کلمه کلیدی: مواد دخانی
  • سیگار و دخانیات از بمب و گلوله هم بدترند

    مرگ سیاه در دل دود سفید

    جام جم سرا- انگار دیگر به حضور حلقه‌های سفید و لم داده در هوا عادت کرده‌ایم. هر جا که می‌رویم این حلقه‌های بیماری خودنمایی می‌کند و ردی از مرگ ‌ به جای می‌گذارد. دخانیات را شاید بتوان خطرناک‌ترین ساخته دست بشر به حساب آورد.

  • راهنمای والدین

    باید‌نبایدهای پیشگیری از سیگاری شدن فرزندان

    این انتظار که فقط با بستن مالیات و اعمال جریمه و برخورد شدید، مصرف دخانیات را در جامعه بدون توجه به نقش خانواده‌ها کنترل کنیم بسیار خوش بینانه است. بر همین اساس، خانواده‌ها باید به این باور برسند که آنان نقش اساسی را در ترویج یا کاهش دخانیات در کشور دارند. براستی چه عاملی موجب می‌شود که برخی والدین در این راه موفق اما برخی والدین دیگر که ممکن است حتی خودشان هم لب به سیگار نزده باشند در این راه شکست خورده و فرزندانشان به سیگار رو آورند؟