برنامه مدرسه تلویزیونی ایران که روز پنج‌شنبه ۱۰ مهر از شبکه‌ های آموزش، چهار و قرآن و معارف پخش می‌شود، اعلام شد.
کد خبر: ۱۲۷۸۰۳۴

به گزارش جام جم آنلاین، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران که روز پنج‌شنبه ۱۰ مهر از شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن و معارف پخش می‌شود، اعلام شد:

شبکه ‌آموزش

آموزش درس تربیت‌ بدنی
ساعت ۷:۴۵ تا ۸

فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش

ساعت ٨ تا ٨:٣٠ عربی رشته مشترک-پایه ۱۰ -فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت٨:٣٠ تا٩ دانش فنی تخصصی رشته شبکه و نرم افزار -پایه ۱۲ -فنی و حرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰ مراقبت از سلامت کودک -رشته تربیت کودک -پایه ۱۰ - کار و دانش

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵
نقشه کشی - رشته فنی رایانه -پایه ۱۰ - شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ اموزش نرم افزار کورل - رشته کامپیوتر - پایه۱۰- شاخه کار و دانش

ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ فارسی و نگارش پایه اول
ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ فارسی و نگارش پایه دوم
ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰ بازی و ریاضی پایه سوم
ساعت۱۲:۱۰ تا۱۲:۴۰ فارسی و نگارش پایه چهارم
ساعت۱۲:۴۰ تا۱۳:۱۰ علوم تجربی و تفکر پایه پنجم
ساعت۱۳:۱۰ تا۱۳:۴۰ فارسی و نگارش پایه ششم

متوسطه اول:


ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰ عربی/تدریس بخش دوم درس اول پایه هفتم
ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ عربی/تمرین های درس اول پایه هشتم
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ عربی/تمرین های درس اول پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه :

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :
طرح درس نویسی با رویکرد آموزش مجازی

متوسطه دوم :

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ امادگی دفاعی - پایه۱۰- مشترک تمام رشته ها

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ کار گاه کار آفرینی و تولید - پایه ۱۱- مشترک تمام رشته ها

ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ زیست شناسی ۱ - پایه ۱۰ -رشته علوم تجربی

ساعت ٢٠تا٢:٢۵ ریاضی ۱ /دنباله های حسابی و هندسی -پایه۱۰ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت٢٠:٢۵ تا٢:۵٠ فیزیک ۳ /سرعت متوسط- پایه ۱۲-رشته علوم تجربی

شبکه چهار

ساعت۷:۳۰درس ریاضی آمار۱پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۸ درس تاریخ۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۸:۳۰درس نگارش۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها.
ساعت۱۰:۱۵درس علوم وفنون ادبی۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.
ساعت۱۰:۴۵درس زبان خارجی۲پایه۱۱ مشترک تمام رشته ها.
ساعت۱۱:۱۵درس علوم وفنون ادبی۲پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی علوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۱:۴۵درس دین وزندگی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۱۲:۱۵درس هندسه۳ پایه۱۲رشته ریاضی فیریک.
ساعت۱۲:۴۵درس هندسه۲پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۳ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قرآن و معارف

ساعت۱۵درس عربی زبان قران۲پایه۱۱رشته علوم ومعارف

ساعت۱۵:۳۰درس عربی زبان قران۱پایه۱۰رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت۱۶درس عربی زبان قران۳پایه۱۲رشته علوم و معارف

ساعت۱۶:۳۰درس پیامهای آسمانی نهم درس اول متوسطه دوره اول.

ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها