کلمه کلیدی: مشق شب
  • مشق شبِ روزانه

    با اینکه بیشتر از ۳۰ سال پیش دبستان را تمام کردم، اما هنوز کنار اولین بند انگشت ِ وسطی دست راستم پینه دارد! چرا؟ هنوز یادم هست آن وقت‌ها چقدر مشق و ریاضی و علوم می‌نوشتیم. آنقدر که دیگر از حفظ می‌توانستیم درس حسنک کجایی را بخوانیم یا قصه چوپان دروغگو را با تمام جزئیات بدون نگاه کردن به متن کتاب بازگو کنیم.