کلمه کلیدی: پدر اولی ها
  • پدر اولی ها بخوانند

    مسئولیت پدری، مسئولیت بسیار سنگینی است که با آگاهی، خلاقیت، فداکاری و اخلاق همراه است. ترس و نگرانی از پذیرش مسئولیت های نقش پدری ، نه تنها بد نیست بلکه بسان زنگ هشدار دهنده ای می ماند که پدر مسئول را به این اندیشه وا می دارد .