کلمه کلیدی: مسافرخانه مشهد
  • خواست وضو بگیرد، چاه فرو ریخت

    مرگ تلخ دختر و پدر دزفولی در مشهد

    دختر ۱۳ ساله دزفولی که همراه با خانواده‌اش ساکن مسافرخانه‌ای در مشهد شده بود، برای گرفتن وضو به آشپزخانه رفت و ناگهان چاه زیر پایش فروریخت. پدر ۴۵ ساله او که برای نجاتش اقدام کرده بود نیز به قعر چاه سقوط کرد.