jamejamonline
جامعه عمومی کد خبر: ۶۸۳۳۳۶   ۲۳ خرداد ۱۳۹۳  |  ۱۰:۵۵

آزمون سراسری دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در روزهای پنجم، ششم و هفتم تیرماه 93 با حضور بیش از یک میلیون داوطلب برگزار می شود. در این دوره از آزمون سهمیه هایی از جمله سهمیه مناطق، ﺷﺎﻫﺪ و ایثارگر، آﻣﻮزﮔﺎران و بهیاری برای داوطلبان در نظر گرفته شده است.

جزییات سهمیه‌های کنکور سراسری 93 اعلام شد

ﻫﺮ داوﻃﻠﺐ می تواند ﺑﺮ اﺳﺎس شرایط خود، متقاضی یکی از سهمیه ﻫﺎی ﻣﺼﻮب ﻣﻨﺪرج در دفترچه کنکور شود.

ﺳﻬمیه ﻣﻨﺎﻃﻖ:

شرکت کنندگان در آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮی ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺨﺶ ﻣﺤﻞ اﺧﺬ ﻣﺪرک تحصیلی ﺳﻪ ﺳﺎل آﺧﺮ دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺟﺰو یکی از سهمیه ﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ 1و 2 و 3 ﻣﺤﺴﻮب می شوند. داوﻃﻠﺒﺎن متقاضی سهمیه ﻣﻨﺎﻃﻖ باید ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﺑﻮط در ﺑﻨﺪ 16 ﻓﺮم ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اینترنتی را ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاری می کرد.

ﺗﺒﺼﺮه1 - ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ سی و پنجمین ﺟﻠﺴﻪ کمیته ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ریزی کنکور ﺳﺮاﺳﺮی داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش عالی ، فارغ التحصیلان و داﻧﺶ آﻣﻮزان دوره پیش داﻧﺸﮕﺎهی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺨﺶ ﻣﺤﻞ اﺧﺬ ﻣﺪرک تحصیلی دوره پیش دانشگاهی و دو ﺳﺎل آﺧﺮ دبیرستان و ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن (ﺳﺎل دوم و ﺳﻮم دبیرستان، ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی فنی و ﺣﺮﻓﻪ ای و یا کار و داﻧﺶ) ﺟﺰو یکی از سهمیه ﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ 1، 2 و یا 3 ﻣﺤﺴﻮب می شوند.

ﺗﺒﺼﺮه 2 - فارغ التحصیلان دوره ﻫﺎی کاردانی پیوسته آﻣﻮزشکده های فنی و ﺣﺮﻓﻪ ای وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش کـﻪ دوره پیش داﻧﺸﮕﺎهی را ﮔﺬراﻧﺪه اﻧﺪ، در آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮی ﺳﺎل 1393 ﺑﺮ اﺳﺎس بخش ﻣﺤﻞ اﺧﺬ مدرک تحصیلی ﺳﻪ ﺳﺎل آﺧـﺮ دوره دبیرستان و یا ﻫﻨﺮﺳـﺘﺎن (ﺳﺎل اول، دوم و ﺳﻮم دبیرستان و یا ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن)، که تحصیل کرده اند جزو یکی از سهمیه ﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ 1، 2 و یا 3 ﻣﺤﺴﻮب می شوند.

سهمیه ﺷﺎﻫﺪ و ایثارگر:

دارندگان شرایط ﺑﻨﺪﻫﺎی «اﻟﻒ» ﺗﺎ «د» می توانند متقاضی اﺳﺘﻔﺎده از سهمیه باشند.

اﻟﻒ) رزﻣﻨﺪﮔﺎنی که ﺑﺮ اساس آیین ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮایی ﻗﺎﻧﻮن ایجاد تسهیلات ﺑﺮای ورود رزﻣﻨﺪﮔﺎن و ﺟﻬﺎدﮔﺮان داوﻃﻠﺐ بسیجی ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش عالی از ﺗﺎریخ 31 شهریور 1359 ﻟﻐﺎیﺖ 31 شهریور 1367 ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺶ (6) ﻣﺎه ﻣﺘﻮالی یا ﻣﺘﻨﺎوب داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤلیاتیﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎی ﻧﺒﺮد ﺣﻖ علیه ﺑﺎﻃﻞ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪاﻧﺪ.

ب) ﺟﺎﻧﺒﺎزان 25 ﺗﺎ 69 درصد، ﻓﺮزﻧﺪ و ﻫﻤﺴﺮ ﺟﺎﻧﺒﺎزان 50 درصد و ﺑﺎﻻﺗﺮ، آزادﮔﺎن و ﻓﺮزﻧﺪان و ﻫﻤﺴﺮان آﻧﺎن و ﻫﻤﭽﻨیﻦ ﻓﺮزﻧﺪان و ﻫﻤﺴﺮان ﺷﻬﺪا، ﻣﻔﻘﻮدین و اﺳﺮا و ﺟﺎﻧﺒﺎزان 70 درصد و ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻬﺪا (ﺧﻮاﻫﺮ، ﺑﺮادر، ﭘﺪر و ﻣﺎدر شهید)

ج) ﻓﺮزﻧﺪ و ﻫﻤﺴﺮ ﺟﺎﻧﺒﺎزان 25 ﺗﺎ 49 درﺻﺪ بر اساس آیین نامه اجرایی

د) آن دﺳﺘﻪ از ﭘﺮﺳﻨﻞ کادر ﺛﺎﺑﺖ، پیمانی و وظیفه نیروهای ﻣﺴﻠﺢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼمی ایران که از تاریخ31 شهریور 1359 ﺗﺎ 31 شهریور 1367 ﺣﺪاﻗﻞ 6 ﻣﺎه پیوسته و یا 9 ﻣﺎه ﻧﺎپیوسته ﻋﻼوه ﺑﺮ میزان موظفی شرکت در عملیات ﺑﻪ ﺻﻮرت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﺧﻄﻮط ﻣﻘﺪم ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.

سهمیه آﻣﻮزﮔﺎران:

افراد شامل این سهمیه آﻣﻮزﮔﺎران دیپلمه رسمی (قطعی ـ آزمایشی) و یا پیمانی که ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﺳﺎل در مناطقی که آﻣﻮزش و ﭘﺮورش تعیین کرده، ﺧﺪﻣﺖ کـﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ نیز ﺷﺎﻏﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ، هستند.

پذیرفته ﺷﺪﮔﺎن رﺷﺘﻪ تحصیلی راﻫﻨﻤﺎیی و ﻣﺸـﺎوره ﺑـﺎ سهمیه آﻣﻮزﮔﺎران، ﺑﻮرسیه وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش نیستند.

سهمیه بهیاران:

بهیاران دارﻧﺪه دیپلم ﻧﻈﺎم قدیم و یا ﻧﻈﺎم جدید(کاروداﻧﺶ) ﻣﻮرد ﺗﺄیید وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش که ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ بهیاری اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ، می ﺗﻮاﻧﻨـﺪ از این سهمیه در کنکور سراسری برای ورود ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎری استفاده کنند.

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟی برنامه ریزی علوم پزشکی در سال 92 سهمیه ویژه بهیاران ﺑﺮای یکسال تحصیلی 93-94 ﺑﻪ میزان 5 درصد ظرفیت در ﻗﺎﻟﺐ ظرفیتﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد، پذیرش کارشناسی پیوسته رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺪاد متقاضی در ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﺮای دوره روزاﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻗﺮار ﮔﺮفته است.(مهر)

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
فرزند شهید
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۲۱ - ۱۳۹۳/۰۳/۲۳
خانواده شهدا چشم و چراغ این ملتند!؟ اماما كاش بودی و میدیدی كه سهمیه دانشگاه را توی سر فرزندان شهید زدند كاش بودی و میدیدی كه فرزندان شهدا سربار این مملكت شدند. كاش بودی و میدیدی كه فرزندان شهدا از عنوان اینكه جزء خانواده ایثارگران هستند و از عكس العمل مردم؛ می ترسند! وقتی دانشگاه های آزاد و .... بدون كنكور دانشجو می پذیرند، دیگر سهمیه معنایی ندارد.مظلوم واقع شدند خانواده شهدا كه با نبود پدر خانواده هیچ گاه و هیچ لحظه ای احساس یك خانواده كامل را نداشته و نخواهند داشت. كاش بودی، كه ما دوبار یتیم شدیم.
۰
۰
كنكوری
Iran, Islamic Republic of
۰۰:۱۷ - ۱۳۹۳/۰۴/۲۹
فرزند شهید نوش جونت اگه سهمیه كنكور داری چرا نداشته باشی باید داشته باشی بابات رفته جنگیده واسه كشورش غیرت داشته كه رفته باید داشته باشی.من كه از ته قلبم به عنوان یه كنكوری كه سهمیه فرزند شهید و جانبازم ندارم میگم نوش جونت تو كه بابات رفته تو خاك و خون و جنگ باید بچش كه یتیمی رو تحمل كرده سختی كشیده و نبود پدر رو درك كرده سهمیه داشته باشه.كور شه كسی كه نمی تونه ببینه.من خودم پدرم فوت كرده ولی شهید و جانباز نیست كه بخوام سهمیه داشته باشم اگه پدرم شهید شده بود حتما از سهمیه استفاده میكردم.شما ام با افتخار از سهمیه ات استفاده كن و به حرف هیچكس گوش نكن كه چی میگن.اشتباه میكن كسی كه بگه شما سربار این مملكتیت شما افتخار مملكت هستید نه سربار.... باید مغرور باشید....مغرور به چی؟؟؟.....مغرور به غیرت پدرتون!موفق باشید
۰
۰
ببخشید می خواستم بدونم من كه بابام 23 ماه تو جبهه بوده ایا س
Iran, Islamic Republic of
۰۵:۰۴ - ۱۳۹۳/۰۵/۰۹
من پدرم23 ماه تو جبهه بوده ایا منم سهمیه دارم یا خیر
۰
۰
كیمیا
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۲۹ - ۱۳۹۳/۰۵/۱۶
امسال چرا اینجوری بود دسننون درد نكنه شاید م از كشورم فردا بیرونومون كنید ، آخه این چه وضعیه
۰
۰
كنكوری 4 ساله
Iran, Islamic Republic of
۰۱:۳۸ - ۱۳۹۳/۰۸/۲۱
یعنی چی این حرفتون
علی
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۲۷ - ۱۳۹۳/۰۵/۱۸
نحوه تهیه فرم استفاده ازسهمیه ایثارگری راازكجا می توان تهیه كرد وكد رهگیری 12 رقمی
۰
۰
مسعود
Iran, Islamic Republic of
۱۸:۱۱ - ۱۳۹۳/۰۶/۳۱
متاسفانه از اول تا كنون دولت ها چنان با جانبازان وایثارگرارگران رفتار كرده اند كه بنده حقیر از اینكه بگویم ازاده 8ساله وجانباز 40درصد هستم شرمسارم هر روز به سلیقه خودشان قانونی را به اجرا میگذارند بنده حاضرم ثابت كنم بسیاری از این قوانین غیر كارشناسی و احیانا مغرضانه می باشد. قانون ویژه جانبازان وازادگان باید با مشورت نمایندگان واقعی انها و در جهت منافع انها باشد به عنوان نمونه سهمیه دانشگاه از سال گذشته تا كنون سه بار تغییر كرده و طی چند روز گذشته 25 درصد از سهمیه انها كم شده است. امروز هر كسی برای حفظ قدرت خود سنگ جانبازان رابه سینه میزند
۰
۰
فرزند جانباز
Iran, Islamic Republic of
۰۱:۳۴ - ۱۳۹۳/۰۸/۲۱
با سلام ب خدا و امام زمانش قسم ، من فرزند جانباز هستم و بی هیچ ترسی افتخار میكنم ك پدرم جانباز هست و از سهمیه ایشان استفاده میكنم البته باید بگویم ك این سال 93 تنها به صورت اختصاصی سهمیه ما جدا شد و انگار سال هاس قبل خیلی هم تاثیر نداشت وهنوز هم دقیقا نمیدانم سهمیه جانبازان كه امسال كلا جدا شده دقیقا چطوری محاسبه میشه؟
۰
۰

یادداشت

بیشتر
خدمت به شهروندان بدون اغماض

خدمت به شهروندان بدون اغماض

قطعا مهم‌ترین و کلان‌ترین وظیفه‌ای که شورای شهر و سایر نهادهای اجرایی و قانونگذاری باید مدنظر قرار دهند، خدمت‌رسانی به شهروندان است.

مدیریت نیستی محیط‌ زیست

مدیریت نیستی محیط‌ زیست

هفته محیط‌ زیست از امروز در کشورمان شروع می‌شود و به همین مناسبت قرار است رئیس سازمان حفاظت‌ محیط‌ زیست امروز در نشستی خبری میزبان خبرنگاران این حوزه باشد.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر