کلمه کلیدی: کوتاه‌قدها بیشتر در معرض دیابت قرار دارند