کلمه کلیدی: گرمای هوا احتمال بروز بیماری مزمن کلیه را افزایش می‌دهد