برچسب ها - تطهیر پهلوی
در برنامه «امواج شبهه» مطرح شد؛
باتوجه به اینکه پهلوی‌ها می‌دانند پشتوانه مردمی ندارند، هر گاه فشارهای استکبار علیه ملت و انقلاب اسلامی ایران اوج می گیرد پهلوی ها دوباره به هوس حکومت در ایران می افتند و امروز بازمانده پهلوی اموال غارت شده ایرانیان را برای براندازی هزینه می‌کند و با استکبار جهانی هم راستا شدند که این نیز حکایت از وابستگی این خاندان منحوس به بیگانگان دارد.
کد خبر: ۱۴۰۰۸۸۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۸

در برنامه «امواج شبهه» مطرح شد؛
منافع توسعه یافتگی در دوران پهلوی برای مردم ایران نبود بلکه برای کشورهای استعمارگر منافع داشت لذا پهلوی ها و غرب‌گرایان در پی آنارشیسم در جامعه ایرانی هستند تا با ایجاد اعوجاج ذهنی، منافع آینده خودشان را کسب کنند.
کد خبر: ۱۳۹۶۹۴۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۶

در برنامه «امواج شبهه» مطرح شد؛
در رویکرد رسانه‌ ای تطهیر پهلوی ، دستاورد پهلوی‌ها مانند راه آهن برجسته شده و در پی این فرایند با ارائه دستاوردهای حداقلی روی اذهان مخاطب فعالیت می‌کنند چراکه دست‌نشانده غربی‌ها و آمریکا، آینده ایران را مورد هدف قرار داده است.
کد خبر: ۱۳۹۶۹۴۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۶

نیازمندی ها