مطالبه‌گری خبرگان از دستگاه‌ها درباره مشکلات مردم

اعضای مجلس خبرگان علمای منتخب مردم هستند که دارای نفوذ مردمــــــــی بوده و ارتباط گسترده با آنها دارند. بنابراین مردم از چند زاویه انتظار همراهی خبرگان با مشکلات و معضلات موجود در جامعه را دارند.
کد خبر: ۱۱۶۲۸۲۰
مطالبه‌گری خبرگان از دستگاه‌ها درباره مشکلات مردم

مجلس خبرگان یکی از ارکان نظام و منتخب مردم است؛ بنابراین اعضای آن نمیتوانند نسبت به مشکلات معیشتی و اوضاع اقتصادی مردم بیتفاوت باشند، آنها باید از جایگاه منتخب مردم از قوای سهگانه و دستگاههای مختلف مطالبهگری داشته باشند. از این منظر اوضاع معیشتی مردم در این شرایط خاص جزو دغدغه خبرگان است . خبرگان با رویکرد کمک به قوای سهگانه در حل مشکلات جامعه، دیروز دعوت از سران قوا را در دستور کار اجلاس قرار دادند و آقای آملیلاریجانی به شکل مبسوطی برنامه قوه قضاییه را برای مبارزه با فساد اقتصادی و کمک به حل مشکلات معیشتی شرح دادند. البته از رئیسجمهور نیز برای حضور در این اجلاس دعوت بهعمل آمده بود که متاسفانه بنا به هر دلیل ایشان در این اجلاس شرکت نکرد. در شأن مجلس خبرگان و دولت است که این تعامل بین آنها با رویکرد پیگیری مطالبات مردم شکل بگیرد و حضور روحانی در جلسهای مانند دیروز فرصتی برای رئیسجمهور بود . باید همه دستگاهها به نحو مناسبی درجهت ایجاد پیوند میان ملت- دولت و تقویت اعتماد به نظام در جهت حل مشکلات مردم گامی بردارند، زیرا مشکلات مردم با حرف حل نمیشود.

آیتالله عباس کعبی

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها