استاندار کردستان گفت: نهادینەکردن فرهنگ رانندگی در جامعە از طریق فرهنگ و رسانە امکان‌پذیر است.
کد خبر: ۱۳۷۰۲۵۰

 کردستان-جام جم آنلاین- اسماعیل زارعی کوشا درجلسه کمیسیون ایمنی راەهای کردستان افزود: طرح انسجام آموزش و فرهنگ‌سازی ایمنی راەها، طرح کامل و جامعی است کە می‌تواند از سوی استان کردستان بە شورای عالی ابلاغ و در سایر استان‌ها اجرایی شود.

زارعی کوشا در ادامه تصریح کرد: امروزە فرهنگ سازی باتوجە بە گستردگی ابزارهای ارتباطی و رسانەای فقط  از طریق رسانە ها  امکان پذیر می باشد که نمونە بارز آن فرهنگ استفادە از کمربند ایمنی توسط رانندگان می باشد.

وی خاطرنشان کرد: استفادە از زبان هنر، فضای مجازی و ساخت  انیمیشن‌هابا موضوع فرهنگ رانندگی و‌نهادینه کردن آن سبب آگاە‌سازی و فرهنگ‌سازی دربین اقشار مختلف جامعه خواهد شد.

استاندار کردستان با اشارە بە افزایش تصادفات رانندگی افزود: از بین رفتن یک فرد ازجامعە میلیاردها تومان هزینە را برای جامعه به دنبال داشته و همچنین لطمات جبران ناپذیری به جامعه و‌خانواده متوفی وارد میکند.

زارعی کوشا در ادامە سخنان خود با تاکید بر این موضوع کە همە دستگاەها باید در این موضوع ورود پیدا کنند، ادامە داد: مشارکت سازمان بیمەای در بحث فرهنگ‌سازی رانندگی در جامعە و کاهش آمار تصادفات بە نفع خود نظام بیمەای است.

استاندار کردستان در پایان سخنان خود بە سفر رئیس جمهور بە کردستان اشارە کرد و افزود: بیشترین مصوبات ما در سفر ریاست جمهوری در بحث راەها می باشد کە تخصیص اعتبار آن تا اوایل تیر ماە ابلاغ خواهد شد و این امر عمران و آبادانی استان را بە دنبال خواهد داشت.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها