبات و افزایش ساعت کار اجباری پرستاران را عامل اصلی افزایش تقاضای نیروی پرستاری برای مهاجرت عنوان میکند و به مهر میگوید: وضعیت جامعه پرستاری بهگونهای است که نمیتوان وانمود کرد هیچ مشکلی برای آنها وجود ندارد، هر چند این امر متاثر از وضعیت اقتصادی حاکم بر کل کشور است.

آمارها نشان میدهد، در فروردین 96 تعداد هشت پرستار، اردیبهشت 12 نفر، خرداد هشت نفر، تیر 16 نفر، مرداد 19 نفر، شهریور 17 نفر، مهر 9 نفر، آبان 9 نفر، آذر 11 نفر، دی 11 نفر، بهمن 12 نفر و در اسفند 96 که هنوز به پایان نرسیده است، تاکنون شش پرستار متقاضی مهاجرت بودهاند.

مقاصد پرستاران ایرانی برای مهاجرت و کار نیز به ترتیب اولویت، کانادا، استرالیا و کشورهای حوزه خلیج فارس هستند.

اما ترکی این مساله را نیز تائید نمیکند، او ادامه میدهد: در سفری که با حضور وزیر بهداشت به کشور عمان داشتیم از درمانگاهی بازدید کردیم که چند پرستار ایرانی در آن فعالیت میکردند. آنها نه فقط وضعیت مناسبی نداشتند بلکه بشدت ناراحت بودند که درمانگاه چرخش اقتصادی مناسبی نداشته و با مشکلات زیادی روبهرو هستند.

تلاش برای بهبود شرایط

محمدحسین قربانی، عضو هیات رئیسه کمیسیون بهداشت مجلس از تلاش مجلس برای رفع ضعفهای موجود در روند ارائه خدمات به جامعه پرستاری خبر میدهد و با تکذیب اخباری مبنی بر مهاجرت سالانه هزاران پرستار از کشور به خانه ملت میگوید: البته درست است که ما نتوانستهایم منویات و انتظارات جامعه پرستاری را برطرف کنیم و با توجه به کمبود تعداد پرستار مورد نیاز به ازای هر تخت در مقایسه با استاندارد جهانی فاصله زیادی داریم، ولی فرهنگ موجود در حوزه درمان کشور به گونهای است که هم از نظر عاطفی و هم از نظر علم پزشکی رابطه عمیقی بین اعضای جامعه پزشکی و بیماران وجود دارد.

آنطور که او میگوید هماکنون برای رفع دغدغههایی که درباره مهاجرت پرستاران وجود دارد باید دولت و مجلس کمک کنند تا مشکلات این قشر در مورد نحوه ارائه خدمات و پرداختیها به آنها رفع شود.

قربانی در واکنش به انتشار خبری مبنی بر کمبود صدهزار پرستار در کشور تصریح میکند: ضعف موجود در این مورد به جایگاه دولت برای جذب نیروی انسانی برمیگردد و این تنها محدود به جامعه پرستاری هم نمیشود؛ بهدلیل این که برنامه دولت برای کوچک کردن بدنه خود مانع امکان صدور مجوز برای جذب مجدد نیروی انسانی میشود.

او درباره راهکار برای رفع کمبود منابع انسانی در حوزه پرستاری ادامه میدهد: برای رفع کمبود نیروی این بخش همراه با تامین حقوقشان باید براساس اصل 44 قانون اساسی در جهت واگذاری حوزه درمان به بخش خصوصی حرکت کرد، البته این اقدام باید همراه با نظارت جامع بر روند فعالیت آنها باشد نه این که تنها با تفکر خصولتیسازی این بخش را رها کرده که در پی آن هم به جامعه هدف ظلم شود و هم نتوانیم به نتیجه سیاستگذاریهایی که پیشبینی شده دست پیدا کنیم.

ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها