کلمه کلیدی: فواید خوردن صبحانه‌ی سالم
  • فواید زودتر صبحانه خوردن

    برای صبحانه بهتر است چه بخورید؟

    یک توصیه‌ی کلی که در مورد زمان خوردن صبحانه مطرح است می‌گوید، بهتر است در عرض یک ساعت بعد از بیدار شدن از خواب، صبحانه بخورید تا انرژی مورد نیاز بدن، بعد از یک شب چیزی نخوردن، تأمین شود.