از بسیجی و شخصیت متصف به این ارزش، سه گروه ارزش ها و صفات را می توان برشمرد: الف- ایمان و آمادگی ب- كوشش و شكیبایی پ- عشق و گذشت. یك جمع و فضایی كه این سه عنصر برجسته را در خود جای دهد، اطلاق نام بسیجی و بسیجی گونه بر آن درست می باشد.
کد خبر: ۱۲۹۰۰۵۰

استحکام و پایداری خانه و خانواده

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حوزه؛ كوچك ترین واحد اجتماعی كه در معنا و كاركردهای بسیاری، مهم و تأثیرگذار است، خانواده می باشد. این واحد به ظاهر كوچك، بنیان بسیاری از پدیده ها و امور را در آینده رقم می زند. در واقع با عنایت به این جزء از اجتماع، از معضلات فراوان و گوناگونی كه در آینده به وقوع خواهند پیوست، پیش گیری شده و در نقطۀ مقابل می توان زمینۀ شكل گیری صفات و ارزش های پسندیده را در آن جست وجو نمود.

یك خانواده در تعریف شكلی و ظاهری آن، از در كنار هم قرار گرفتن دو یا چند نفر از افراد، تحت عنوان و قراردادهای معینی به وجود می آید. اما آن چه تعریف و توصیف واقعی یك خانواده را بیان می كند، بر روابط و كاركردهای برخاسته از آن برمی گردد؛ چرا كه اگر افرادی در كنار هم زندگی كنند ولی از روابط و تعامل بین آن ها خبری نباشد، نمی توان آن جمع را یك خانواده تلقی نمود.

معنا و مفهوم خانواده در گرو ارتباطات و پیوندهای متعامل افراد آن است.

با توجه به آن چه گفته شد امروزه در جهان پیرامون و كشورهای گوناگون، خانواده ها آن چنان چندگانگی ای پیدا نموده اند كه تقسیم بندی آن ها بسی سخت شده است؛ ازاین رو صرف نظر از كشورهای دیگر، باید گفت كه خانواده ها را می توان در یك تقسیم بندی كلی به سه گروه متمایز اختصاص داد. یك دسته بر محور میانه و حد وسط حركت می كنند كه می توان آنان را خانواده های معتدل و به سامان نامید. گروهی دیگر از حد میانه و معتدل، رو به بالا می باشند كه خانواده های درخشان، برتر و متعالی نامیده می شوند. این گروه در جهت تحقق ارزش ها و قوام خانه و خانواده پا را از میانگین ها فراتر می نهند. دستۀ سوم گروهی می باشند كه كاركرد آن ها پایین تر از اندازۀ میانگین است. این گروه خانواده های غیر معتدل هستند كه در معرض تهدید و آسیب های فراوان قرار دارند.

روی سخن ما خانواده های معتدل است؛ بدین معنا كه نه سراغ خانواده های درخشان و برتر می رویم و نه از خانواده های در معرض آسیب حرفی به میان می آوریم؛ بلكه خانواده های میانه را نشانه رفته ایم.

آن چه یك جمع و خانواده را در چارچوب اعتدال و میانه تعریف و توصیف می كند، به چند صفت حاكم بر روابط و فضای ارتباطی آن بستگی دارد. این ویژگی ها را پس از گذری اجمالی بر صفات یك فرد یا جمع بسیجی بازگو خواهیم كرد.

استحکام و پایداری خانه و خانواده

از بسیجی و شخصیت متصف به این ارزش تعاریف بسیاری به عمل آمده است. چنان چه برای سادگی و سهولت مطالعه و جمع بندی، بخواهیم طبقه بندی ای از آن ارائه كنیم، سه گروه ارزش ها و صفات را می توان برشمرد:

الف- ایمان و آمادگی؛ ب- كوشش و شكیبایی؛ پ- عشق و گذشت.

یك جمع و فضایی كه این سه عنصر برجسته را در خود جای دهد، اطلاق نام بسیجی و بسیجی گونه بر آن درست می باشد.

در یك فضای بسیجی اولین عنصر نشانگر، همانا ایمان است؛ ایمان به خداوند، به آخرت، به رهبری و به زندگی پاكیزه، كه این ایمان همراه با خلوص، جمع را در جهت آمادگی برای حضور در صحنه های مختلف آماده می سازد. این صفت ستون خیمۀ بسیج است؛ به گونه ای كه دیگر صفات در سایۀ آن معنا و مفهوم می یابند.

دومین ویژگی بسیجی در تلاش و سعی پیوسته و مستمر وی می باشد. او برای دست یابی به رضای حق و تثبیت ارزش ها در تلاطمی مقدس است كه تمامی موانع و مشكلات را برای چنان هدف و الا، آن هم با بردباری و ایستادگی پشت سر می نهد.

سومین صفت برای بسیجی و روندۀ این طریقت، همانا عشق و گذشت است. در چنین شرایط و فضایی، عشق به آرمان ها و ارزش ها خودنمایی می كند وگروه و فرد از همه چیز خود برای رسیدن به معبود و معشوق واقعی خواهند گذشت.

استحکام و پایداری خانه و خانواده

حال اگر این روحیۀ بسیجی كه آمیزه ای از صفات سه گانۀ مطرح شده می باشد، در خانه و خانواده ای ساری و جاری گردد، چه اتفاقی خواهد افتاد و چه نتیجه ای در برخواهد داشت؟

حضور این صفات در افراد تشكیل دهندۀ یك خانواده، موجب هم افزایی نیروها و ظرفیت ها خواهد گشت. این گونه افراد، در سایۀ ایمان و یقین خود، آمادگی كاملی برای قوام بخشیدن به بنیان های خانواده دارند و خانواده را در هر شرایطی پاس خواهند داشت. این روحیه به آن ها این توان را می دهد كه خود را برای ارتقای جمع و بالا كشیدن خانواده آماده نمایند. صفت كوشش و شكیبایی، آنان را برای از زمین برداشتن بارها و تكالیف درون خانواده آماده كرده و ایشان را در مقابله با سختی ها و دشواری های زندگی، استوار می نماید.

عشق و گذشت درون افراد و خانواده، آنان را با یكدیگر مأنوس نموده و الفت آن ها را افزون كرده، سپس فضای روانی درون خانواده را آكنده از مهر و محبت می نماید، هم چنین این توان را به آن ها خواهد داد كه از یكدیگر درگذرند و زمینه را برای جبران و دوباره سازی دل آزردگی های یكدیگر مهیا سازند. داشتن روحیۀ بسیجی به معنای حضور ایمان، آمادگی، تلاش، صبر، عشق و گذشت است كه هر فرد با این صفات در هر جمعی وارد شود، موجب ارتقابخشی و انرژی زایی خواهد گشت. اگر این روحیه در افرادی یك خانواده گرد هم آید، جایگاه آن را نه به صورت حسابی بلكه به شكل هندسی و تصاعدی افزایش خواهد داد؛ بدین معنا كه تضارب و درهم آمیزی این صفات در میان چند نفر و در زیر یك سقف(خانواده) مرتبه ای ارزشمند به آن خواهد بخشید. حاكمیت روحیۀ بسیجی در خانواده ها سبب استحكام بخشی به زیرساخت های ارزشی خواهد شد و این نیز به نوبۀ خود موجب زندگی های پاك و تاثیرگذار در جامعه می گردد.

ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰
ایستاده در سیل

روایت دست‌اول امدادگران از عملیات جست‌وجو و نجات در سیل امامزاده داوود و فیروزکوه

ایستاده در سیل

همه زنده زنده سوختند

نصرت‌الدین نصراللهی تنها شاهد حادثه سقوط هواپیمای فرماندهان جنگ، از آن روز می‌گوید

همه زنده زنده سوختند

نیازمندی ها