کلمه کلیدی: نشانه‌های هشداردهنده افت قند خون
    • سلامت

    نشانه‌های هشداردهنده افت قند خون

    اگر ناگهان و بدون دلیلی مشخص با افراد دیگر تند برخورد می کنید و آستانه تحمل شما به شدت پایین آمده است، این امکان وجود دارد که به دریافت قند یا کربوهیدارت نیاز داشته باشید.