کلمه کلیدی: دوستی با فرزندان
  • ارتباط دوستانه موثرتر از تنبیه است‌

    روانشناسان معتقدند که تنبیه نباید اولین انتخاب برای تربیت و یاد دادن انضباط به فرزندان باشد ، بلکه راه‌های دیگری هم با تاثیرات بلند مدت‌تر وجود دارد. یکی از این راهها این است که با فرزندانتان دوست باشید و به جای تنبیه و سرزنش با آنها رابطه خود را مستحکم نمایید .