جام جم گزارش می دهد

کشته سازی در شمسر

ناآرامی هــا در سیســتان و بلوچســتان بــا مــرگ ســه نفر و شــهادت یــک مامور پلیــس پایــان گرفت. اشــرار بــه بهانه حمایت از کشــته های جعلی پاسگاه شمســر ســراوان قصد داشــتند پاســگاه کور ین را تصرف کنند که ناکام ماندند. گروه حوادث دادســتان زاهــدان هم با اشــاره بــه اینکه بیــن مــردم و اشــرار مســلح تفــاوت وجــود دارد، تاکید کــرد: ناامنی خــط قرمز دستگاه قضا است.
کد خبر: ۱۳۰۵۴۹۶
به گزارش گروه حوادث جام جم آنلاین از روزنامه  جام جــم، ماجرا از صبــح روز دوشــنبه و با تجمــع تعدادی از ســوخت بران در مرز شمســر ســروان آغاز شــد. ســودجویانی که با اجرای طــر ح رزاق، درآمــد غیرقانونی خــود را از قاچاق ســوخت در خطر می دیدند، ســعی می کردند بــا ایجاد التهــاب راهی برای اقدامات مجرمانه شــان پیدا کننــد. در این میان برخی تروریســتها از وضعیت به وجود آمده سوءاســتفاده کــرده و به دنبال راهــی برای ایجاد آشوب بودند. این تجمع با تیراندازی به سمت سوخت بران از خاک پاکستان به درگیری کشیده شد و بعد از آن هم افرادی که به دنبال رسیدن به اهداف مجرمانه خود و ایجاد آشــوب در ایران بودند با تحریک برخی افراد ســاده لوح ســعی کردند درگیری را به داخل خاک ایران بکشانند که ناکام ماندند. ســاعت 10 صبح سه شــنبه هم عده ای در مقابل فرمانداری ســراوان تجمع کرده و پس از شکســتن در و پنجرههــا وارد فرمانداری شده که با ورود نیروهای امنیتی این افراد متفرق شدند.
 
حمله به پاسگاه کورین
یــک روز بعــد افــراد مســلحی بــه پاســگاه کوریــن در زاهــدان حمله کردند، در جریــان تیراندازی آنهــا یکی از ماموران پلیس به شــهادت رسید. نخعــی، فرمانــدار زاهــدان در ایــن بــاره گفــت: در پــی فضاســازی رســانه های بیگانــه، عناصــر گروه هــای شــرور بــه بهانــه حمایــت از کشــته های جعلــی پاســگاه شمســر ســراوان بــا ســلاح های مختلف ازجملــه سـلاح های ســبک و نارنجک انــداز به قصــد تصرف پاســگاه کورین و قلعه بید حمله کردند. وی افزود: ماموران نیروی انتظامی با هوشیاری، به آتش آنان پاسخ داده و این عناصر خودفروخته ضمن اینکه به مقاصد شوم خود دست نیافتند از منطقه متواری شدند. نخعــی ادامــه داد: از مردم منطقه درخواســت می شــود که همچون گذشــته هوشــیاری لازم را داشــته و ایــن اقــدام دشــمنان را نیــز بــه خودشان بازگردانند. با هوشیاری و دقت نیروی انتظامی آرامش در سراسر شهرستان زاهدان و بخشهای تابعه برقرار است. در این حمله، اســتوار مجید رجایی نجف آباد، از اهالی شهرستان فاروج هدف گلوله اشــرار قــرار گرفــت و به شــهادت رســید. پیکــر این شــهید مدافــع وطــن امــروز - شــنبه - در زادگاهش تشییع می شود.
 
کشته سازی در شمسر
 
ناامنی خط قرمز دستگاه قضا
مهــدی شــمس آبادی، دادســتان عمومــی و انقــلاب زاهــدان هم پــس از حمله بــه پاســگاه کوریــن در تشــریح اتفاقــات ر خ داده در روزهــای گذشــته گفــت: ابتــدا ایــن جوانــان به واســطه جــو ایجــاد شــده و صرفــا بــا هــدف بیــان مطالبات خــود بــه ســمت نیروهای مــرزی رفتند امــا برخی معانــدان که خود را در پوشــش ســوخت بر پنهان کــرده بودند با ســلاح های گرم خــود اقدام به شــلیک گلوله و تیرانــدازی کــرده و اتفاقــات دیگــری را رقــم زدنــد کــه خوشــایند هیچ کس نبود. شــمس آبادی تاکیــد کرد: به رغم اینکه اشــرار مســلح بــه ســمت مامــوران تامیــن امنیــت تیرانــدازی کردنــد اما آنها باز هم دســت به اقدام خشــن نزدنــد و از روش هــای مختلف به دنبال آرام کردن معترضان بودند تا اینکه اشــرار مســلح از این رأفت و عطوفت نظام سوءاســتفاده کرده و بر شدت تخریب های خود افزودند و به طــور ناجوانمردانه ای یک نفــر از ماموران تامین امنیت را به شهادت رسانده و یک نفر دیگر را نیز مجروح کردند. شــمس آبادی با اشــاره به اینکه تعرض به پاســگاه ها جزو جرایم مشــهود اســت و در صــورت بــروز چنیــن مــواردی مامــوران نیــز مکلــف بــه دفــاع هســتند ادامــه داد: ناامنــی خــط قرمــز دســتگاه قضاســت و به شــدت با مخلان امنیت برخــورد می کند امــا بر این عقیده هســتیم که بزرگان طوائف، علما و ریش سفیدان همانند ســابق در تامیــن امنیــت پایــدار بســیار تاثیرگــذار هســتند و این اطمینان نیز داده می شــود افرادی که فریب خــورده و نقش جدی در ایــن حوادث نداشــته اند مورد رأفت اســامی قــرار می گیرند اما بانیــان اصلــی به ســرعت شناســایی و بــه مجــازات خــود خواهنــد رسید. مولوی عبدالحمید اســماعیل زهی، مدیر حوزه علمیــه دارالعلوم و امام جمعــه مســجد مکــی زاهــدان هــم با صــدور پیــام صوتــی از مــردم به ویــژه جوانــان سیســتان و بلوچســتان درخواســت کــرد احساساتشــان را کنتــرل کننــد و بــه پاســگاه ها و ســایر اماکــن عمومی تعرضی نکنند.
 
پایان ناآرامی ها
فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچســتان هم دیروز تاکید کــرد: تمامــی ناآرامی هــا در ســراوان بــه پایان رســیده و کل اســتان در امنیــت کامــل قــرار دارد و اوضــاع تحت کنتــرل کامــل ماموران انتظامی است.
 
کشته سازی در شمسر
طر ح رزاق چیست؟
بــه گفتــه دبیــر کمیســیون مبــارزه بــا قاچــاق کالا و ارز سیســتان و بلوچســتان طــر ح رزاق براســاس توافــق بیــن ســپاه پاســداران، اســتانداری سیســتان و بلوچســتان، ســتاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیستان و بلوچستان و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی کشور در اســتان اجرایی شــد. در قالب این طرح مرزنشــینانی که در ۲۰ کیلومتــری مرز زندگــی و ســوخت بری می کنند، شناســایی و بــرای آنهــا کارت رزاق صــادر می شــود تــا ســوخت قانونــی دریافت کننــد. بــرای هــر کارت رزاق اجــازه ورود و خــروج یــک خــودرو از مرز داده شده که معیشت پنج خانواده از آن تامین می شود.
 
تکرار یک پروژه شکست خورده
معاندین که در این حوادث به دنبال اجرای پروژه های کشته سازی هســتند، در ایــن ماجــرا هــم بیــکار نمانــده و یکــی از روزنامه هــای پاکستانی با انتشار عکس هشت جوان سیســتان و بلوچستانی ادعــا کــرد 10 نفــر بــا تیرانــدازی پلیــس ایــران کشــته شــده اند. یکی از کشــته های دروغیــن محمدعلــی نــام دارد کــه بعــد از انتشــار عکســش در روزنامــه پاکســتانی بــا انتشــار فیلمــی از خــود، خــط بطلانــی بــر پــروژه کشته ســازی ایــن روزنامــه کشــید. همچنیــن برخی کاربــران، با انتشــار عکســی از مادر پاکســتانی در کنار جســد فرزندش، بــه دروغ ادعــا کردند ایــن عکس مربــوط به مــادر یکی از قربانیان حادثه مرز شمسر است. احمدعلــی موهبتــی، اســتاندار سیســتان و بلوچســتان بــا بیــان اینکــه رســانه های معاند حــوادث ســراوان را طــوری نشــان دادند که انــگار قتل عــام اتفــاق افتــاده اســت، گفــت: در کمال تاســف در حادثه سراوان سه نفر کشــته شــدند که دو نفر از آنها در پاکستان و یــک نفــر در ایــران بــود. وی افــزود: کســانی کــه آن ســوی مرزهــا نشسته اند و در کشته شدن مردم سخن می گویند چرا در حوادث تروریســتی تاســوکی، دارزیــن و بمب گــذاری در مســاجد مختلــف سکوت کرده بودند؟
موهبتــی ادامــه داد: در کجــای دنیــا بــه مقرهــای نظامــی، دولتــی و حکومتــی حمله می شــود و حاکمیت اجــازه می دهد تیری شــلیک نشــود؟ حمله به فرمانداری و بخشداری ســراوان در هر جای دنیا ر خ داده بود بســیاری از انســان ها کشــته می شــدند امــا اینجا این اتفاق نیفتــاد. اســتاندار سیســتان و بلوچســتان بــا بیــان اینکه، تعدادی از دشــمنان درصــدد به خطــر انداختن امنیت سیســتان و بلوچســتان هســتند و به خاطــر ایــن هــدف دســت بــه هــر کاری می زننــد، گفــت: دشــمنان نظــام از ایــن رونــد به شــدت عصبانــی هســتند و طر ح و برنامه هــای مختلفی را بــرای توقــف و جلوگیری از توسعه استان به کار می گیرند.
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها