پرتاب چکش حادثه آفرید!

پرتاب ورزشکار کویتی در رقابت‌های هانگژو منحرف و به پای مسئول فنی مسابقات برخورد کرد.
کد خبر: ۱۴۲۴۵۰۱

بر اثر این پرتاب ورزشکار کویتی پای مسئول فنی مسابقات دچارمصدومیت شدید گردید و مجبور شدند وی را به بیمارستان منتقل کنند.

پرتاب چکش حادثه آفرید!

newsQrCode

نیازمندی ها