مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی خبر داد؛

تخصیص نزدیک به ۵۰ درصد اعتبارات مصوب سفر رییس جمهور در حوزه آب

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی از تخصیص ۴۹.۶۶ درصدی اعتبارات مصوب سفر رییس جمهور در حوزه آب استان خبر داد و گفت: از مجموع سه هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان مصوب برای این حوزه، تا پایان اردیبهشت امسال یکهزار و ۸۱۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان تخصیص یافته است.
کد خبر: ۱۴۰۹۷۵۰

جام جم آنلاین آذربایجان شرقی: یوسف غفارزاده در گفت و گو با خبرنگاران، به هزینه کرد این اعتبارات در ۱۱ پروژه شامل سد گرمی چای، سد پیغام چای، آبرسانی به میانه، آبرسانی به مرند، شبکه آبرسانی و زهکشی سهند، شبکه آبیاری و زهکشی آیدوغموش میانه، سد حاجیلر چای، بهره برداری از رودخانه ارس، سد ونیار، سد شهریار و شبکه زهکشی سد خداآفرین و قیزقلعه سی اشاره و اظهار کرد: از مجموع اعتبارات مصوب، ۳۰۰ میلیارد تومان تعهد سازمان مدیریت آذربایجان شرقی، یکهزار و ۹۲۰ میلیارد تومان تعهد سازمان برنامه کشور، ۵۷۰ میلیارد تومان تعهد دستگاه اجرایی، ۴۷۰ میلیارد تومان از محل ماده ۵۶ و ۴۰۰ میلیارد تومان نیز از محل نهادهای حمایتی و مشارکت مردمی است.

وی به اعتبارات تخصیص یافته در یکسال گذشته در این حوزه اشاره کرد و گفت: از مجموع یکهزار و ۸۱۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومانی که تخصیص یافته یکهزار و ۷۷۹ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان که یک هزار و ۵۲۸ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان آن به صورت نقد و ۲۵۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان آن به صورت اسناد خزانه از محل سازمان برنامه و ۳۸ میلیارد تومان از منابع داخلی وزارتخانه تخصیص یافته است.

غفارزاده بیان کرد: مجوز یکهزار و ۶۳۹ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان از اعتبارات تخصیص یافته به حوزه آب آذربایجان شرقی از دستگاه ها و منابع مختلف دریافت شده که یکهزار و ۳۵۰ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان به صورت نقد و ۲۵۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به صورت اسناد خزانه از سازمان برنامه و ۳۸ میلیارد تومان از محل دستگاه اجرایی و منابع داخلی وزارتخانه دریافت شده است.

وی مجموع اعتبار جذب شده در این حوزه را ۸۱۶ میلیارد و ۵۹۰ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: ۶۴۰ میلیارد و ۶۱۰ میلیون تومان از رقم جذب شده به صورت نقد و ۱۴۳ میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان به صورت اسناد خزانه از سازمان برنامه جذب و در پروژه ها هزینه شده و ۳۲ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان نیز از محل دستگاه اجرای و منابع داخلی وزارتخانه در این پروژه ها تزریق شده است.

تصویب ۴۵۰ میلیارد تومان برای تکمیل سد گرمی چای

سد گرمی چای که کار ساخت آن از سال ۱۳۸۶ آغاز و به دلیل کمبود اعتبار تعطیل شده بود قرار بود با ۲۷.۵ میلیارد تومان به بهره برداری برسد که به دلیل طولانی شدن مدت زمان اجرای طرح و همچنین واریز نشدن به موقع اعتبارات در دولت های قبلی، در حال حاضر هزینه بروز شده برای تکمیل آن به یک هزار میلیارد تومان رسیده با تصویب اعتبار ۴۵۰ میلیارد تومانی در سفر نخست رییس جمهور به آذربایجان شرقی، دوباره فعال شد و قرار است تا پایان سال به صورت کامل به بهره برداری برسد.

غفارزاده در مورد اعتبارات مصوب برای این طرح، گفت: از مجموع ۴۵۰ میلیارد تومانی که برای این سد مصوب شده ۲۳۰ میلیارد تومان از محل سازمان برنامه کشور و ۲۲۰ میلیارد تومان از محل ماده ۵۶ تامین می شود که تاکنون ۱۳۵ میلیارد و ۴۰ میلیون تومان به صورت نقد و ۲۵ میلیارد تومان به صورت اسناد خزانه و در مجموع ۱۶۰ میلیارد و ۴۰ میلیون تومان از محل سازمان برنامه کشور تخصیص یافته و مجوز ۱۳۰ میلیارد تومان از محل سازمان برنامه به صورت نقد و اسناد خزانه دریافت شده است.

وی بیان کرد: تاکنون ۸۷ میلیارد و ۲۳۰ میلیون ریال برای این سد از محل سازمان برنامه کشور جذب شده که ۶۲ میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان آن نقد و ۲۵ میلیارد تومان آن به صورت اسناد خزانه است.

تخصیص ۱۱۷ میلیارد تومانی برای تکمیل سد پیغام چای کلیبر

به گفته غفارزاده در جریان سفر رییس جمهور، برای سد پیغام چای کلیبر  ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب شد که ۱۰۰ میلیارد تومان آن در تعهد سازمان برنامه کشور، ۲۵۰ میلیارد تومان در تعهد دستگاه اجرایی و ۱۵۰ میلیارد تومان نیز از محل ماده ۵۶ بود که حدود ۱۱۷ میلیارد تومان آن تخصیص یافته و سازمان برنامه ۹۷.۳ میلیارد تومان را به صورت نقد و اسناد خزانه و دستگاه اجرایی ۲۰ میلیارد تومان را تخصیص داده است.

وی بیان کرد: مجوز دریافت همین میزان اعتبار نیز دریافت شده و ۶۲.۷ میلیارد تومان شامل ۴۱.۸ میلیارد تومان از سوی سازمان برنامه و ۱۹.۹۹ میلیارد تومان از محل دستگاه اجرایی جذب و در پروژه هزینه شده است.

رفع تنش آبی میانه در فصل تابستان به بهره برداری از طرح آبرسانی به این شهر

این طرح نیز که همزمان با سد گرمی چای در سال ۸۶ آغاز شده تا سال ۹۳ به دلیل نبود اعتبار به طور کامل راکد ماند و هرچند اقداماتی در بین سال های ۹۳ تا ۹۷ صورت گرفت اما پیشرفت چندانی نداشت و این در حالی بود که کمیت و کیفیت آب شرب میانه بسیار پایین بود و در فص گرما، تامین آب شرب این شهر با مشکل مواجه می شد.

در دور نخست سفر رییس جمهور به استان، رفع سریع این مشکل در دستور کار قرار گرفت که با تخصیص اعتبار، تصفیه خانه و خط انتقال آن آماده بهره برداری شد و ظرف روزهای آینده این طرح که شامل فاز اول سد گرمی چای، تصفیه خانه و خط انتقال ۴۹.۵ کیلومتری است به بهره برداری می رسد.

غفارزاده میزان اعتبار مصوب برای طرح آبرسانی به میانه را ۸۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: ۵۰ میلیارد تومان این طرح را سازمان برنامه و ۳۰ میلیارد تومان را دستگاه اجرایی تعهد کرده که تاکنون ۴۷.۴۸ ملیارد تومان آن جذب و در طرح هزینه شده که حدود ۴۲.۶ میلیارد تومان آن از سوی سازمان برنامه و چهار میلیارد تومان از منابع داخلی وزارتخانه و دستگاه اجرایی تامین و پرداخت شده است.

تخصیص ۸۰ میلیارد تومانی برای تکمیل آبرسانی به مرند

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی از تخصیص ۸۰ میلیارد تومان برای تکمیل طرح آبرسانی مرند خبرداد و گفت: ۴۰ میلیارد تومان از این رقم در تعهد سازمان برنامه کشور و ۴۰ میلیارد تومان در تعهد دستگاه اجرایی است.

غفارزاده افزود: تاکنون ۵۷ میلیارد تومان از مجموع اعتبارات مصوب و از محل سازمان برنامه کشور تخصیص یافته و مجوز آن نیز دریافت شده که ۱۷.۱۳ میلیارد تومان از این ارقام جذب و در پروژه هزینه شده است.

جذب ۳۷.۰۶ میلیارد تومانی برای تکمیل شبکه آبیاری و زهکشی سهند

غفارزاده از اختصاص ۴۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل طرح آبیاری و زهکشی سهند در سفر رییس جمهور به استان خبرداد و گفت: ۱۵۰ میلیارد تومان از این اعتبار در تعهد سازمان مدیریت استان، ۱۵۰ میلیارد تومان در تعهد سازمان برنامه کشور و ۱۰۰ میلیارد تومان از محل نهادهای حمایتی است.

وی اضافه کرد: تاکنون ۵۷.۱۳ میلیارد تومان از این اعتبارات از محل سازمان برنامه کشور تخصیص یافته و مجوز همین رقم نیز دریافت و ۳۷.۰۶ میلیارد تومان جذب و در پروژه هزینه شده است.

اراضی طرح و توسعه شبکه پایاب سد سهند در قالب پنج واحد عمرانی به وسعت هفت هزار و ۵۰۰ هکتار در دو طرف جاده هشترود - مراغه و در مجاورت رودخانه قرانقو واقع شده است.

تکمیل شبکه آبیاری و زهکشی آیدوغموش میانه

عملیات اجرایی فاز اول شبکه های اصلی و فرعی به مساحت ۱۰ هزار هکتار از اراضی پایاب سد آیدوغموش در سال ۱۳۹۶ آغاز شده و به رغم سپری شدن بیش از ۱۵ سال از افتتاح سد، هنوز شبکه آبیاری و زهکشی این سد تکمیل نشده است.

سد آیدوغموش ۱۳۰ میلیون متر مکعب ظرفیت دارد که با صرف ۳۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۸۵ و با هدف تأمین آب زراعی در پایاب سد به بهره برداری رسید.

به گفته غفارزاده ۳۰۰ میلیارد تومان در سفر رییس جمهور به این طرح مهم اختصاص یافت که ۱۰۰ میلیارد تومان آن در تعهد سازمان مدیریت استان، ۱۵۰ میلیارد تومان در تعهد سازمان برنامه کشور و ۵۰ میلیارد تومان مربوط به نهادهای حمایتی و مشارکت های مردمی است.

وی اضافه کرد: از مجموع این اعتبارات، ۴۹.۴ میلیارد تومان از محل سازمان برنامه کشور به صورت نقد و اسناد خزانه اختصاص یافته که مجوز همین رقم نیز دریافت شده است که ۳۰.۸۱ میلیارد تومان آن جذب و در پروژه هزینه شده است.

تخصیص و جذب بیشترین اعتبار برای شبکه آبیاری و زهکشی خداآفرین

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی به اهمیت طرح آبیاری و زهکشی سد خداآفرین و قیزقلعه سی و اشتغالزایی بالای این طرح اشاره کرد و گفت: برای این طرح که دربرگیری آن از نظر وسعت و اشتغالزایی بالاست در سفر رییس جمهور ۷۰۰ میلیارد تومان مصوب شد که ۶۰۰ میلیارد تومان ان در تعهد سازمان برنامه کشور و ۱۰۰ میلیارد تومان آن در تعهد دستگاه اجرایی است.

غفارزاده گفت: از این اعتبار حدود ۶۴۳.۲۲ میلیارد تومان از محل تعهدات سازمان برنامه تخصیص یافته و مجوز همین میزان نیز دریافت شده است و تاکنون ۲۹۶.۲ میلیارد تومان به صورت نقد و اسناد خزانه از سوی سازمان برنامه پرداخت شده که در پروژه جذب و هزینه شده است.

تخصیص ۱۵۰ میلیارد تومان برای طرح توسعه بهره برداری از رودخانه ارس

غفارزاده با بیان اینکه هدف از اجرای طرح توسعه بهره برداری ارس، ذراستفاده از حقابه جمهوری اسلامی ایران و استفاده حداکثری از پتانسیل آبی رودخانه ‌های مرزی، تامین آب کشاورزی و ایجاد شبکه آبیاری و زهکشی به میزان ۱۶ هزار و ۱۷۰ هکتار با حجم آب قابل برنامه ریزی ۱۰۲ میلیون مترمکعب در سال است گفت: برای این طرح در جریان سفر رییس جمهور ۱۵۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شد.

وی ادامه داد: تخصیص این اعتبار از تعهدات سازمان برنامه بوده که تاکنون بیش از این مبلغ تخصیص یافته و مجور دریافت شده و ۹۲.۱۹ میلیارد تومان از سوی این سازمان به صورت نقد و اسناد خزانه جذب و پرداخت شده است.

سدهای حاجیلر چای، ونیار و شهریار با هزار میلیارد تومان تکمیل می شود

غفارزاده با بیان اینکه اعتبار مصوب سفر رییس جمهور برای سدهای حاجیلرچای، ونیار و شهریار یک هزار میلیارد است گفت: از اعتبار مصوب یکصد میلیارد تومان برای سد حاجیلرچای، ۴۰۰ میلیارد تومان برای ونیار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای سد شهریار است که از سوی سازمان برنامه، دستگاه اجرایی، ماده ۵۶ و نهادهای حمایتی تامین می سود.

وی افزود: اعتبار تخصیص یافته برای این سه سد، حدود ۳۹۰ میلیارد تومان است که حدود ۳۲۰ میلیارد تومان آن دریافت و ۱۵۰ میلیارد تومان آن جذب و در پروژه های هزینه شده است.

رییس جمهور در بیست و سومین دوره سفرهای استانی خود، ۱۲ خردادماه سال ۱۴۰۱ به آذربایجان شرقی سفر کرد که نتیجه این سفر تصویب ۱۷۵ مصوبه با اعتبار ۱۹.۹۴۸ همت (هزار میلیارد تومان) بود که مقرر شد در یک دوره سه ساله پرداخت شود.

 

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها