کلمه کلیدی: یک توصیه برای کنترل قندخون در دیابتی ها