کلمه کلیدی: فواید زودتر صبحانه خوردن
  • فواید زودتر صبحانه خوردن

    یک توصیه کلی که در مورد زمان خوردن صبحانه مطرح است می‌گوید، بهتر است در عرض یک ساعت بعد از بیدار شدن از خواب، صبحانه بخورید تا انرژی مورد نیاز بدن، بعد از یک شب چیزی نخوردن، تأمین شود.