کلمه کلیدی: درمان پوکی استخوان در کودکان
  • درمان پوکی استخوان در کودکان

    محققان دانشگاه هوکایدو ژاپن دریافتند با غیرفعال کردن یکی از گیرنده های پروتئین استخوان می توان پوکی استخوان در کودکان را بدون اثرگذاری بر رشد استخوان ها درمان کرد.