کلمه کلیدی: مدیر کل سلامت خانواده
  • یک کشور و سه میلیون نابارور!

    به گفتۀ مدیر کل سلامت خانواده، جمعیت و مدارس وزارت بهداشت، سه میلیون زوج نابارور در کشور وجود دارد که در این میان تنها 35 هزار نفر از این جمعیت بارور می شوند.