لوگوی جام جم ورزشی
کلمه کلیدی: تاج: بیرانوند گفت که منظوری نداشته/ شورای تامین مخالف برگزاری داربی در روز جمعه بود