jamejamonline
صفحه نخست عمومی کد خبر: ۶۳۴۳۶۱   ۲۱ دی ۱۳۹۲  |  ۰۹:۳۵

گزیده عناوین روزنامه‌های صبح شنبه

مخالفت خود‌روسازها با کاهش قیمت‌ها

۷

روزنامه‌های صبح امروز ایران مهمترین عناوین خبری صفحه اول خود را به مسائلی همچون مهلت یک هفته‌ای به وزارتخانه‌ها برای شناسایی ویژه‌خواران،اعتراف فرمانده تروریست‌ها در الانبار؛از آل‌ سعود دستور می‌گرفتیم، ابهامات هنرمندانه سخنان رئیس‌جمهور در جمع هنرمندان، جاه طلبی‌های هژمونیک غرب مانع عادی شدن روابط، به زنان آسیب‌دیده نگاه انسانی داشته باشیم،تصمیم دو قوه برای یارانه‌ها و... که برخی از آنها در زیر می‌آید.

مخالفت خود‌روسازها با کاهش قیمت‌ها

تهران امروز:مخالفت خود‌روسازها با کاهش قیمت‌ها

شورای رقابت و انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنند‌گان می‌گویند‌ مبنای قیمت‌گذاری خود‌رو ارز 3600 تومانی بود‌ه و قیمت خود‌رو‌ها باید‌ 20د‌رصد‌ کاهش یابد‌ اما د‌بیر انجمن خود‌روسازان می‌گوید‌: اگرچه قیمت ارز د‌ر بازار آزاد‌ به 3000تومان رسید‌ه اما مبنای فعلی قیمت‌گذاری خود‌روها براساس د‌لار 2500تومانی بود‌ه است

گروه اقتصاد‌: د‌ر حالی که سخنگوی د‌ولت به‌طور جد‌ی خواستار کاهش قیمت خود‌رو شد‌ه و اعلام کرد‌ه د‌ستگاه‌های ذی‌ربط را موظف به این کار می‌کنیم، احمد‌ نعمت‌بخش د‌بیر انجمن خود‌روسازان می‌گوید‌: اگرچه قیمت ارز د‌ر بازار آزاد‌ به 3000تومان رسید‌ه اما مبنای فعلی قیمت‌گذاری خود‌روها براساس ارز مباد‌له‌ای 2500 تومانی بود‌ه است. او با حالت کنایه اضافه می‌کند که‌ اگر سخنگوی د‌ولت بخواهد‌ با او جلسه‌ای برگزار می‌کنیم تا«براساس اطلاعات ناد‌رست» از کاهش قیمت خود‌رو سخن نگوید‌. این د‌ر حالی است که شورای رقابت و انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنند‌گان اعلام کرد‌ه‌اند‌ مبنای قیمت‌گذاری خودر‌و ارز 3600 تومانی بود‌ه و د‌ر حال حاضر قیمت خود‌رو‌ها حد‌اقل باید‌ 20 د‌رصد‌ کاهش یابد‌. کاهش قیمت خود‌رو، مطالبه‌ای که مصرف‌کنند‌گان و بخشی از د‌ولت بر آن تاکید‌ و از طرف د‌یگر خود‌روسازان با حمایت ضمنی وزارت صنعت، معد‌ن و تجارت د‌ر مقابل آن مقاومت می‌کنند‌.

د‌عوایی که چند‌ ماهی است شروع شد‌ه و هنوز هم هیچ کد‌ام از طرفین نتوانسته‌اند‌ پیروز آن باشند‌. پس از ایجاد‌ ثبات نسبی د‌ر بازار ارز انتظار عمومی آن بود که‌ قیمت خود‌روهای د‌اخلی پس از جهش یکباره‌ای که د‌اشتند‌ کاهش پید‌ا کند‌. بهانه اصلی خود‌روساز‌ها برای افزایش قیمت د‌ر اواخر سال 91 بالا رفتن قیمت ارز و ارز بری زیاد‌ تولید‌ خود‌رو بود‌. با این د‌ید‌گاه منطقی است که مصرف‌کنند‌گان انتظار د‌اشته باشند‌ با کاهش قیمت ارز تاثیر ویژه را د‌ر کاهش قیمت خود‌رو شاهد‌ باشند‌. این البته تنها د‌لیل شکل گرفتن این انتظار د‌ر بازار خود‌رو نیست.

د‌ر مذاکرات ژنو که به‌طور کل اقتصاد‌ را تا حد‌ی تحت‌تاثیر قرار د‌اد‌ یکی ار بند‌هایی که روی آن تاکید‌ شد‌ه رفع برخی تحریم‌ها د‌ر صنعت خود‌رو است. خود‌روسازهای مطرح خارجی هم که به ناچار از کشور خارج شد‌ه بود‌ند‌ اعلام آماد‌گی کرد‌ند‌ که د‌وباره به کشور برگرد‌ند‌. اما خود‌روسازها همچنان ساز گرانی می‌زنند‌. آنها با ارائه مستند‌اتی نعمت‌زاد‌ه وزیر صنعت و معد‌ن و تجارت را هم مجاب کرد‌ه‌اند‌ که از افزایش قیمت خودر‌و د‌فاع کند‌. از آن طرف انجمن حمایت از مصرف‌کنند‌گان معتقد‌ است قیمت خود‌رو حد‌اقل باید‌ 20 د‌رصد‌ کاهش یابد‌. شورای رقابت هم اعلام کرد‌ه قیمت‌ها باید‌ کاهش پید‌ا کند‌ چون قیمت ارز کاهش یافته است.

جد‌ید‌ترین اظهارنظر را هم محمد‌باقر نوبخت سخنگوی د‌ولت کرد‌ه و گفته که با توجه به شرایط اقتصاد‌ی فعلی انتطار این است که قیمت خود‌روهای د‌اخلی کاهش پید‌ا کند‌. اینها د‌ر حالی است که خبرهایی هم از افزایش تعد‌اد‌ تولید‌ خود‌رو منتشر می‌شود‌ که بر اساس قواعد‌ اقتصاد‌ی این افزایش تولید‌ که به معنی افزایش عرضه است باید‌ منتهی به کاهش قیمت شود‌ اما د‌ر عمل فعلا خبری از این اتفاق نیست.

امکان کاهش قیمت خود‌رو وجود‌ ند‌ارد‌

احمد‌ نعمت‌بخش د‌بیر انجمن خود‌روسازان با اشاره به اظهارات سخنگوی د‌ولت مبنی بر ضرورت کاهش قیمت خود‌رو، می‌گوید‌: «این اظهارات با واقعیت‌های صنعت خود‌رو همخوانی ند‌اشته و غبر قابل اجراست.سخنگوی د‌ولت پیش از این نیز د‌ر ابتد‌ای تشکیل د‌ولت و به عنوان مشاور رئیس‌جمهوری سخنان مشابهی را مطرح کرد‌ه بود‌. د‌ر همان زمان د‌ر رابطه با قیمت خود‌روها با سخنگوی د‌ولت مکاتبه کرد‌یم، پس از آن جلسه‌ای برگزار و طی ‌آن وضعیت صنعت خود‌رو تشریح و میزان ضرر و زیان خود‌روسازان اعلام شد‌.»

این درحالی است که نوبخت گفته بود دستگاه‌ها را به کاهش قیمت خودرو موظف خواهیم کرد. اینکه برخی از واحدهای تولیدی صعود قیمت دلار و افزایش قیمت‌ها را بر محصولات خود اعمال می‌کنند، اما وقتی شاهد پایین آمدن نرخ دلار و کاهش میزان تورم هستیم این واحدها در برابر کاهش قیمت‌ها مقاومت می‌کنند، دولت قطعا در این شرایط در کنار مردم است. لذا تا وقتی تورم به سمت کاهش می‌رود و شاهد کاهش قیمت ارز هستیم واحدهای تولیدی هم باید قیمت‌های خود را کاهش دهند. سخنگوی دولت تاکید کرده بود درخصوص قیمت خودروها، دستگاه‌ها را موظف خواهیم کرد با توجه به کاهش قیمت ارز، قیمت‌ها را کاهش دهند.

اما دبیر انجمن خودروسازان می‌افزاید: «سخنگوی دولت اخیرا نیز مجددا از ضرورت کاهش قیمت خودرو به دلیل افت نرخ ارز سخن گفته است. این در حالی است که اگرچه قیمت ارز در بازار آزاد به 3000 تومان رسیده اما مبنای فعلی قیمت‌گذاری خودروها براساس ارز مبادله‌ای 2500 تومانی بوده است.» نعمت‌بخش با بیان اینکه بنابراین حتی اگر قیمت دلار آزاد به 2500 تومان نیز برسد قیمت خودرو کاهش نخواهد یافت، می‌گوید: علاوه بر آن با فرض استفاده خودروسازان از ارز 2500 تومانی نیز به دلیل نادرست بودن قیمت‌های پایه، تولید خودروها همچنان زیان‌ده خواهد بود. او می‌گوید: امیدواریم سخنگوی دولت جلسه‌ای را در این رابطه برگزار کند تا مجددا با ارائه مستندات وضعیت صنعت خودرو و زیان‌دهی خودروسازان را تشریح کنیم تا وی براساس اطلاعات نادرست از کاهش قیمت خودرو سخن نگوید. علاوه بر آن امیدواریم که دولت براساس تبصره 2 ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه ضرر و زیان 5 هزار میلیارد تومانی خودروسازان را که ناشی از جلوگیری از واقعی شدن قیمت خودروها در دولت قبلی و فعلی است پرداخت کند.

ارز 3600 یا 2500 مسئله این است

در شرایطی که گزارش‌های دولتی حکایت از کاهش نرخ تورم دارد و در کنار این موضوع با کاهش نرخ ارز نیز روبه‌رو هستیم، کاهش قیمت کالاها که قبلا قیمت آنها به بهانه نوسان نرخ ارز و تورم سر به فلک گذاشته بود، امری ضروری است. این در حالی است که ظاهرا هیچ دستگاه متولی و ناظری برای این قضیه وجود ندارد و در این میان برخی تولیدکنندگان، واردکنندگان و فروشندگان همچنان به تاخت و تاز خود در قیمت‌گذاری محصولات ادامه می‌دهند.این موضوع در عرضه مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌های داخلی و همچنین فروش تولیدات آنها دیده می‌شود. که خودرو یکی از آن‌هاست.

عیسی امامی، عضو ناظر شورای رقابت در این مورد به فارس می‌گوید: با توجه به کاهش نرخ تورم و با پایین آمدن نرخ ارز، قیمت خودروها باید مورد بازنگری قرار گیرد که این موضوع در شورای رقابت بررسی خواهد شد. او می‌گوید: «قیمت‌گذاری خودرو بر اساس نرخ ارز 3600 تومانی تعیین شده که در حال حاضر با توجه به کاهش نرخ ارز باید مورد بازنگری قرار گیرد». این دقیقا همان نقطه اختلاف بین دولت و خودروسازهاست. نعمت بخش در جواب به نوبخت روی این موضوع دست گذاشته و مدعی است که نرخ ارز برای خودروساز‌ها آن موقع 2500 تومان در نظر گرفته شده بود اما این عضو شورای رقابت از ارز 3600 تومان سخن می‌گوید. این مسئله با توجه به کاهش قیمت ارز به زیر 3000 تومان در صورتی که تکلیفش روشن شود می‌تواند تاثیر زیادی در قیمت‌گذاری خودرو داشته باشد.

اگر ادعای خودروسازان درست است و مبنای قیمت‌گذاری واقعا ارز 3600 تومان بوده باشد در شرایط فعلی باید شاهد کاهش حداقل 30 درصدی قیمت‌ها باشیم. در عین حال طبق اعلام دولت، نرخ تورم نیز کاهش یافته که باید قیمت جدید خودروها بر این اساس تعیین شود.عضو ناظر شورای رقابت با تاکید بر لزوم تعیین قیمت خودروها بر اساس ارز 2650 تومانی، می‌گوید: ‌نرخ ارز در بودجه سال آینده 2650‌تومان تعیین شده و قیمت خودرو نیز باید بر این اساس تعیین شود. همزمان با این مباحث انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان نیز در هفته‌ای که گذشت کاهش 20 درصدی قیمت خودرو را بر اساس کاهش نرخ ارز به 2650 تومان خواستار شد. این انجمن از خودروسازان تقاضا دارد تا نسبت به تطبیق قیمت خودروهای تولیدی و کاهش آن، اقدام جدی انجام دهند.

این انجمن در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: قیمت خودروهای تولیدی در داخل کشور بر پایه ارز 3600 تومانی تعیین شده است که با توجه به کاهش قیمت ارز، توجیهی ندارد و باید مورد بازنگری قرار گیرد. با توجه به اینکه مورد تاکید شورای رقابت قرار گرفته است و همچنین مطابق برآوردهای انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان، تعیین قیمت خودرو بر اساس نرخ ارز 2650 تومانی باید به کاهش قیمت خودرو تا حدود 20 درصد منجر شود.

قیمت‌ها بدون حساب کتاب بالا رفته

منصور آرامی نماینده مجلس در این باره می‌گوید: نگاه صرفا درآمدزایی به صنعت خودروسازی داخل موجب شده است که قیمت محصولات تولیدی این شرکت‌ها بدون حساب و کتاب مشخصی افزایش پیدا کند و خودرو که متعلق به 3 دهه قبل اروپا و جهان است همچنان در کشور تولید شده و با قیمت بسیار بالا به مردم فروخته شود. مردم نیز ناگزیر از این وضعیت، مجبورند که این خودرو‌ها را خریداری کرده و از آنها استفاده کنند.

جام جم

«باغ سرهنگ» امشب به بار می‌نشین
رهبر معظم انقلاب تاکید کردند: عبور از مشکلات با تکیه بر توانایی‌های داخلی
مذاکره کننده ارشد ایران خبر داد: رفع تمام اختلاف‌نظر‌ها بین ایران و 1+5
مهلت یک هفته‌ای به وزارتخانه‌ها برای شناسایی ویژه‌خواران

خراسان

روشن‌شدن دشمنی مسئولان آمریکا از برکات مذاکرات بود
گزارش ها از نشست روحانی با کمیسیون تلفیق درباره مرحله دوم هدفمندی
شهادت‌طلبی نوجوان پاکستانی برای نجات جان 2000 دانش آموز از حمله انتحاری

کیهان

رهبر انقلاب در دیدار پرشور مردم قم تبیین فرمودند مذاکرات هسته‌ای نشان دادآمریکا قابل اعتماد نیست
پایان مذاکرات کارشناسی ایران و 5+1 اجرای توافقنامه ژنو به تصویب پایتخت‌ها موکول شد
سلب مسئولیت بانک مرکزی از 2 بانک و 6 موسسه مالی اعتباری
اعتراف فرمانده تروریست‌ها در الانبار؛از آل‌ سعود دستور می‌گرفتیم

جوان

رهبر معظم انقلاب در دیدار هزاران نفر از مردم قم: مذاکره با شیطان برای رفع شر اوست
در پایان مذاکرات دوروزه عراقچی- اشمید به دست آمد توافق دیپلماتیک برای اجرای توافق ژنو
برخلاف شعارهای رنگارنگ حوزه سلامت مطرح شد زمزمه افزایش 66 درصدی تعرفه‌های پزشکی
ابهامات هنرمندانه سخنان رئیس‌جمهور در جمع هنرمندان

جمهوری اسلامی

رهبر انقلاب در دیدار پرشور هزاران نفر از مردم قم:برای رفع مشکلات باید به نیروی درونی ملت توجه شود
سقف وام مسکن‌ زوج‌های جوان؛ 60 میلیون تومان تعیین شد
پوتین در گفتگوی تلفنی با حسن روحانی: روسیه معتقد است ایران باید در کنفرانس ژنو2 حضور داشته باشد
مذاکره‌کننده ارشد ایران خبرداد: پایان مذاکرات موفقیت آمیز کارشناسی ایران و 1+5 ودستیابی به توافق

رسالت

یکی کردن هنرمند ارزشی و غیر ارزشی کاسبی است
روحانی:تقسیم هنرمندان به ارزشی و غیر ارزشی بی معناست
دولت هنر را از دست خائنان دور کند
رهبر انقلاب:مذاکرات اخیر دشمنی و ناتوانی آمریکا را نشان داد

سیاست روز

آشکار شدن دشمنی امریکا با ایران و اسلام از برکات مذاکرات بود
 جاه طلبی‌های هژمونیک غرب مانع عادی شدن روابط
پوتین: نقش سازنده رهبری ایران توانست کمک شایانی به دستیابی توافق هسته‌ای کند
پایتخت‌ها تصمیم‌گیر نهایی نحوه اجرایی شدن توافقات

وطن امروز

رهبر انقلاب: دشمنی آمریکا روشن شد
نمایندگان مجلس پیگیری می‌کنند  رانت650 میلیون یورویی
گزارش یک مرکز معتبر مطالعات منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی نشان داد  توسعه یک تریلیون دلاری تسلیحات هسته‌ای آمریکا
رحیم پورازغدی در جشنواره عمار:آنها که می‌گویند هنرارزشی و غیرارزشی نداریم دغدغه ریاست دارند

تهران امروز

مذاکرات هسته‌ای د‌ر ژنو- تحرک برای تحریم ایران د‌ر سنا
مذاکرات، د‌شمنی و ناتوانی آمریکا را نشان د‌اد‌
مخالفت خود‌روسازها با کاهش قیمت‌ها
د‌ولت و مجلس د‌ر آستانه توافق یارانه‌‌ای

قانون

هشدار کاخ سفید به سناتور‌ها درباره تحریم ایران: اگر خواهان جنگید بگویید
«ایرانسل» همچنان پیام‌های «فینگلیش» می‌فرستد
به زنان آسیب‌دیده نگاه انسانی داشته باشیم
مذاکرات، دشمنی و ناتوانی آمریکا را نشان داد

شرق

گزارش «شرق» از بازتاب‌های دیدار به‌یادماندنی «کارت سبز» هنرمندان به روحانی
نطق مطهری در چارچوب ایفای وظایف نمایندگی‌ بود
مقام‌معظم‌رهبری تاکید کردند مذاکره با آمریکای شیطان برای رفع شرّ او
محمدرضا خاتمی: از سال 84 عبرت گرفته‌ایم

آرمان

آیت الله هاشمی رفسنجانی:   روحانی از مواضعش عقب‌نشینی نکرده است
راهکارهای غیرموثر دولت برای کنترل فساد
مردان دیروز احمدی‌نژاد؛ مدیران امروز قالیباف
دروغگویی ریشه تمام فسادهای اقتصادی است

ابتکار

معاون اول رئیس جمهوربه دستگاه‌های دولتی بخشنامه کرد؛ مهلت یک هفته ای برای معرفی ویژه خواران
رهبر معظم انقلاب در دیدار هزاران نفر از مردم قم:مصلحت بدانیم با این شیطان برای رفع شرّش مذاکره می‌کنیم
جزئیات تازه از 35 میلیونی شدن وام مسکن؛ این مصوبه بازار مسکن را تکان می دهد
تحصیل خصوصی و یک بام و دو هوای شهریه‌ها؛ مدارس غیرانتفاعی ارزان در راه است

مردم سالاری

سخنگوی شورای امنیت کاخ سفید خطاب به سناتورهای حامی تحریم علیه ایران: اوباما دیپلماسی را بر جنگ مقدم می داند
دو میلیون بازدید از منشور حقوق شهروندی
مروری بر مفاد و مواد پیش نویس منشور حقوق شهروندی منشوری برای نهادینه کردن حقوق شهروندی
مروری بر اعلامیه‌ها، اسناد و کنوانسیون‌ها در حوزه حقوق بشر حقـوق بشـر، میـراث مشـترک بشـریت

حمایت

رهبر معظم انقلاب: برای رفع مشکلات باید به نیروی درونی توجه شود
رییس دیوان عدالت اداری مطرح کرد: برخورد عقلانی عامل جلوگیری از اختلاف
 پوتین در گفت‌وگوی تلفنی با روحانی مطرح کرد؛ ضرورت حضور ایران در کنفرانس ژنو 2-  
در گفت‌و‌گو با کارشناسان حقوقی و قضایی بررسی شد: چارچوب‌های قانونی برخورد با تکدی‌گری

دنیای اقتصاد

دستورالعمل آزادسازی خرید و فروش مسکن مهر ابلاغ شد کلید معاملات ثانویه مسکن مهر
تصمیم دو قوه برای یارانه‌ها
معاون اول رئیس‌جمهور بخشنامه صادر کرد فاز عملیاتی شناسایی ویژه‌خواران
واکنش شدید به زمزمه تحریم‌های جدید کاخ سفید: سنا دنبال جنگ است؟

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
عال
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۴۸ - ۱۳۹۲/۱۰/۲۱
برای خودرو سازها این بمنزله مرگ تدریجیه.میتونن به كشورهای دیگه ارزون بدن ولی به ایران یه جور مرگه
۰
۰
بابك
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۲۶ - ۱۳۹۲/۱۰/۲۱
فقط یك راه برای كاهش قیمت خودرو وجود دارد كه باید واردات خودرو را ازاد كنند انوقت خودرو سازان داخلی كاسه چه كنم چه كنم دست می گیرند و برای فروش محصولات خود باید التماس كنند....
۰
۰
ایرانی
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۵۱ - ۱۳۹۲/۱۰/۲۱
خودورسازان مزه پول مفت و بی زحمت به دهانشان مزه كرده و متاسفانه كسی هم جلودارشان نیست !!! برای وزارت صنعت متاسفیم كه از مصرف كننده در مقابل صنعت پرتوقع و انحصاری خودرو حمایت نمی كند !!َ
۰
۰
جواد
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۵۵ - ۱۳۹۲/۱۰/۲۱
خودروهای بی كیفیت داخلی رایگان هم گران است
۰
۰
هادی
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۵۶ - ۱۳۹۲/۱۰/۲۱
خودرو ساز ها وقتی كه میخوان قیمت خودرو رو بالا ببرن میگن ارز مبادله ای به خودرو ساز نمیدن ولی وقتی كه باید قیمت هارو پایین بیارن میگن خودرو با ارز مبادله ای داره تولید میشه و نیاز به كاهش نیست كه اینم در نوع خودش جالبه
۰
۰
حبیب
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۰۱ - ۱۳۹۲/۱۰/۲۱
بهترین روش برای مبارزه با گرونفروشی خودرو دركشور ، نخریدن آن برای چند ماهه.
۰
۰
عتال
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۲۹ - ۱۳۹۲/۱۰/۲۱
برن خودروهای خارجی رو نگاه كنن ببینن چطور ساخته میشه حالا حالا خراب نمیشه فقط برای بنزین زدن ماشینو میبرن ولی ما به محض خرید یك ماشین نو همیشه و در همه حال فقط باید فكر تعمیرگاه باشیم كه فلان جاش خرابه،فلان دستگاه دسته دوم ،فلان سیستمش كار نمیكنه و خیلی چیزهای دیگه .بازهم میگن كه ارزون نمیكنیم .خدا كنه اینقد مردم نخرن تو دستتون باد كنه
۰
۰

یادداشت

بیشتر
خوزستان نیازمند مدیریت صحیح است

خوزستان نیازمند مدیریت صحیح است

رهبر معظم انقلاب دیروز در بیانات‌شان به موضوع پیگیری مشکلات استان خوزستان و همچنین بی‌تدبیری‌ هایی که در جریان معضلات این استان صورت گرفته اشاره کردند.

گفتگو

بیشتر
كودكان دلتایی؛ مبتلا و ناقل

بررسی‌ها نشان می‌دهد سویه دلتای ویروس كرونا نسبت به انواع قبلی مسری‌تر بوده و كودكان بیشتری را به‌صورت علامت‌دار مبتلا می‌كند

كودكان دلتایی؛ مبتلا و ناقل

پیشنهاد سردبیر

بیشتر
وضعیت قرمز گیشه

سینما سال جدید را هم با بحران شروع کرده و ظاهرا مردم هنوز رغبتی به فیلم دیدن ندارند

وضعیت قرمز گیشه

پیشخوان

بیشتر