باتوجه‌به اینكه اسیر شدن زنان به جز با نگاه خود زنان امكان‌پذیر نیست، غایت اصرار بر سرپیچی كه گاهی با عنوان توسعه و مدنیت تعبیر می‌شود، نابودی انسان است كه سرعت نابودی زنان در این فضا بیشتر است.
باتوجه‌به اینكه اسیر شدن زنان به جز با نگاه خود زنان امكان‌پذیر نیست، غایت اصرار بر سرپیچی كه گاهی با عنوان توسعه و مدنیت تعبیر می‌شود، نابودی انسان است كه سرعت نابودی زنان در این فضا بیشتر است.
کد خبر: ۱۳۸۷۴۷۱

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفت‌وگو، طی دهه اخیر زنان با به چالش كشاندن نقش‌های سنتی و بازتعریف نقش‌های جنسیتی در پی یافتن هویتی فراتر از نقش‌های مرتبط با خانه و خانواده هستند. انتظارات هر فرهنگ از طریق فرایند جامعه‌پذیری به افراد منتقل می‌شود و نقش‌پذیری جنسیتی یكی از پیامدهای آشكار فرایند جامعه‌پذیری است.

مفهوم نقش، معانی مختلفی دارد كه یكی از رایج‌ترین آن با رفتاری مرتبط است كه افراد بر اساس پایگاه‌هایی كه در جامعه دارند ایفا می‌كنند و با نگرش و رفتارهایی همراه است كه از سوی جامعه به افرادی داده می‌شود كه این پایگاه را اشغال می‌كنند و جداسازی نقش‌ها بر اساس جنسیت سابقه‌ای طولانی دارد.

به همین منظور برنامه «ساعت بیست و چهار و یك دقیقه» با حضور خانم نوشین رهگذر (تهیه‌كننده)، سعید بارانی (گوینده)، خانم سیده فاطمه شعار (آیتم ساز)، دكتر علیرضا داودی (كارشناس مسائل رسانه و علوم‌شناختی) و خانم دكتر فرشته روح‌افزا (استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه زنان) به موضوع قدرت شناختی، زنان و استانداردهای نقش و قدرت زنان می‌پردازد.

استانداردسازی در حوزه زنان بر مبنای فاصله‌گرفتن از خرد تعریف می‌شود

دكتر علیرضا داودی، كارشناس مسائل رسانه و علوم‌شناختی پیرامون موضوع قدرت شناختی، زنان و استانداردهای نقش و قدرت زنان با بیان اینكه زنان در ایران دارای استاندارد ذهنی و استاندارد میدانی است گفت: یكی از نقاط آسیب جدی كه در حوزه تعریف صحیح و دقیق از استاندارد وجود دارد همین دوگانه معروف است، یعنی آنچه كه در ذهن می‌گذرد با آنچه كه در میدان می‌گذرد متفاوت است كه از دلایل آن به میزان ادراك اجتماع و توان زنان اشاره كرد.

وی افزود: استاندارد در حوزه زنان یعنی به خدمت گرفتن گزاره‌ها، مؤلفه‌ها و مفاهیمی كه قابلیت تبدیل كردن زن ذهنی به زن عینی تكامل‌بخش در جامعه را داشته باشد.

این كارشناس مسائل رسانه اظهار كرد: زن ذهنی، می‌گوید نیازمند آزادی است و زن عینی در مورد آزادی سؤال دارد؛ اگر رشد و تكامل زن، بدون آسیب‌زدن به اصالت زنانه ایجاد شود قاعدتاً استاندارد شكل می‌گیرد.

وی با اشاره به اینكه مسیر دستیابی به عینیت آن ذهنیت را استاندارد می‌گویند و اگر استاندارد تبدیل به ادبیات و سیاست‌گذاری در جامعه شود با استانداردی برای تكامل یافتن زن مواجه هستیم افزود: اگر زن ذهنی و عینی در تضاد قرار بگیرند به دلیل فعالیت رسانه روی زن عینی به‌آرامی با زن ذهنی ممزوج می‌شود و موجب فاصله‌گیری از خرد تكامل می‌شود.

كارشناس علوم‌شناختی ادامه داد: یكی از استانداردها، بر مبنای فاصله‌گرفتن از خرد تعریف می‌شود و در صورت دور شدن از خرد تبدیل به مسیر نابودی خواهد شد، برخی زنان در اتفاقات اخیر نمی‌دانند چه و چگونه باید موضوعی را بخواهد.

وی با بیان اینكه اگر حضور زن در جامعه هدف باشد باید به فیزیولوژی و استاندارد چگونگی این اقدام توجه شود افزود: مرد و زن دارای چارچوب است؛ اما چارچوب زن در هر جامعه‌ای مقدم بر چارچوب مرد است و اگر استاندارد ذهنی زن به‌مثابه قدرت شناختی با سبك آن همخوانی نداشته باشد تبدیل به برده دیگران می‌شود و بحث بهره‌كشی از زن مطرح می‌شود.

داوودی تصریح كرد: بین استاندارد گفته شده و استاندارد دشمن كشمكش ایجاد شده و در جامعه به میزان علم و جهل این مطلب تعیین می‌شود.

وی افزود: اگر زن سرحال باشد وارد حوزه تكامل می‌شود و اگر سرخوش باشد وارد حوزه سرگشتگی خواهد شد و دارای زیست نباتی می‌شود و خیلی از افراد این دسته اقدام به حذف خود می‌كنند كه نهایتاً موجب سرافكندگی می‌شود.

این كارشناس مسائل رسانه با اعلام این مطلب كه رمز استانداردسازی تا مرحله سرافكندگی، چیزی تحت عنوان سرپیچی است، وقتی از احكام ذاتی و انسانی سرپیچی شود وارد حوزه سرافكندگی خواهیم شد خاطرنشان كرد: اصرار بر سرپیچی كه گاهی با عنوان توسعه و مدنیت تعبیر می‌شود، غایت آن نابودی انسان است كه سرعت نابودی زنان در این فضا بیشتر است و استانداردسازی نابودی و بی‌هویتی از سوی دشمن در حال تعریف شدن است.

وی با بیان اینكه اسیر شدن زنان به جز با نگاه خود زنان امكان‌پذیر نیست افزود: اگر در جامعه مفهوم آزادی با آزادگی مخلوط شد و شاخص‌ها تغییر كرد تبدیل به اسارت می‌شود و مفاهیم امروزه به نام آزادی برای زنان، نوعی اسیر كردن است.

كارشناس علوم‌شناختی تشریح كرد: اگر زنان روی حریت كار كنند مفهوم زن آزاده با زن اسیر شده راحت‌تر نهادینه می‌شود.

*** پتانسیل تربیت جامعه و خانواده در اختیار زنان است

خانم دكتر فرشته روح‌افزا، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه زنان پیرامون قدرت شناختی، زنان و استانداردهای نقش و قدرت زنان گفت: زنان دارای پتانسیل‌های طبیعی هستند كه خداوند در وجود زن قدرت‌هایی را مانند محبت كردن و زیركی در تربیت كردن قرار داده است؛ یعنی پتانسیل تربیت جامعه و خانواده در اختیار زنان است.

وی افزود: زن در هر جهتی قدرت تربیت دارد كه باید با درك مسئولیت زن، در راستای ارتقای بشریت استفاده شود و اگر مسئولیت و خود زن شناخته نشود ذهنیت نادرست می‌تواند در ذات انسانی شكل بگیرد.

این استاد دانشگاه اظهار كرد: اگر زن دارای درك مسئولیت اجتماعی نباشد با صرف نادرست توانمندی‌ها، به زن آسیب خواهد رسید.

وی با اشاره به آنكه زن قدرت عاطفی دارد و نیاز به پناهگاه امن عاطفی هم دارد و درك مسئولیت ابتدا متوجه شناخت خود زن خواهد بود افزود: زنانی كه خودشان را نشناختند نیز دارای احساس درونی و عاطفه هستند و توجه همراه كرامت را نیز می‌خواهند؛ لذا زنان، نیازمند كرامت عاطفی هستند.

پژوهشگر حوزه زنان ضمن تأكید بر این مطلب كه هویت دارای بنای فطری است ادامه داد: اگر زنان بتوانند استانداردهای غیرواقعی را ارزشمند كنند فرزند و همسران خود را می‌توانند خط‌دهی كنند؛ چون دارای قدرت هستند.

وی افزود: استعمار برای اهداف خود در جوامع از ابزار زیادی از جمله زنان استفاده می‌كند؛ چراكه با بی‌هویت شدن زن می‌تواند جامعه بی‌هویت شود و فرزندش را در فضای غلط تربیت خواهد كرد.

روح‌افزا تصریح كرد: وقتی زن بامحبت مادری می‌تواند اثرگذار باشد بحث هویتی زن و غریزه مادری دارای اهمیت است و افرادی كه نمی‌خواهند خودشان و شخصیت واقعی خود را بروز دهند مجبور هستند در دایره محدودی حركت كنند و زن اگر هویت خود را از دست بدهد جامعه بی‌هویت خواهد شد؛ لذا باید الگوها به‌درستی انتخاب شود.

برنامه ساعت بیست و چهار و یك دقیقه با بررسی تاریخچه علوم‌شناختی و كاربردهای آن در حوزه‌های مختلف و شباهت و تفاوت‌هایی كه با حوزه‌های علوم روانی دارند، به بررسی شناسه‌ها، شاخص‌ها، تاكتیك‌ها و تكنیك‌های علوم‌شناختی در حوزه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و رسانه می‌پردازد. این برنامه دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها ساعت ۱۶: ۰۰ به مدت ۶۰ دقیقه روی موج اف‌ام ردیف ۱۰۳,۵ مگاهرتز به تهیه‌كنندگی نوشین رهگذر، سردبیری علیرضا داودی، اجرای كارشناسی معصومه نصیری، گویندگی سعید بارانی و هماهنگی مهدی تاجیك تقدیم مخاطبان فرهیخته رادیو گفت‌وگو می‌شود.

شبكه گفت‌وگو را علاوه بر امواج رادیو می‌توانید از طریق گیرنده‌های دیجیتالی، رادیو نما، اپلیكیشن ایران صدا و آدرس اینترنتی radiogoftogoo.ir نیز دریافت كنید. همچنین علاقه‌مندان می‌توانند از طریق شماره ۰۹۰۳۹۱۳۴۷۴۴ در پیام‌رسان‌های مجازی و سامانه پیامكی ۳۰۰۰۰۱۰۳۵ با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیو گفت‌وگو در ارتباط باشند.

خبرنگار : وحید فكری

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها